Adı ve Soyadı:                                                    Sınıf ve No :

 

2011–2012 ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR

 

 Vücudun kim hamir-i  mayesi hak-i vatandandır        (hamir-i maye:maya hamuru/hak:toprak/rah-ı vatan:vatan yolu)

  Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten”    ( cevr ü mihnet:eziyet ve sıkıntı)

                         (Hürriyet Kasidesi  N. Kemal)

S.1-Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nden alınmış yukarıdaki beyti açıklayınız.(10 Puan)

   Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma        (bed-asl:soyu kötü/necabet:soyluluk,asalet/zer-düz:altın işlemeli)

   Zer-düz palan ursan eşek yine eşektir.”       

                       (Terkib-i Bent-Ziya Paşa)

S.2-Ziya Paşa’nın Terkib-i Bent adlı eserinden alınmış yukarıdaki beyti açıklayınız.(10 Puan)

     “ Eyvâh, ne yer, ne yâr kaldı.               

       Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı.              (âh ü zâr:inleyip sızlama/hâk-sâr:toprağa karışmış/gûşe:köşe          

       Şimdi buradaydı, gitti elden,              târmâr:darmadağınık/bâkî:artan,geri kalan/enîs-i dil:gönül arkadaşı)

       Gitti ebede gelip ezelden

       Ben gittim,o hâk-sâr kaldı,

       Bir gûşede târmâr kaldı,

       Bâkî o enîs-i dilden, eyvâh,

       Beyrut’ta bir mezar kaldı.” (Makber-Abdülhak H.Tarhan)

S.3-Abdülhak Hamit Tarhan’ın “ Makber” şiirinden alınmış yukarıdaki bendi şairin şiiri yazma nedenini de

      belirterek açıklayınız.(10 Puan)

S.4-Makber şiirinden alınmış yukarıdaki bendin uyak şemasını çiziniz ve uyaklarını gösteriniz.(5 Puan)

S.5-Abdülhak Hamit Tarhan’ın Makber şiirinden hareketle Tanzimat’ın 2. dönem sanatçılarının sanat  

       anlayışlarını, dil özelliklerini ve şiirlerinde işledikleri belli başlı konuları yazınız.(7 Puan)      

            “Orada kime rastgelse iyi?Felatun Bey’e!Adam,bırak şu aşağılık adamı be!Nasıl bırakırız.Hikayemizin 

     yarısına ortak olan bir kimseyi nasıl terk ederiz?O hoppayı bu hikayeye hiç bile katmamalıydı.Öyle gerekir-

     di  ama nasılsa  katmış bulunduk.Yoksa adamın şu alafrangalığını çekemez mi oldunuz?Batasıya gittikten

     sonra neye yarar?Zararı yok!İşte inan olsun ki bundan sonra batasıya gitmeyecek.Gidemeyecek ki gitsin.”

                                                                                              ( Felatun Beyle Rakım Efendi-Ahmet Mithat)

S.6-Yukarıdaki metinden  hareketle Ahmet Mithat Efendi’nin roman tekniği hakkında bilgi veriniz.(6 Puan)

            “O gece Dilber’le beraber bir odada yatan Çaresaz; sürekli Kafkasya’dan, kölelikten,ağlaya ağlaya

       bahsediyordu.Dilber, kölelik yoldaşının bu anlaşılmaz halinden üzüntü duyarak:

            “-Niçin ağlıyorsun” diye sordukça Çaresaz:

           “-Hiç!Ağlamak köleliğin en büyük hakkıdır.Biz o hürriyete sahibiz!” diyordu.                                                                                     

                                                                                   (Sergüzeşt-Sami Paşazade Sezai)

S.7-Yukarıdaki metinlerden  hareketle “Felatun Bey’le Rakım Efendi” ve “Sergüzeşt” adlı romanlarda     

      Tanzimat dönemindeki hangi  toplumsal konular işlenmiştir? Yazınız. ( 6 Puan)

S.8-Yukarıdaki metinlerden de yararlanarak Tanzimat dönemi romanlarının özelliklerini yazınız.(10 Puan)

S.9- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.(10 puan)

a)Sanatta bireysel konuların ve edebi zevkin yerini, Tanzimat’la birlikte…………………………….. almıştır.

b)Şinasi’nin; La Fontaine,Fenelon ve Lamartine’den seçilen çeviri şiirlerinin bulunduğu eseri ………………..

