1. Til bu __________________________________________________________________________
2. Til va tafakkurning bir biridan farqi_________________________________________________
3. “Devonu lug’otit turk” haqida (muallifi, nechanchi asr, ma’nosi, necha misradan iborat)______
4. “Bobur” so’zi arabcha qanday ma’noni anglatadi?_____________________________________
5. Tilshunoslikda  to’g’ri talaffuz qilish qoidalari nima deyiladi?
A) Shovqinlilar             B) Orfoepiya               C) Orfografiya
6. Adabiy til qoidasi qaysi javobda mukammai ifodalangan?
A) Adabiy til shevalarga ifodalangan tildir.
B) Adabiy til so’zlashuv tilining yozma shaklidir
C) Adabiy til ishlangan, qoidalashgan, me’yorlashgan tildir.
D) Adabiy til shahar shevalarining gramatik jihatdan bir me’yorga keltirilgan shaklidir
7. Nutqning ikki  kishi o’rtasida yuz berishi nima deyiladi?
A) monolog                 B) Publisistik                 C) dialog
8. “Lablanmagan, til oldi, keng unli tovushni ifodalaydi” bu ta’rif qaysi unli tovushga tegishli?
A)u                               B) a                              C) e                        D) o
9. Portlovchi  undoshlar berilgan qatorni aniqlang.
A) b, g,v,d,j,z,y,g’
B) k,p,s,t,f,x,ch,sh,q,h
C) b,g,d,k,t,p,q
D) b,g,d,j,k,p,t,ch,q
10. Metafora yunoncha “metafora” so’zidan olingan bo’lib, qanday ma’noni anglatadi?
A) qayta nomlash                      B) birga anglamoq      C) ko’chirma       D) a va c javoblar
11. Talaffuzi va yozilishi bir xil, ammo anglatgan ma’nolari turlicha bo’lgan so’zlar qanday nomlanadi?
A) shakldosh                           B) zid ma’noli so’zlar    C) ma’nodosh     D) ko’p ma’noli so’zlar
12. Tilshunoslikning to’g’ri talaffuz qoidalari to’plami qanday nomlanadi?
A) Orfoepiya                          B) Fonetiki                      C) grammatika    D) Orfografiya
13. Qaysi qatordagi so’zlarda faqat jarangli undoshlar bor ?
A) bardosh, ko’klam, sukut    B)  zag’izg’on, maydon, jadval,         C) pastak, ko’lmak, o’spirin
14. Qaysi qatorda faqat sinonim so’zlar berilgan?
A) Barakali, xavfli, qo’rqinchli
B) vidolashmoq, xushlamoq, salomlashmoq
C) Taxmin, faraz
D) sabab, bahona, bois
15. “Lotin yozuviga asoslangano’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?
A) 1996 – yil 2 sentabr
B) 1993 – yil 2 sentabr
C) 1989 – yil 21 oktabr
D) 1995 – yil 24 avgust
16. Yaxshi so’z || jon ozig’i
Yomon so’z || bosh qozig’i
Ushbu gapda chiziqchalar o’rniga qanday tinish belgisini qo’yish kerak?
A) vergul, tire
B) ikki nuqta, vergul
C) tire, vergul
D) tire, tire
17. Punktuatsiyada nima o’rganiladi?
A) Yozuv va talaffuz
B) Lug’aviy tarkib
C) Tinish belgilari
D) Nutq tovushlari
18. Nutq tovushlarining nechta tomoni bor ?
A) 3 ta                             B) 2  ta                                       C) 4 ta
19. Qarsak so’zining asos qismini toping?
A) qars                           B) qarsa               C) qar             D) qarsak
20. –boy, -cha, -il, -sh, -ish, qo’shimchalari vazifasiga ko’ra qanday qo’shimchalar sanaladi?
A)So’z yasovchi
B) Shakl hosil qiluvchi
C) So’z o’zgartiruvchi
D) A,B javoblar to’g’ri
21. Qo’shtirnoq noto’g’ri qo’llangan gapni toping?
A) “Paxtakor komandasi”
B) “O’zbekiston” jamoa xo’xo’jaligi
C) “Turkiston” xususiy  firmasi
D) “O’zbekiston ovozi” gazetasi
22. Sana, yasha, ata(moq) so’zlarining asos qismi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?
A) son, yosh, ot          B) sana, yasha, ata          C) son, yasha, ot        D) sanamoq, yosh, ota
23. Qaysi qatordagi so’zlarda  ikkita bir xil unli yoziladi?
A) Ta..ssurot, shu..r, ba..bro’
B) Ta..sub, mudofa.., na..nki
C) Tasar..uf, tab..iy, ito..t
D) Manfa..t, mutola.., ta..luq
24. Bobur haqida yozilgan roman va uning muallifini aniqlang.
A) Odil Yoqubov, “Ko’hna dunyo”
B) Mirmuhsin “Me’mor”
C) Pirimqul Qodirov “Yulduzli tunlar”
D) Barot Boyqobilov “Shukuhli karvon”
25. Qaysi javobda oddiy so’zlashuv uslubiga xos so’zlar berilgan?
A) Attang, shalvirama, tuzuk
B) Yangittan, qaytadan, zotan
C) Afsus, inson, shoti
D) Ko’ribdi, opti, taqdirlandi
26. “Fuzuliy yaxshi kitob, men ham yolg’z qolgan kezlarimda bu kitobdan boshimni ololmas edim, sizammi?”
Yuqoridagi so’zlar “Mehrobdan chayon” yoki “O’tgan kunlar” romanlarining qaysi  qahramonlariga mansub?
A) Otabek
B) B) Anvar
C) Ra’no
D) Kumush
27. Xalq o’g’zaki ijodinig qaysi  janrida kuy muhim ahamiyat kasb etadi?
A) Maqol          B) Lof          C) Ertak            D) Doston
28.O’zbek tili o’rta asrlarda qanday nonlangan?
A) Qadimgi turkey til         B) O’g’uz tili             C) sart tili           D) O’zbek tili
29. A. Qodiriyning o’z romanlaridan  birini “Mehrobdan chayon” deb ataydi. Adib mehrobdan chayon deganda kimni nazarda tutgan?
A) Solih Maxdumni B) Xudoyorxonni   C) Abduraxmonni       D) Gulshanni
30. Muzaffar, Umar zakunchi, Ra’no, Robiya, Qora amma kabilar O’tkir Hoshimovning qaysi asari qahramonlari?
A) Dunyoning ishlari    B) Nur borki, soya bor   C) Bahor qaytmaydi    D) Ikki eshik orasi