2007- 2008 ÖĞRETİM YILI 11/S SINIFI 1.DÖNEM DİL BİLİM 2. YAZILI SINAV SORULARI

 

Göğü kucaklayıp getirdim sana

   Kokla açılırsın

  Solmuşun,benzin sararmış

  Yorgun bir işçinin yüzüne benziyor yüzün

  Öyle bükük bakma bana”

 

1-Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 

    A)Sert ünsüz yumuşaması B)Ünlü düşmesi C)Ünsüz benzeşmesi D)Ünlü daralması E) Ünsüz düşmesi

 

2-“k” sert ünsüzüyle biten kimi sözcüklere “-cik” küçültme eki getirildiğinde, bu sert ünsüzün düştüğü görülür.” Aşağıdaki cümlelerin  

     hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir sıfat kullanılmıştır?

 

    A)İnsan biricik arkadaşını böyle yüzüstü bırakır da gider mi? B)Sen de ufacık bir olayı içinden çıkılmaz bir sorun haline getirdin.

   

    C) Etrafa gülücükler dağıtarak hoş görünmeye çalışıyorsun. D) Zavallı yavrucuk köşeye büzülmüş,ürkek gözlerle etrafı inceliyor.

                                           

                                                                           E)O azıcık zamanı ne güzel değerlendirmiştik.

 

3- “Dağın tam zirvesine ulaşmıştık,fakat hiçbirimizde ufacık bir yorgunluk belirtisi dahi görülmüyordu.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisine   

      bir  örnek yoktur?

 

     A)Ünsüz benzeşmesi  B)Ünsüz düşmesi  C)Ünsüz yumuşaması  D)Kaynaştırma ünsüzü  E) Ünlü daralması

 

4-Geçen yıldan elinde olanlar, bu kitabı yeniden almıyacak.” Cümlesindeki yazım yanlışına benzer bir yazım yanlışı aşağıdaki cümlelerin

       hangisinde vardır?

 

     A)Topluma yarar sağlayan her iş meşrudur. B)Bir küçük kızın ağlayarak geldiğini gördüm. C)Bize,halden anlayacak yöneticiler gerek,diyordu.

 

     D)Birden,kocaman bir buldok havlıyarak kesti önümü. E)Yenilmeyecek güçlük yoktur,yeter ki sen yılmadan çalış.

 

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  bulunan ad tamlamasında tamlayan,tamlananın neden yapıldığını belirtmektedir?

 

    A) Ne zaman evine gitsek bize irmik tatlısı yapardı. B) İhtiyar adam,işaret parmağıyla beni gösterdi. C)Gece geç saate kadar basketbol maçı

   

         izledi. D)Bahçe kapısı kapalı olunca dışarıda bekledi. E)Kütahya’dan, porselenden yapılmış güzel bir duvar saati  aldık.

 

        “Karlı çam dalları,köknar dalları

         Göğe kucak açmış çınar dalları

         Bahar aylarında dağın yolları

         Çiçek çiçek  Köroğlu’nun  peşinde”

 

6- Yukarıdaki dizelerde kaç tane ad (isim) tamlaması vardır?

 

     A) 3       B)4        C) 5       D) 6         E) 7

 

7- “Türkiye’de şairler,şiir kitabı satın almıyorlar.Onlar,yeni çıkan şiir kitaplarını edinmeye başladığında ,şiir kitaplarının hem satışı,hem de tirajı 

      artacaktır.”

              Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

      A)İyelik eki almış adlar kullanılmıştır.  B)Zincirleme ad tamlaması vardır. C)Belirtili ad tamlaması vardır. D)Belirtisiz ad tamlaması vardır.

 

                                                                              E)Farklı iki tamlanan ,aynı tamlayana bağlanmıştır.

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük,ilgi adılından(ilgi zamiri) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?

 

   A) Masadakilerden yalnızca birini al. B) Bugünkünü ötekinden daha çok beğendim. C) Benimkinin sayfalarında  renkli resimler var.

 

    D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor. E)Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

 

“ Ben köy öğretmeniyim,bir bahçıvanım.

   Ben bir bahçe suluyorum gönlümde

   Kimse bilmez,kimse anlamaz dilimden

   Ne güller fışkırır çilelerimden”

9-Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

   A) Belgisiz sıfat  B) Durum zarfı   C)Belgisiz zamir  D)Kişi zamiri  E)Ad tamlaması

 

 

 

Şimdi   o  dünyadan hiçbir haber yok.

 Yok  bizi arayan soran kimsemiz .”

 

10-Birinci dizedeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

     A) İsim-işaret sıfatı-işaret zamiri  B) Zamir-işaret zamiri-belgisiz sıfat  C) İşaret zamiri-kişi zamiri-işaret sıfatı

     D) İsim-işaret sıfat-belgisiz sıfat  E) Zarf-işaret sıfatı-Belgisiz sıfat 

 

11-“İnsanoğlu çalıştı mı her güçlüğün üstesinden gelir.”  Cümlesinde mi, hangi işlevi yüklenmiştir?

 

      A) Birinci cümleciği, ikincinin koşulu kılma.  B) Sonuna geldiği eylemin anlamına kesinlik katma. C)Cümlenin anlamını hareketlendirme.

      D)  Cümlenin anlamını sınırlandırma  E) Cümlenin anlamını soru yoluyla pekiştirme

 

12- “Gençlikte taş taşı, yaşlılıkta ye aşı.”

 

     Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “-de,-da” eki,yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükteki işleviyle kullanılmıştır?

