Edebiyatın temel öğesi olan dil, diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Bundan dolayı felsefe, psikoloji, sosyoloji, hatta tarih, coğrafya, ekonomi vb. diğer bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır. Araştırmacılar da edebiyat araştırmalarında yazarın biyografisini yazarken tarih biliminden, yaşadığı ortamı yazarken sosyoloji biliminden, yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu anlatırken ise psikolojiden faydalanırlar. Yazarı etkileyen toplumsal, siyasal ve felsefî görüşleri de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla ortaya koyarlar.

Edebiyat-Sosyoloji İlişkisi

Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumda meydana gelen olaylar edebi eserlere yansır. Sosyologlar da bu eserlerden yola çıkarak toplumsal olgulara ulaşabilirler. Tam tersi de olabilir. Bir devrin sosyal durumunu o devre ait edebi eserlerden öğrenmek mümkündür.

Edebiyat-Tarih İlişkisi

Tarihçiler edebi eserlere bakarak, eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi edinebilirler. O dönemdeki hayat şartlarını öğrenebilirler. Orhun abidelerini okuduğumuzda Köktürklerin hayatı hakkında, Sekiz Yükmek veya Aç Pars metinleri sayesinde Uygurların maruz kaldığı dini propaganda hakkında fikir sahibi oluruz.

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

Edebiyatçıların yazmış olduğu eserlerden psikologlar veya psikiyatrlar psikanaliz yapabilirler. Safahat okuyarak Mehmed Akif'in kişiliği veya idealindeki kişilik hakkında fikir sahibi olmamız mümkündür.

Edebiyat Coğrafya İlişkisi

Özellikle yazılan gezi yazılarından coğrafyacılar, o eserdeki yerin coğrafi özelliklerini bulabilirler. Büyük Türk hükümdarı Zahirüddin Muhammed Babür'ün "babürname" adıyla meşhur olan eseri 16. yüzyıldaki Türkistan, Afganistan ve Hindistan hakkında çok değerli bilgileri günümüze ulaştırmıştır.

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır. Güzel sanatlar için yapılan en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapılan sınıflandırmadır. Bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır. Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan sanatlara ise plastik sanatlar denir. Güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.

Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliğidir. Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli öğesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir. Edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman ikinci plandadır.