....... Saîd ibn Zeyd (R) şöyle demiştir: Ben RasûluIlah(S)'dan işittim: "Kim arzdan bir parça yeri haksız zabtederse (kıyamet gü­nünde) yerin yedi katı halka gibi onun boynuna geçirilir" buyuru-yordu.

.......Ebû Seleme ibn Abdirrahmân ibn Avf, kendisiyle kav­minden bâzı kimseler arasında bir husûmet meydana geldiğini, bu hu­sûmeti Âişe'ye arzettiğini, Âişe'nin de ona şunları söylediğini tahdîs edip söyledi:
— Yâ Ebâ Seleme, yer(gasbetmek)den çekin. Çünkü Peygam­ber (S): "Kim başkasının arzından bir karış mikdârı (bir yere) tecâvüz ederse, kıyamet gününde yedi kat yerden (isabet eden toprak) o mütecaviz zâlimin boynuna halka gibi geçirilir" buyurdu.

.......Bize Abdullah ibnu'l-Mubârek tahdîs edip şöyle dedi:
Bize Mûsâ ibn Ukbe, Sâlim'den; o da babası Abdullah ibn Umer(R)'den tahdîs etti. O şöyle demiştir: Peygamber (S): "Kim haksız olarak (başkasına âid) yerden birşey gasbedip alırsa, kıyamet gününde o gasbedilen arazî ile yedi kat yere batırılır" buyurdu.
el-Firabrî dedi ki: Ebû Ca'fer ibn Ebî Hatim şöyle dedi: Ebû Abdillah el-Buhârî: Bu İbn Umer hadîsi, Abdullah ibnu'I-Mubârek'in Horasan'daki kitabında yoktu. Onu İbnu'I-Mubârek Basra'da hadîs tâliblerine ve râvîlerine yazdırdı, demiştir.