░   Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından İlkokul öğrencilerinin katılabileceği, dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüsü (COVID-19) salgını ve sağlık çalışanlarını konu olarak alan bir mektup yazma yarışması düzenlendi.
     Yeni korona virüsü (COVID-19) , ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur.
     Fedakarca çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmemiz, onların motivasyonunu artıracağı için yarışma konusu Sağlık Çalışanlarına Vefa olarak belirlenmiştir. 

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ve SAĞLIK BAKANLIĞI
“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA”
MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONUSU: Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmemiz, onların motivasyonunu artıracağı için yarışma konusu “Sağlık Çalışanlarına Vefa ” olarak belirlenmiştir.

 

           TÜRÜ  : Mektup yarışması

 

AMACI  :  

 1. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarının arttırılmasının sağlanması.
 2. Öğrencilerimizde sağlık çalışanlarının çalışma koşulları hakkında farkındalık oluşturarak, sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu büyük fedakârlıklar karşısındaki duygu ve düşüncelerini mektup türünde dile getirmelerinin sağlanması.

 

         KAPSAMI   : Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul  2.3.4.  sınıf öğrencileri.

  

GENEL KATILIM ŞARTLARI                       :

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
 • Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türkçe öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
 • Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Mektuplar el ile okunaklı ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Mektupların aslı (orijinali) ve katılım formu, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince elden, posta veya kargo aracılığı ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi’ne teslim edilecektir.
 • Katılımcılar http://ogm.meb.gov.tr adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Başvuru Formu”nu doldurmak ve mektuplarını okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek mektupların bulunduğu zarfın içinde Tablo-1’de yer alan etiket de bulunacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen mektuplar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
 • Eser sahiplerinin mektupların orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından kargo ücreti alıcıya ait olmak koşuluyla gönderilebilecektir.

 

Tablo-1 Etiket 

                (Etiket Doldurularak Gönderilecek Mektup Zarfının İçine  Eklenecek)!!

İL / İLÇE

 

 

Öğrencinin:

Adı ve soyadı

 

 

Sınıfı / Cinsiyeti

 

 

Okulun:

Adı

 

Adresi 

 

Telefonu

 

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI  

 • Mektupların basım, yayın ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilecektir. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ            

:

 

Yarışma Duyurusunun Yapılması

10.11.2020

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi için Son Tarih

27.11.2020

Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi

4.12.2020

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi

11.12.2020

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığına Teslim Edilmesi

18.12.2020

Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi

25.12.2020

Ödül Töreni

08.01.2021

 

DEĞERLENDİRME:

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

 

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri 

Mektupların Değerlendirme Kriterleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10

En fazla 20

1- Mektubun konuya uygunluğu 

 

2- Mektubun özgünlüğü ve bütünlüğü

 

3- Mektubun duygu ve düşünceleri yansıtması

 

4- Anlatımda akıcılık ve duruluk

 

5- Türkçenin etkin kullanılabilmesi, yazım kurallarının doğru kullanımı

 

TOPLAM

 

 

          SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ          :

 • Dr. Kemal ATAMAN

( Bilim Kurulu Üyesi )

 • Dr. Veysel BOZKURT

( Bilim Kurulu Üyesi)

 • Dr. Erol GÖKA

( Bilim Kurulu Üyesi)

 • Dr. Mustafa Necmi İLHAN

      ( Bilim Kurulu Üyesi)

 • Muammer AKSOY

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Şube Müdürü )

 • Habibe YILMAZ

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Görevli Öğretmen)

 • Ahmet Yaman DURMUŞOĞLU

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Görevli Öğretmen)

 • Cebrail SEVİNDİR

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Görevli Öğretmen)

 • Mehmet VELİPAŞAOĞLU

(Görsel Sanatlar Öğretmeni)

 

        ÖDÜLLER   :

 • Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve Seçici Kurul Özel Ödülü tablo-3 de belirtildiği gibidir.
 • Ayrıca Seçici Kurul üyelerine teşekkür belgesi verilecektir.

 

Tablo-3 Ödüller  

 

Derece

Öğrenciye Verilecek Ödülü

    Birincilik

                       Dizüstü Bilgisayar

 İkincilik

                              Fotoğraf Makinesi

            Üçüncülük

                 Tablet Bilgisayar

Seçici Kurul Özel Ödülü

                Akıllı Saat

 

          YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU             :

Yarışma sonuçları http://ogm.meb.gov.tr/    adresinden duyurulacaktır.

          KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER           : 

 • Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen mektubun aslı (orijinali)

   

           ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ                           :

Ödül töreninin yeri ve saati katılımcılara resmî yazı ile bildirilecektir.

                                            

       İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN      :

T.C Millî Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Öğrenci İşleri ve sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi

 

MEB Ek Hizmet Binası

Gümüşdere Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 7/1 1. Kat Keçiören – ANKARA

Telefon   : 0 312 413 57 00-01-02-03

    e-posta            : ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr

       

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Bilkent Yerleşkesi

Üniversiteler Mahallesi 06800 4. Kat 

ANKARA

Telefon   : 0 312 585 28 00

Fax         : 0 312 585 28 53

e-posta    : sggm@saglik.gov.tr

 

 

 

 

 T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

                                                          “SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA”

MEKTUP YARIŞMASI KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

ÖĞRENCİNİN :

 

Adı ve Soyadı

 

Sınıfı

 

OKULUN :

 

Adı

 

Adresi

 

İli

 

İlçesi

 

Telefon

 

E-posta

 

ESERİN :

 

Türü

 

Yılı

 

Konusu

 

 

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Ortaöğreti̇m Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. ……./……./20…..

 

Ad-Soyad - İmza Öğrenci Velisinin

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)

Adı-Soyadı         :

Ev Telefonu        :

Gsm Telefonu     :

Adres                  :

E-posta               :

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE GENELİ KULLANILACAK AFİŞ ÇALIŞMASI