1.Müəyyən yiyəlik halda işlənən isim hansı cümlə üzvü ola bilir?
Mübtəda
Zərflik
Xəbər
Tamamlıq

2.Yönlük halda işlənən isim hansı cümlə üzvü ola bilmir?
Tamamlıq
Zərflik
Xəbər
Təyin

3.İsmin hansı hallarının şəkilçiləri iki cür yazılır?
Yiyəlik, yönlük, təsirlik
Yiyəlik, təsirlik, çıxışlıq
Yönlük, yerlik, çıxışlıq
Yiyəlik, təsirlik, yerlik

4.İsimlər cümlədə əsasən olur:
Mübtəda və tamamlıq
Mübtəda və xəbər
Xəbər və təyin
Təyin və zərflik

5.“ Tərəflər danışıqları dayandırdılar. ” cümləsindəki tərəflər sözü hansı cümlə üzvü vəzifəsində işlədilib?
Tamamlıq
Mübtəda
Xəbər
Zərflik

1d
2d
3c
4a
5b