Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdumuz yokdur
Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdumuz yokdur

Niçün aşk ehlini yâd etmez ol lâ’l-i Mesîh-âsâ
Bilür hod âlem-i ervâha nisbet yâdumuz yokdur

Harâbât ehline rûz-ı hesâbı anma ey vâiz
Bizüm hergiz bu varlık defterinde adumuz yokdur

Toğup kumrî-sıfat biz andan tavk-ı mahabbetle
Esîr-i hayd-ı derd ü mihnetüz âzâdumuz yokdur

Mukarrer şâir-i şîrîn- zebânuz Nev’iyâ ancak
Bu devr içinde bir şöhret verür Ferhâd’umuz yokdur

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün