Yazdır
Üst Kategori: Edebiyat
Kategori: Sorularla Dil ve Edebiyat
Gösterim: 5610

ADI VE SOYADI:                                                             SINIF ve NO:                                     (A)

12/TM-A,B- 12 SOS. SINIFLARI

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

S.1-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10 Puan)

  a)Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini ………………..….... vermiştir. Türk Edebiyatında ise bu türün

    en başarılı örneklerini Cumhuriyet dönemi yazarlarından  ...........................................…………......................,       

     …………………………………….………. ve……………………………………………..vermiştir.

  b)Yazarın güncel konularla ilgili gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere yazdığı, ispatlama kaygısı olmadan kendi  

     düşüncelerini ortaya koyduğu yazılara………………….……….……denir.

  c)Yazarın herhangi bir konuda kendine özgü görüş ve düşüncelerini konuşma havası içinde karşısındakilerle

      konuşuyormuşçasına anlattığı yazı türüne…………………….……….…… denir.

  d)Bilgi vermek,bir gerçeği ortaya koymak,bir tezi kanıtlamak veya savunmak amacı güden bilimsel nitelikli

     yazılara……………………………  denir.

  e) Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere ……….

       …………………………  denir.

            “Bir söz vardır, çok söylenirdi eskiden, bugün de söylendiği oluyor. “Doğu Doğu’dur,Batı da Batı.” Doğulu bir kişi,  

      dilediğince edinsin Batı dünyasının bilgilerini, yıllar boyu dolaşsın ,otursun, Avrupa ülkelerinde ne yaparsa yapsın  gene bir  

     Doğuludur, tam bir Batılı gibi duyup bir Batılı gibi düşünemez…

            Eskiden çok söylerdik bunu. Doğulu olmayı bir üstünlük sayardık da onun için.Batı ülkelerinde bilim daha ileriymiş, yaşayış   

     bizdekinden iyiymiş,olsun! Başka bir erdem bulurduk kendimizde. Batılılarda olmayan, olmayacak bir erdem. Neymiş o

     erdem? Şudur, diye gösterilemez ;bir tek sözle anlatılamaz. Çevremizden, toplumdan, gelenekten aldıklarımızın doğduğumuz

     günden beri bize işlemiş,bizi yoğurmuş etkenlerin hepsi.”  (Batı’ya Doğru)

S.2) “Batı’ya Doğru” adlı yazının türü nedir? Bu türün özelliklerinden dört tanesini yazınız.(10 Puan) 

S.3) “Batı’ya Doğru” adlı metnin temasını(metnin iletisini) yazınız.(10 Puan)

     “Ne hoştur kırlarda yazın uyumak                   Baş yorgun,yaslanır yeşil otlara

      Buluttan ufukta beyaz bir yumak                    Göz dalgın uzanır ta bulutlara

      Ağaçlar bir derin hülyaya varmış                    Öğleyin bir uyku bir aralıktır

      Saçında yepyeni teller ağarmış                        Saf hava bir kanat gibi ılıktır.” (Ahmet Kutsi Tecer)

 

S.4-Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(15 puan)

      a)Nazım birimini yazınız.

      b)İki dize üzerinde ölçüsünü ve duraklarını gösterin.

      c)Şiirin uyak şemasını çizin,uyak ve rediflerini gösterin.

      d)Altı çizili dizelerdeki söz sanatlarını bulun ve açıklayın.

   

  “ Evet kırk yıl önce idi. O zamanlarda Darüşşafaka gereğinden çok sıkı idi.Hatırımda kalmadı.Bilmem  hangi askeri ortaokul dahiliye subayı okul görmüş diye müdür atanmış,herhangi bir yemekhane onbaşısı  kıdemlidir ayrıcalığı ile mubassır olmuştu.İşte biz bunların ellerinde sessiz sedasız korkak ve şaşkın büyüyorduk.Bereket versin ki öğretmenlerimizin  çoğu seçkin kişilerden idiler.                                  

