Arap menşeli kelimelerde kullanılan zâid harfler aşağıdaki gibidir : 

  • Hemze (أ) : Kelime başında zâiddir. Eski Türk alfabesinde bu harf elif (ا) olarak yazılır
  • Elif (ا ) : â sesi için kullanılır.
  • Te (ت) : başta, ortada , sonda bulunabilir. aslî harfde olabilir. (kelimes sayısında zâid mi aslî mi olduğu anlaşılmaktadır.)
  • Sin (س) : Sadece ist- ve müst- ile başlayan vezinlerindeki kelimelerde zâiddir.
  • Mim (م) : Sadece kelime başında zâiddir.
  • Nun (ن) : -in ve mün- ile başlayan vezinlerdeki kelimelerde ve -ân ile biten kelimelerde zâiddir.
  • Vav (و) : Genellikle kelime içinde û ile okutuyor ise zâiddir.
  • He (ه) : Kelime sonunda -e ve kapalı te (ة) ise zâiddir.
  • Ye (ى) : î şeklinde kullanıldığında zâid olur.