Axşamın süpürgǝsi

Ağacların kölgǝsin
Yollardan süpürürdü.

Mǝğribin lül gözlǝri,
Əzǝl dǝniz rǝngli idi.
Vǝrǝmlǝmiş mǝşriqin
Qanlı tüpürcǝyinden,
Dǝnizin rǝngi döndü.

Şǝrqǝ doğru yürüyǝn,
Gǝminin yǝlkǝninǝ
Bir kǝllǝ rǝsimlenmiş,
Mǝqqarǝ gözlǝrinin
Hǝr biri min adamcıl
Əjdǝhanin yuvası.

Günǝş
Bu gǝzǝyǝnti,
Bu min üzlü sǝlitǝ
Sallanır, cumur gedir.
Uzaq dağlar dalına
Qaş elǝyir,
Göz vurur
Yeni oynaşına.

Mǝğribin sǝhǝri idi,
Şǝrqin axşamı idi.