Lebleringdin gerçi kan yutmak demâdemdür menge

Ger dem-i câm-ı visâling yıksa ne gamdür menge

Pend eşitmey körüb ânı yüz belaga üçredim
Közlerim çıksun ki yüz munçe sezâ kemdür menge

Kâf-ı şavkum şerhini tahrîr kıldım vâh ne sud
Kim anga irsâl uçun sîmurg mahremdür menge

Yâr mundak kim nihândur közdin u men tilbemin
Kim digeykim fitne bolgan nesl-i Âdemdür menge

Kâra çirmeb yaş töküb efgân kılurmen hâmedek
Etgeli nâlân köngül bu nev mâtemdür menge

Özge yüzge bakma deb her bir közümge bastı mühr
İynek iynek her karâ bir nakş-i hâtemdür menge

Dehr arâ tüşgen havâdis otıdın mâni' imes
Köz yâşımdın gerçi köz tüşgünçe bir nemdür menge

Sâkiyâ câm-ı cehânbin tut ki andın keşf itey
Kim köp iş bu kârgâh vaz'ide mübhemdür menge

Dilberi allide Mecnûn nakd-i cân sarf itmedi
Ey Nevâî ışk etvârı müsellemdür menge

Ali Şir Nevâî
(Bedâyi'ül Bidâye)

* * *

Yeni Özbek alfabesiyle