Nə vaxtdan öl­çül­dü vaxt, za­man ilə?
Dün­ya gö­zəl­ləş­di ilk in­san ilə.
İn­san son­suz eş­qin qa­dir sə­si­dir,
Al­la­hın yer­də­ki xə­li­fə­si­dir.

Bir yer­də hə­ya­tın zöv­qü­nü dad­dıq,
Ça­lış­dıq, ge­cə­ni gün­dü­zə qat­dıq.
Al­la­hın ver­di­yi ağ­lın gü­cüy­lə
Bom­boş yer üs­tün­də dün­ya ya­rat­dıq.

Biz uca göy­lər­dən gəl­di­yi­miz­dən,
Sığ­ma­dıq hü­du­du bi­li­nən yerə.
Dün­ya dər­di­mi­zi sor­ma­dı biz­dən,
Əl aç­dı im­dad­çün in­san göy­lə­rə.