 

    A)İki cambaz bir ipte oynamaz. B) Kız beşikte ,çeyiz sandıkta… C)İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. D) Kimsenin ahı, kimsede 

        kalmaz. E) Pilav yiyen, kaşığını yanında taşır.

 

13-Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte  “-r,-er,-ar” eki, ötekilerden farklı işlevde kullanılmıştır?

 

     A) Ne zaman çağırsak koşar gelir.  B)Adam, uzun uzun bakar; sonra dönüp gider. C)Eğer sıkılacak olursan çıkar gidersin.

     D) Bu küçük cihazın üç oynar başlığı vardı.  E)Bu çocuk her şeyi söyler,bizi zor durumda bırakır.

 

14-Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok türemiş sözcük vardır?

 

     A)Ne de çok kuş takılmıştı ardımıza. B)Açtım,yorgundum;ama uykum yoktu. C)Ne çok harman gördüm,köpükten beyaz.

    

     D)Bir tekne her zaman düşüncelidir.  E)Bir gece içinde  bilmeden öldüm.

 

15-Aşağıdaki dizelerden hangisinde “basit,türemiş,bileşik sözcük” bir arada kullanılmıştır?

 

      A)Bu garip dünyada ben yadırgadım yerimi. B)Yıllardan sonra bir gün görüp çektiklerimi. C)Gözlerimi o saat sessiz kapayacağım.

       D)Beni bekleyedursun artık ılık yatağım. E)Bütün yorgunluğumu alacak bir teneşir.

  

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır?

 

    A)Aralarında sıkı bir dostluk  vardı. B)Dalgalı denizde yüzmek tehlikelidir. C)Kapıda bir yabancı var. D)Sokaklar çok kalabalıkmış.

                                                                                E)İnatçılar çevrelerinde pek sevilmez.

                                          

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökü bakımından ötekilerden farklıdır?

 

      A)Balıkların bir kısmını pişirmişlerdi. B)Üşüttüğü için boynu,beli tutulmuştu. C)Bahçedeki çiçekleri sulamışlardı.

      D) Su kovasını bahçedeki çeşmeden doldurmuştu. E)Köpek yavruları bahçede boğuşuyordu.

 

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık” eki almış sözcük,somut bir addan soyut bir ad türetmiştir?

 

      A)Sana yeni bir gözlük alalım. B)Bize insanlık dersi mi verecekmiş? C)Hangi işte rahatlık var ki… D)İşçilere kolaylık göstermelisin.

                                                                          E)Bu kitaplık artık işe yaramıyor.

 

 

     “Ben bir erik ağacıyım şimdi

      Altıncı yılımı kutlayacağım bu yaz

      Erken çiçek açtım yine

      İçim dışım bembeyaz”

 

19-Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

       A)Zaman zarfı B)Sayı sıfatı C)Ekeylem(Ekfiil) D)İyelik eki E)Edat

 

 

20-“Ağlayan birini görse o da ağlamaya başlar……son derece duygusal ve yumuşak kalpli biridir.” Cümlesinde boş bırakılan

        yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilmelidir?

 

        A) çünkü B)halbuki C)bu nedenle D)meğer E)ama

 

  21-“Sahnede rol yapan adamın yuvarlak yüzü,iri gözleri vardı.” Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü aşağıdaki şıkların

          hangisinde doğru verilmiştir?

          A)sıfat,sıfat,sıfat B)ad,sıfat,sıfat C)zarf,sıfat,ad D)ad,sıfat,zarf E)zarf,sıfat,sıfat

 

 22-“Güzel ve etkili konuşma ,özel bir yetenek değildir.” Cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

       A)Olumsuz isim cümlesidir. B)Yapım eki almış birden çok sözcük vardır. C)Öznesinin birden çok sıfatı vardır.

          D)Sıralı cümledir. E)Yüklemi birden çok sözcükten oluşmuştur.  

 

“ Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları ve ahşap evlerden oluşan dağ köyleriyle  Yalnızçam,büyük şehirden kaçmak isteyenler için

   bulunmaz bir yer.”

 

23- Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  (ÖSS-2004)    

    

 A)Birden çok sıfat tamlaması vardır.

 B)Bağlaç vardır.

 C) Basit yapılı bir fiil cümlesidir.

 D)Birleşik ad kullanılmıştır.

 E)Edat tümleci vardır.

 

24- Aşağıdaki dizelerden hangisinde birden çok yüklem kullanılmıştır?

 

      A)Dağın yüreğinde biriken gamı.

      B)Unutmak ne mümkün bu güzel günü!

      C) Uluyor bir deniz gibi tarlalar.

      D) Bu anda kim olsa hayale dalar.

      E)Seni dinliyor,söyle türkünü.

 

25-Aşağıdakilerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuş bir cümledir?

    

      A)Düşüncelerinin tutsağı olmaktan kurtulamıyordu.

      B)Feleğin garip cilvelerinin sonuncusunu bugün yaşadık.

      C)Sonbaharın kasvetli ve geçmek bilmeyen hüzünlü günlerinden biriydi.

      D)Aralıksız yağan yağmurlar ve dökülen yapraklar, bir şeylerin bittiğini söylüyordu.

      E)Yapraklarını döken ağaçlar,kışa sessiz sedasız hazırlanıyordu.

 

                                                                                                                                              

  NOT: Her soru 4(Dört)  Puandır.                                                                                      08/01/2008

                                                                                                                                                             Erol İYİSÖZLÜ

                                                                                                                                       T.D. ve Edb. Öğretmeni

 

                            

                                        BAŞARILAR DİLERİM