                                                                                                                                                                                        (Ahmet Rasim)

S.5-Yukarıya bir bölümü alınmış yazının türü nedir? Bu türün özelliklerini yazınız.(10 puan)

S.6- Aşağıdaki bilgilerin karşısına doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız. ( 5 Puan)

a)Ziya Paşa; “Şiir ve İnşa” makalesinde halk edebiyatının örnek alınması gerektiğini dile getirmiştir.(      )

b)Naturalist yazar, bir gözlemci gibi olayları sadece dışarıdan seyretmez;laboratuar ortamında çalışan bir

   bilim adamı gibi olayların oluşumuna bizzat müdahale eder.(      )

c)Nabizade Nazım; “Karabibik” romanıyla ilk köy gerçeğine eğilmiştir.(     )

d)Tanzimat edebiyatının başlangıcında yetişen romancılar, romantizmin etkisiyle eserlerinde kişiliklerini

   gizleyerek nesnel bir tutum sergilemişlerdir.(    ) 

e)Tanzimat dönemi şiirlerinde genellikle kölelik,yanlış batılılaşma,görücü usulüyle evlilik gibi konular

   işlenmiştir.(      )

 

S.7-Aşağıdaki eserlerin türünü ve sanatçılarını yazınız.(10 Puan)

 “ Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, Fatih Harbiye, Karalama Defteri, Gezerek Gördüklerim, Tohum”

 

         Bir dünya düşünürüm ilk günden beri;             Bir dünya düşünürüm ülküsü kardeşlik.

          Açılmış da masallar gülü                                   Yaşlılar korkusuz, çocuklar mutlu.

          Hırsın, kinin kapısı kapanmış.                           Ve yaşatan sevinçler için yarışta gençlik

         Yüzlerdeki gülümseme çocuksu,                        O güzelim dünya ki yüzyıllardır,

         Gözlerde sevginin ışığı yanmış…                      Bütün altın kalplerce arzulanmış.” Coşkun ERTEPINAR)

    S.8- Yukarıdaki şiirde şair nasıl bir dünya özlemi içindedir? Açıklayınız. (10 Puan)                                           

S.9) Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(10 Puan)

*Cumhuriyet dönemi eserlerinde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır.(     )

*Muallim Naci, Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarındandır.(    )

*Divan edebiyatında Cumhuriyet dönemine göre daha fazla öğretici metin yazılmıştır.(    )

*Cumhuriyet döneminde yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark giderek artmış, dildeki sadeleşme çalışmaları

   sonuçsuz kalmıştır.(    )

*Cumhuriyet döneminde edebiyatımız toplumcu bir karakter kazanmış,bu dönemde gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.(    )  

 

S.10-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(10 puan)

 

    “Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşün­ceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.”

1)Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                                      A) Ahmet Mithat Efendi   B) Ahmet Vefik Paşa  C) Nabizade Nazım D) Recaizade Mahmut Ekrem E)Şemsettin Sami

2) Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil

      bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.
D)Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale,piyes,roman,eleştiri,tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.
E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır
.

3)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı döneminde gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?

A)Şiirin konusu genişletilmiş, yeni kavramlar şiirde kullanılmıştır.

B)İlk defa batılı anlamda psikolojik roman yazılmıştır.

C)Noktalama işaretleri ilk kez kullanılmıştır.

D)Eleştiri türünün ilk örneğine bu dönemde rastlanır.

E)İlk sahnelenen tiyatro yapıtı bu dönemde göze çarpar.

4)Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’in edebi kişiliği ile ilgili değildir?

A)Tiyatroda konunun günlük hayattan ,yaşanılan toplumdan alınması gerektiğini savunur.

B)Tiyatro eserlerinin bir kısmı manzum,bir kısmı düzyazıdır.

C)Sanatçı eskiyi yıkmak isteyen kişiliğiyle tanınır.

D)”Sanat için sanat” ilkesini benimsemiştir.

E)Romantizmin etkisindedir.Ölüm konusunu işler.

 

   “Recaizade Mahmut Ekrem,………………. adlı esrinin  önsözünde edebiyat hakkındaki düşüncelerini belirtmiştir. Recaizade’nin

bu eserine Muallim Naci ,………………………adlı eseriyle karşılık vermiştir.

5)Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)Harabat-Tahrib-i Harabat

B)Zafername- Takip

C)Zemzeme-Demdeme

D)Pejmürde-Demdeme

E)Zemzeme-Harabat

                                                  Başarılar Dilerim                                                                                                                         

                                                                                                                      20/11/2009

                                                                                                                 Erol İYİSÖZLÜ

                                                                                                          Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.