ADI VE SOYADI:                                                             SINIF ve NO:      

                            

II. DÖNEM TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. YAZILI SINAV SORULARISIR.

    “İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar  şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır.Öyle ki şiiri birtakım kalıp ve klişelerden ,yıpranmış benzetmelerden,başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır.Yalın,gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur.Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.”

S.1)Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cahit Sıtkı Tarancı B)Orhan Veli Kanık    C)Faruk Nafiz Çamlıbel   D)Fazıl Hüsnü Dağlarca  E)Cahit Külebi                                                   

  “İlk dönemde komedi türünde oyunlar yazdı.Daha sonra epik tiyatro anlayışını benimseyen sanatçı,“Keşanlı Ali Destanı” adlı yapıtıyla tanındı.Bu yapıtında gecekondu çevresinde yaşayan ve koşulların kahraman yaptığı Ali ile Zilha’nın aşkını konu edinir.”

  S.2) Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı kimdir?

      A) Nurullah Ataç            B)Yaşar Kemal           C) Orhan Kemal         D)  Haldun Taner           E)Kemal Tahir

I) Birinci ve II. Yeni Hareketine tepki olarak bir araya gelmişlerdir.

 II)Sosyal olaylara ve toplumsal gerçeklere yönelmişlerdir.

III)Köy hayatını ve köylülerin sorunlarını ele aldılar, yurt gerçeklerini savundular.

IV)Hikâye ve roman türünde başarılı eserler verdiler.

V) Orhan Kemal, Orhan Veli, Oktay Rıfat belli başlı temsilcileridir.

S. 3) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi Toplucu Gerçekçiler grubuna ait bir özellik değildir?

         A)I               B)II                C)III                  D)IV                  E)V

 “O büyük yazarları,onların yarattıkları kişiler yaşatıyor.Nitekim,……………..yaşatan…………………  . “

S.4) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir? 

    A)Cervantes’i – Don Kişot’tur   B)Stendhal’ı – Anna Karenina ‘dır   C) Goethe’yi – Faust’tur 

  D) Shakespeare’yi –Hamlet’tir     E)Charles Dickens’i David Copperfield’tir.  

 

             Baudelaire, şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan 

                      I             II

 kaçınmış, kapalılığa yönelmiş, duyguları sözcüklerin ahenkleriyle sezdirerek romantizm  akımının öncüleri arasında yer almıştır.

                           III                                                                                   IV             V

   S.5)Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)I             B) II             C)III             D)IV                E)V

       “Yürü bre yalan dünya

         Sana konan göçer bir gün

         İnsan bir ekin misali

         Seni eken biçer bir gün”

S.6)Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Zengin uyak vardır. B) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. C)Redif vardır. D)Bir varsağıdan alınmıştır. E)Uyak düzeni abcb şeklindedir.

     “Reşat Nuri Güntekin’in………… adlı romanında yeni eğitim sisteminin memleketi kurtaracağına inanan öğretmen Şahin’in kendi isteğiyle gittiği bir kasabada başından  geçenler anlatılır.Yazar ………….. adlı romanında  ise bir başka öğretmenin hayatını anlatır ama bu kez kahramanımız Feride adlı bir kadındır.Bu iki eserin benzer yönlerinden biri de kahramanların idealist kişiler olmasıdır.

S.7) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

A)Damga-Çalıkuşu B)Yeşil Gece-Değirmen C)Akşam Güneşi-Miskinler Tekkesi D)Yeşil Gece-Çalıkuşu E)Akşam Güneşi-Çalıkuşu

    “Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır.Bir süre yayıncılık ve filmcilikle uğraşmış, mizah dergiciliği yöneticiliği, köşe yazarlığı yapmıştır. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Bu tür yapıtlarında genellikle toplumsal bozuklukları, kurumları ve kişileri eleştiren, kimi zaman da gülünç yanlarıyla sergileyen bir tutum izlemiştir. Yapıtları arasında Bir Kilo Namus, Yağmur Duası, Cengiz Han'ın Bisikleti, Aman Avcı, Canavar Cafer, Açıl Susam Açıl sayılabilir.
S.8)Yukarıdaki parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Erduran  B) Orhan Asena   C) Aziz Nesin  D) Haldun Taner  E) Recep Bilginer

