Halka-i zülfüngde könglüm bolgalı gam mahremi

Ol kara kaygu bilen sevdâda çün artar gamı

Dir sanga dîvâne vü şeydâlıgdın her demî

     Ey saçıng şeydâ köngüllerning sevâd-ı a’zamı

     Halka halka rûhnung ser-menzilidür her hamı

 

Ay gül-i sûrî cemâling defteridin bir varak

Sebze vü reyhân sining hattıngdın iltürler sabak

Çîn-i zülfüngni açıban ilginge alsang tarak

     Sünbülüngni taraganda gül üze tangdur arak

     Kim bulutluk gicening elbette bolmas şebnemi

 

Reşkdin her dem yakındur bağrım irip akkalı

Yüzünge meşşâte vü közgüsi mundak bakkalı

Zülfünge meşgul irür meşşâte zîver takkalı

     Min yıraktın cân birür min tâkatım yok bakkalı

     Yüzi katık közgü kim bolmış cemâling hemdemi

Agzınıng remzini müşkildur firâvân saklamak

Kim ‘adem bolsa bilür ol râz-ı pinhân saklamak

Barça dilberdin olur cânnı âsân saklamak

     Sin perî-veş hûrdın müşkil durur cân saklamak

     Kim melek hayrândur ol sûretka nitsün âdemî

 

Zülfi vaslın istesem ruhsâr-ı mihr-efrûzıdın

Yok ‘aceb çün yıl kilişi bilgürür nevrûzıdın

Közlerim öyi bozuldı eşk-i seyl-endûzıdın

     Min bu köz birle uyatlık min cemâlıng yüzidin

     Kim kilür her lahza vü ol gûşening bardur nemi

 

Atlas-ı gerdûnga yitti râstî uşşâk üni

Kim kaba nivçün kucar nâzük tenin vuslat tüni

Bu “aceb ser-riştedur körgil ara yirde munı

     Ol bedenning devletidin togdı köngülning küni

     Hüsn-i tâli’ kör ki oldur hâlâ içki mahremi

 

Ay lebing Îsî-demi dik haste cânga çâre-res

Veh niçe gamzeng Nevâyî katlin itkey mültemes

Ol mübârek könglünge bolgay müyesser bu heves

     Lutfîni baştın yana tirgüzseng ay ‘Îsî-nefes

     Kim yitiptur veh anı öltürgeli hicrân gamı

Powered by OrdaSoft!