Mən hə­mi­şə bu gün­dən sa­ba­ha göz dik­mi­şəm,

Am­ma özüm-özüm­lə gö­rü­şə ge­cik­mi­şəm.
Qa­laq-qa­laq iş­lə­rim,
Dik­lə­rim, eniş­lə­rim,
Qə­ləm­lə dostlu­ğum­dan gö­yə­rən vər­diş­lə­rim
Mə­ni vu­ran gah ye­rə, gah da uçur­du gö­yə,
Ge­cik­dim öm­rüm bo­yu özüm­lə gö­rüş­mə­yə.
İz­ti­rab­lar için­də yox ol­sam da va­rım­dan,
Ge­cik­mi­şəm yaz bo­yu is­ti göz yaş­la­rım­dan.
Su ve­rib be­cər­di­yim bə­hə­ri­mə, ba­rı­ma,
Ge­cik­mi­şəm içim­dən do­ğan ar­zu­la­rı­ma.
Ge­cik­mi­şəm hə­ya­tı hə­ya­tım­dan um­ma­ğa,
Ge­cik­mi­şəm ən uca, əq mü­qəd­dəs his­si­min
Ba­şı­na do­lan­ma­ğa.
Ge­cik­mi­şəm, ço­xu­nu əzab­ı­yla bez­di­rən,
Mə­nə­sə qa­nad ve­rən
Hər qə­mə yox, Al­la­hın sev­di­yi bən­də­si­nə
Pay ki­mi gön­dər­di­yi o mön­tə­şəm qə­mə də.
Ge­cik­mi­şəm uzaq­da mə­lə­yən eş­qi­mə də.
Ma­cal da tap­ma­mı­şam özüm­lə tək qal­ma­ğa,
Özüm­dən küs­dür­dü­yüm sı­nıq, qı­rıq qəl­bi­mi
Bir gün ələ al­ma­ğa.
Val­lah, özüm-özü­mə ça­ta bil­mi­rəm da­ha.
Qaç-tut­du oy­na­yı­rıq, yol uzun, öz-özü­mü
Tu­ta bil­mi­rəm da­ha.
O za­man ki, yo­ru­lub çə­ki­li­rəm tək­li­yə,
Ta­le­yim­lə ba­rı­şıb, en­di­ri­rəm ba­şı­mı
Aman­sız ger­çək­li­yə.
Çə­ki­rəm gün­dü­zü­mün he­sa­bı­nı hər ge­cə
Öz-özüm­lə giz­li­cə...
Yan­lış ad­dım­la­rı­mı dərk edin­cə son­ra­dan
Minbir əzab çək­mi­şəm.
Dün­ya­ya gəl­mək­də də, de­yə­sən, ge­cik­mi­şəm...