Ol gülistân-ı firdevs ki rûyin gibidir

Cûşiş-i bahr-i ahmer sanki dün gibidir

Fir’avn gibi kurulmuşsun tahtına dilhânemin
Hüsrânın ind-i ilâhîde kûn feyekûn gibidir

Vâsl-ı yâr için tükenmez yollara varıp
Sırr-ı sedd-i Zülkarneyni buldun gibidir

Ey çerâğ-ı aşk nûrunu bahşeden revnak
Bu yolda sen dahi soldun gibidir

Ahmed nedir bu feryâd u nâlişlerin
Neden çeşm-i giryânın hûn gibidir
Powered by OrdaSoft!