Şehzade Cem ‘in üç oğlu vardı: Biri Oğuz Han, diğerleri Ali ve Murad’dır. Oğuz Han, büyük babasının yanında rehin olarak bulunmuş ve sonra Gedik Ahmed Paşa’nın himaye etmesiyle Bayezid bu çocuğun bir müddet hayatına dokunmamış sonra da Gedik Ahmed Paşa’nın Edirne‘de katledilmesinden sonra o da II. Bayezid’in emriyle İstanbul muhafızı bulunan İskender Paşa tarafından öldürülmüştür.

Sürgündeki Cem Sultan, katledilen oğluna bu mersiyeyi yazar:                    I


İy vefâsuz hâin ü bî-emn ü bî-emân felek
V'iy hatâ-perver belâ-bahş u kazâ-gerdân felek

Husrev-i sâhib-zemânlar kanın içen zulm ile
Pür-sitem pür-mihnet ü pür-derd ü pür-efgân felek

Sensin âhir tahtını viren Süleymân'un yile
Mülk-i âbâdın mülûkün eyleyen vîrân felek

Yidi yıl Eyyûb'a derd ü renc ü gam yoldaş idüp
Nûh'a kendü öz tenûrından viren tûfân felek

Gözlerinden Ya'kûb'un kan itdürüben Yûsuf'u
Geh kuyuya bırağup geh atdıran zindân felek

Matbahında zulmünün bişse ne tan yüz bin ciger
Pâyesinde kahrunun çün çarhdur kazgan felek

Mülk-i Yunan'a ser-â-ser hükm iderken âh kim
Eyledün mesken bize şimdi Firengistân felek

Yakamu yırtıp elünden nicesi âh itmeyem
Cânımu odlara atdı derd-i Oğuz Hân felek

Ağlamakdan ol ciğer-gûşem firâkından müdâm
Kara kara kanlara boyandı bahristân felek

Başuma karanulık itdün cihân aydınlığın
Kara yüzlü kara bulıtlu per-i bârân felek

Bir kılına virseler virmezdüm Oğuz Hân'umun
Genc-i Kârûn ile bin bin milket-i Osmân felek

Sînemi çâk eyle cânum hâk ü gönlüm derd-nâk
Çünki Oğuz Hân'um oldı hâk ile yeksân felek

Âh u vâveylâ dirîg ü hasret ü sad derd âh
Kim Oğuz Hân'um dahı görmeğe yok imkân felek

Kimseyi âlemde hergiz kılmamışsın şâdmân
Âh idüp ağlar elünden bende vü sultân felek

İy felek nâ-mihrsin bî-emn ü bî-emânsın
Kej-rev ü kej-şekl ü kej-âyîn ü kej-devrân felek

                    II

Âh elünden her zemân iy hâin ü hûn-hâr felek
Bî-bekâsın bî-safâ bî-vezn ü bî-lenger felek

Eşk-i dür-rîzim nice akup dem-âlûd olmasun
Bağrumıdeldün belâ tîğiyle iy kâfir felek

Salalıdan beni girdâb-ı Firengistân'a sen
Gözlerümden kanlu yaş deryâ gibi akar felek

Kanın içmişdür nice şehzâde-i meh-rûların
Ol sebebden geh kara geh görinür ahmer felek

Dökmedi Ya'kûb ben denlü gözinden kanlu yaş
Çekmedi ben çekdiğim zulmetde İskender felek

Gözlerüm şol denlü kan dökdi Firengistân'a kim
Bahr-i mağrîb cûşa gelmişdür taşup çağlar felek

Kudret-i Hak'dur bana iy felek senden degül
Yazılanı çünki âhir göriser her ser felek

Derd-i devrânı nice dîvân ide âşüfte dil
Gözlerüm yaşıyla gark oldı suya defter felek

Göreliden hasret ü derd ile iy Cem hâlüni
Gör nice dîvâne olmışdur semâ eyler felek

                    III

İy düzelmiş işleri vîrân iden azgun felek
Cem şehenşâhı murâdından kılan mağbûn felek

Kanda bir ehl-i safâ var ise virürsin belâ
Ol cihetdendür sana dirler melâl-efzûn felek

İşidel'den Şâh Oğuz Hân'un şehîd olduğını
Derd ile oldı Firengistân'da Cem mecnûn felek

Yirde bu hâl ile görmişdür beni mâtem tutar
Görme misin karalar giymişdür ay u gün felek

Cânumı yakdun u yıkdun ömrümün dîvârını
Bîd-i eyvânun yıkılsun aşağı geçsün felek

Her ki âkıldur cihâna kılmasun hiç i'tibâr
Fursatı fevt itmesün zevk ü safâ sürsün felek

Ala gözlü lâle yanaklu Frenk oğlanları
Açup ak bileklerin la'lîn kadeh sunsun felek

Ruhları gül zülfi sünbül lebleri mül sâkiler
Salınup seyr eylesün meclisde raks ursun felek

Hasret-i Sultân Oğuz Han ben Cem'i hasretleri
Câm-ı Cem'de âteşi tâsı gibi yaksun felek