S.9) Aşağıdaki Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan hangisi romancılığı kadar şiirleriyle de tanınmaktadır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar   B) Halide edip Adıvar  C) Ahmet Haşim   D)Orhan Veli Kanık   E)Peyami Safa

     Yazar tutturmuş bir gerçekçilik gidiyor.Yazılanlar gerçekleri yansıtmalıymış.En büyük korkusu gerçekleri saptırmakmış.Bırakalım bu gerçekçilik edebiyatını .Okur zaten her gün gerçekçiliğin acımasız, katı yüzüyle karşılaşmıyor mu?Öyleyse yazarın görevi,okuru o ortamdan alıp hayaller ve düşler dünyasında bir gezintiye çıkarmak olmalıdır.”

S.10)Böyle düşünebilecek bir yazar ve benimsediği edebi akım, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)Corneille –Klasisizm   B)Balzac- Realizm  C) Victor Hugo-Romantizm   D)Emile Zola-Naturalizm E)Paul Verlaine-Sembolizm

S.11)Aşağıdaki eserlerden hangisi Orhan Pamuk’a ait bir eser değildir?

  A)Sessiz Ev  B) Yeni Hayat  C) Benim Adım Kırmızı   D) Kara Kitap  E) Sarı Sıcak

S.12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Hisar dergisi etrafında toplanan şairler ağırlıklı olarak Milli Edebiyat geleneğinden etkilenmişlerdir.

B)Mavi Hareketi’nin öncüsü olan Attila İlhan, genellikle romantik bir karakter taşıyan şiirlerini toplumcu gerçekçi bir zemine dayandırmış;biçim ve söyleyiş bakımından halk,Divan ve Batı şiir geleneğinden yararlanmıştır.

C)Garip Hareketi şiirlerinde söz sanatlarına,imgelere,şairaneliğe ve duyguya önem verilmiş,açık anlatımdan kaçınılmıştır.

D)Fazıl Hüsnü Dağlarca,çocuk duyarlığını ve saflığını yansıtan şiirleri yanında epik şiirleriyle de ün kazanmıştır.

E)Erdem Beyazıt,Cahit Zarifoğlu ve Hilmi Yavuz belirli bir şiir akımına doğrudan bağlanmayan,kendilerine özgü bir yol bulmaya çalışan mistik duyarlılığa sahip şairlerdir.

S.13)Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

     A)Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna                              B) Fakir Baykurt- Yılanların Öcü                                                                                                     

    C)Yaşar Kemal- Yer Demir Gök Bakır                                    D)Rıfat Ilgaz-Karartma Geceleri     

                                                      E)Esir Şehrin İnsanları- Orhan Kemal

 

 

  “Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir.    Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan “Tanrılar ve İnsanlar” piyesidir. Tiyatro yapıtları arasında Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.”

S.14)Yukarıdaki parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep Bilginer       B) Orhan Asena       C) Necati Cumalı      D) Refik Erduran   E) Turan Oflazoğlu

    “Türk Edebiyatında psikolojik roman denemesi “Zehra”da görülmektedir.Psikolojik romanın ilk örneği ise “Eylül”dür.Fakat bizde gerçek ve çağdaş tahlil romanı “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”dur.Aynı zamanda hatıralara dayanan tahlil roman örneği “Çamlıca’daki Eniştemiz” adlı yapıttır.

 S.15)Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtından bahsedilmemiştir.

  A)Nabizade Nazım    B)Mehmet Rauf    C)Ahmet Rasim    D)Abdülhak Şinasi Hisar     E)Peyami Safa

S.16) “Türk edebiyatında Batı roman türünün ilk örneği olarak anılan 1859’da Fenelon’dan Divan Edebiyatı’nın  sanatlı, ağdalı

      anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

A) Kamelyalı Kadın-Ahmet Mithat Efendi   B)Telemak-Yusuf Kamil Paşa   C)Emil- Ziya Paşa  D)Sefiller- Şemsettin Sami         E)Robenson Hikayesi-Ahmet Vefik Paşa

S.17)Aşağıdaki yazarlardan hangisi toplumcu gerçekçi anlayışta eser vermemiştir?

A)Fakir Baykurt      B) Yaşar Kemal    C)Orhan Kemal     D)Oğuz Atay       E) Sabahattin Ali

S.18)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

   A)Bu dönemde toplum ve yurt sorunları işlenmişlerdir.   B)Dilde sadeleşmede başarı sağlanmıştır.