      ……………………’dir.

c)Abdülhak Hamit Tarhan, şiirlerinde tabiata çok yer vermiş ve şiiri doğayla tanımlamıştır.Abdülhak Hamit’in   

     şiire, tabiatı bu kadar sokmasında …………………………………..… akımının etkisi vardır.

d)Ziya Paşa’nın Sadrazam Ali Paşa’yı eleştirdiği ………………………..………. adlı eseri edebiyatımızda en önemli

       yergi şiirlerindendir.

e) Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatroları sahne dili ve tekniğine uygun değildir. Abdülhak Hamit Tarhan                   

       tiyatrolarını …………………………………………………………………………. yazmıştır. 

S.10-Aşağıdaki  eserler kime aittir?Yazınız. (5 Puan)

   Zehra, Letaif-i Rivayet, Cezmi, Sahra, Demdeme

 

S.11-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız  (3X7=21 Puan)                                                                                                           

 

1)Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(20 Puan)

A) Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları “Sanat, halk içindir” görüşünü savunurken ikinci dönem sanatçıları “Sanat, sanat içindir.” Görüşünü savunmuşlardır.

B) Tanzimat sanatçıları dilde sadeleşmeyi arzu etmişler, ancak gerçek manada sadeleşmeyi sağlayamamışladır.

C) Divan Edebiyatı sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.

D) Divan Edebiyatı nazım şekillerini bırakıp Fransız edebiyatından yeni nazım şekilleri alıp kullanmışlardır.

E) Tanzimat sanatçıları, Türk Şiirine hürriyet, adalet, devlet, eşitlik, kanun gibi kavramları getirmişlerdir.

 

2)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır. B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır. D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

      “Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya çalışmıştır. İlk kuşaktan sonra, ----, ----, ----, ---- oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır.

3)Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem – Süleyman Nazif’ten

B) Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit –Ahmet Şuayıb’dan

C) Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif –Muallim Naci’den

D) Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit –Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan

E) Yahya Kemal – Halide Edip – Yakup Kadri –Refik Halit’ten

 4)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’yla getirilmek istenen yeniliklerden değildir?

 A) Can güvenliği      B) Askerlerin nasıl alınacağı ve askerlik süresi    C) Kadın- erkek eşitliği

 D) Kişilerin gücüne göre düzenlenecek vergi sistemi  E)Irz, namus ve malın korunması

5)Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 A)Edebiyatı,düşüncelerini halka yaymak ,bu yolla toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda ,biçim ve

   dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C)Edebiyattaki yerini,nesir alanında özellikle makale,piyes,roman,eleştiri türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

D)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şiirinden manzum çeviriler yapmıştır.

E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır.                                                         6)Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.” Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                                                        A) İntibahNamık Kemal   B)  Eylül Mehmet Rauf      C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat-Şemsettin Sami                                           D) Araba Sevdası Recaizade  Mahmut Ekrem  E) Karabibik-Nabizade Nazım                                                                                                                                                                        

     “Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren akıldan çok duygulardır. Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir. Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün, ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir.”                                                                                                                                                                                                           

7)Yukarıdaki  parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?                                                                                                                                 A)  Klasisizmin              B)  Romantizm            C) Realizm          D) Sembolizm                E)  Natüralizm  

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                  20/12/2011

                                                                                                         Erol İYİSÖZLÜ

                                                                                                Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

                                                      

                                              BAŞARILAR  DİLERİM