Gagauz dilindä yazılan kiyatlar gün-gündän zeedelener, bu da bizi pek sevindirer.  Halk kendi dilindä yazarsa, demek ki, o halk yaşêêr, yaradêr hem yaşadêr geleceeni.
     Yaşamanın ölä dönemneri var, neredä durum yaradêr olayları. Olay halkın dilinnän ya da kulturasınnan baalıysa,  o mutlak brakêr kendi izini.
     Birinci almanah-debüt 1959-cu yılda çıkan “Bucaktan seslär” toplumudur. 1958-ci yılda gagauz dilinä kiriliţa temelindä ofiţial yazı verilmişti. Bu büük olay duudurdu gagauz aydınnarının  (verilän yazıda)  ilk kiyadını. Burada  N.Tanasoglu, D. Tanasoglu, N. Baboglu, D.Karaçoban, M. Kösä, debütant oldular. Bu kiyat, bezbelli, havezlendirdi bu adamnarı.  Hepsi bu kişilär büün gagauz literaturasının klasii sayılêr.
     İkinci almanah-debüt 1989-cu yılda çıkan “İlkyaz türküsü” kiyadı oldu. Bu kiyat peydalandı  uzun bir aralıktan sora, açan gagauz dili okullarda ders gibi verilmää başladı. Burada artık debütantların sayısı zeedelenmişti: T.Marinoglu, P.Çebotar, T.Zanet, T.Arnaut hem taa çok başkaları. Birinci debütlan 30 yıl ara var. Buraya girän şair hem yazıcıların çoyu ilerleder yaradıcılık işini. Beki o almanah olmasaydı bu şairlär ordusu peydalanmazdı.
     Zoor zamanda yaşêêrız. Bölä politik-ekonomik durumnarda ilkin dil hem kultura ilerlemesi yufkalanêr. Bir şair bana “Gagauz literaturasının gelecää yok”, - dedi. “Gagauz literaturasının gelecää var”, - deyip, gençlerin arasında (14-35 yaşına kadar) bir şiir hem proza yarışması düzennedim. 46 genç katıldı (2 kişi 35 yaştan yukarıydı). Herbiri ödüllendirildi. Yer alan gençlerin yaradıcılıı girdi bu topluma.
     Büün elinizdä tutêrsınız üçüncü toplum-debütu. 2009-cu yıldayız. Birinci almanahlan üçüncü toplumun arasında 50 yıl durêr, ikinciylän sä 20. Umutlanêrım, ani şansora debütlar arasında bukadar büük ara olmayacek. 
     Bu türlü yaradıcılık toplumnarı her zaman kanatlandırdı gençleri, yol açtı onnara büük poeziyaya. Sade biraz yardım, sade biraz arka da bizdä dä peydalanacêk Fizulilär, Puşkinnär, Karaçobannar, Emineskular. İnanêrım, ani büünkü şairlerin sıralarına her gün eklenecek genç, yeni bakışlı söz ustaları.    Gagauz literaturasının gelecää var! Hem dä taa kaavi!  Biz, şairlär, her zaman sizin yanınızdayız. Yolunuz dayman açık olsun, gençlär!