   C)İlke olarak “Sanat şahsi ve saygı değerdir.” Görüşü benimsenmiştir.

   D)Halk şiiri önem kazanmış, serbest tarzda şiirler yazılmıştır.   E)Yazı dili, konuşma diline oldukça yaklaşmıştır.

 S.19) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 A) Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlayışının başarılı örneklerini veren ya­zarlarımızın başında  Aziz Nesin, Rıfat İlgaz ve Muzaffer izgü'yü sayabiliriz.

B) Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin ba­şarı kazanmasında etkili olmuş bir yazarımızdır.

C) Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle hümanist düşünüşün yerleşmesi, halkçı bir kül­türün oluşması yolunda çaba göstermiş bir aydınımızdır.

D) Şiirlerini bireysel duyarlıktan çok toplumsal du­yarlıkla biçimlendiren Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever   toplumcu gerçekçi şiirimizin öncüleri arasında yer alır.

E) Falih Rıfkı Atay, Türkçenin inceliklerini taşıyan, yalın, akıcı anlatımıyla anı ve gezi yazılarının ba­ğımsız birer tür   boyutuna ulaşmasında etkili ol­muştur.

        “ Bu, son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasında etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri roman.Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiş. Bir kahramanın çevresinde gelişen bir öykü kurgulamış.Abartıyla yalınlığı, komediyle trajedinin özelliklerini bir arada kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle atlatmış. Haftalarca  “çok satanlar” listesinde   yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurundan görmemiş. Bu durum, çevirmenin başarısı olarak   değerlendirilebilir.”  

S.20) Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?

    A)Makale         B) Deneme             C)Eleştiri              D)Fıkra            E) Günlük        

S.21)-Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?

  A)Şiirde resim ve müzik ön plandadır.  B)Sanatçılar gerçeklerden kaçarak tabiata ve hayale sığınmışlardır.

  C)Tiyatro türüne önem verilmemiştir.  D)Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılmıştır.

   E)Klasik edebiyatın nazım biçimlerini kullanmışlardır.

S.22)Aşağıdakilerin  hangisinde 20. yüzyıl halk şairleri bir arada verilmiştir.

 A)Aşık Veysel, Karacaoğlan, Bayburtlu Zihnî   B)Dertli, Seyrani, Abdurrahim Karakoç  C)Aşık Veysel, Mahzuni Şerif,Aşık Feymani

  D)Şeref Taşlıova,Ruhsati, Dadaloğlu    E)Murat Çobanoğlu, Köroğlu, Aşık Veysal

      “ Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler,bilim ortamından edebiyat ortamına bir tür çeviridir.Edebiyat ,bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir.Edebiyat yazarı ,coğrafya,fizik,sosyoloji,tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır.Belli sorunları halk için yorumlamak ,halka açmakla görevlidir bu tür edebiyat”

S.23)Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uygun eserler veren yazarımız kimdir?

A)Ahmet Mithat Efendi    B)Şemsettin Sami    C)Namık Kemal    D)Halit Ziya Uşaklıgil     E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

IV.Murat,  Genç Osman, Kösem Sultan  gibi yapıtlarında Osmanlı dönemine ışık tutan  Güngör Dilmen , Deli İbrahim adlı 

       I                    II                     III                                                                                                  IV                      V              

  yapıtında henüz tahta çıkmaya hazır olmayan bir şehzadenin içinde bulunduğu psikolojik durumu anlatır.”

S.24)Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

       A) I                 B) II                C)III                D)IV                    E) V

      “ Beş Hececiler,Milli Edebiyatçılar devrini tamamlamış,gerçekten çok duyguya yönelik Anadolu anlatımları,garip bir kısır döngüye saplanmıştır. ………………… denilen grup bunlara tepki olarak doğduğunu ilan etti. Ama karşı olduklarının gölgesine bile ulaşamayacak kadar basit eserler bırakarak kendi iddialarını bile gerçekleştirmeden dağıldı.”

 S.25)Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

      A) Garipçiler    B)Yedi Meşaleciler  C) II.Yeniciler  D)Toplumsal Gerçekçiler E) Hisarcılar

        

  NOT: Her soru 4 puandır.                              BAŞARILAR  DİLERİM

                                                                                                                                              06.05.2010                   

                                                                                                                                          Erol İYİSÖZLÜ                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt