1. ilahi öküş hamd ayur men sanga 2. sening rahmetingdin umar men onga İlâhî, pek çok hamdederim sana, Senin rahmetinden hayır umarım. 3. senamu ayugay seza bu tilim 4. unarça ayaym yan bir manga Övebilir mi seni bu dilim? Gücüm öveyim, yardım et bana. 5. sening barlıkmgka tanukluk birür 6. cemad canvar uçgan yügürgen nenge Senin varlığına tanıklık verir Canlı, cansız, uçan, koşuşan her şey. 7. sening birlikingke delil arkagan 8. bulur bir neng içre deliller minge Senin birliğine delil arayan Bir şey içinde bulur binlerce delil. 9. yok erdim yarattıg yana yok kılıp 10. ikinç bar kılur sen mukir men munga Yok idim, yarattın; yine yok kılıp Tekrar var edersin; inandım buna. 11. aya şek yolmda yiligli odu 12. kel ottın özüng yul ölümdin önge Ey şüphe yolunda koşturan! Uyan! Gel, ateşten kurtul ölümden önce. 13. yarattı ol ugan tününg kündüzüng 14. udup biri birke yorır öng songa Yarattı kaadir Tann geceni, gündüzünü, Uyup birbirine yürür önü, sonu. 15. tünetür tününgni kününg kiterip 16. tününg kiterip baz yarutur tanga Gündüzünü giderip karartır geceni, Geceni giderip yine ağartır tanı. 17. ölügdin tirig hem tirigdin ölüg 18. çıkarur körür sen mum ked anga Ölüden diri, diriden de ölü Çıkarır; görüyorsun, bunu iyi düşün. 19. bu kudret idisi ulug bir bayata 20. ölüglerni tirgüzmek asan anga Bu kudret sahibi Tanrı, ulu, bir; Ölüleri diriltmek ona kolaydır. Bilgi 31. biligdin urur men sözümke ula 32. biligligke ya dost özüngni ula 33. bilig birle bulnur sa'adet yolı 34. bilig bil sa'adet yolmı bula Bilgiden vururum sözüme temel, Bilgiliye ey dost, bağla gönül. Bilgiyle bulunur saadet yolu, Bilgi bil, saadetin yolunu bul. 39. süngekke yilig teg erenke bilig 40. eren körki akl ol süngekning yilig 41. biligsiz yiligsiz süngek teg hali 42. yiligsiz süngekke sunulmaz elig Kemikte ilik gibidir insana bilgi, İnsan zîneti akıl, ilik kemiğinki. Cahilin iliksiz kemik gibidir hâli, İliksiz kemiğe kimse uzatmaz eli. (*) Metin; Arat neşrinden aynen alınmıştır. 51. bilig birle alim yokar yokladı 52. biligsizlik erni çökerdi kodı 53. bilig yind usanma bil ol hak resul 54. bilig cinde erse siz arkang tidi Bilgi ile âlim yukarı yükseldi, - -Bilgisizlik insanı bıraktı geri. Bilgi ara, usanma, bil ki hak Resul, Bilgi Çin'de olsa arayın dedi. 63. biliglig kişi kör bilür iş ödin 64. bilip iter işni ökünmez kidin 65. kamug türlüg işte biligsiz ongı 66. ökünç ol angar yok ong anda adm Bilir iş vaktini bilgili kişi, Pişman olmaz, bilerek yapar işi. Her türlü işte cahilin kısmeti Pişmanlıktır; ona yok bundan başkası. 59. biligsizke hak söz tatıgsız erür 60. angar pend nasihat asıgsız erür 61. ne türlüg arıgsız arır yumakm 62. cahil yup anmaz arıgsız erür Bilgisize hak söz tatsız olur Öğüt, nasihat faydasız olur. Nasıl kirli temizlenir yıkamakla; Cahil temizlenmez, hep pis olur. 71. bilig birle bilnür törütgen idi 72. biligsizlik içre kanı hayr yidi 73. bilig bilmegendin bir anca budun 74. özelgin but itip idim bu tidi Bilgiyle bilinir yaratan Tanrı, Bilgisizlikten nerde, gören hayrı? Bilgi bilmemekten nice insanlar Elleriyle put yapıp Rabbim dedi. Dil 79. eşitgil biliglig negü tip ayur 80. edebler başı til küdezmek tiyür 81. tiling bekte tutgıl tişing smmasun 82. kah çıksa bektin tişingni sıyur İşit, bilgili neler deyip söyler, Edebin başı dili gözetmek der. Dilini sıkı tut, dişin kırılmasın. Eğer çıksa dilin, dişini kırar. 83. sanıp sözlegen er sözi, söz sağı 84. öküş yangşagan til, unulmaz yağı 85. sözüng boşlag ıdma yıga tut tiling 86. yeter başka bir kün bu til boşlagı Sözün iyisi düşünüp söylenen; Çok konuşan dil, güç yetmez düşman. Boşa söz harcama, pek tut dilini, Belâ açar başına bu dil bir gün. 87. hiredlıgmu bolur tili boş kişi 88. telim başru yidi bu söz til boşı 89. öçüktürme erni tilin bil bu til 90. başıktursa bütmez büter ok başı Akıllı mı olur dili boş kişi? Pek çok başı yedi bu söz dil boşu. Kızdırma insanı dille; çünkü dil Yarası onmaz, onsa da ok yarası. 103. tili yalgan erdin yırak tur teze 104. keçür sen me umrüng könilik öze 105. ağız til bezeki koni söz turur 106. koni sözle sözni tilingni beze Dili yalan yerden ırak dur, kaçın; Geçir sen de ömrünü doğruluk üzre. Ağız dil bezeği doğru söz olur, Doğru sözle, söz ve dilini süsle 111. koni söz asel teg bu yalgan basal 112. basal yip acıtma ağız yi asel 113. bu yalgan söz ig teg koni söz şifa 114. bu bir söz ozakı urulmış mesel Yalan soğan gibi, baldır doğru söz. Bal ye, soğan yeyip acıtma ağız. Yalan söz hastalık, doğru söz şifâ, Bul söz, eskilerden vurulmuş bir iz. 115. koni bol könilik kıl atan koni 116. koni tiyü bilsün kişiler sini 117. könilik tonm ked kodup eğrilik 118. kedim ton lalusı könilik tonı Doğru ol, doğruluk kıl, doğru ad al; Doğru diye bilsin insanlar seni. Doğruluk donun giy, eğriliği koy, Giyimin iyisi doğruluk donu. Zamane 127. mecaz boldı dostluk hakikat kanı 128. minger dostta biri bulunmaz koni 129. öküşrek kişining içi gadr erür 130. koni dostung erse taşı, bil mum Mecaz oldu dostluk, hakikat hani? Bin dosttan biri, bulunmaz doğru. Pek çok kişi içten vefasız olur, Doğru dostun olsa, dıştan, bil bunu. 151. kanı emr-ü ma'ruf kılur, edgü er 152. kanı kendü edgü kişi turgu yir 153. yirer sen zamanangnı, halkın kodup 154. zamanangnı yirme kişisini yir Hani emr-i mâruf kılan iyi er? Hani iyi kişinin duracağı yer? Yerersin zamaneyi, halkı koyup, Zamaneyi yerme, insanını yer. 139. ajun toldı udvan vefa cevr bile 140. kam bir vefalıg bar erse tile 141. sen artak sen anm ajun artadı