░   Ali Şir Nevai Özbekistan Milli Kütüphanesi Vakfı 2015 yılında, tasavvuf öncülerinden olan, Hakîm Tirmizî adıyla meşhur Ali ibn Hüseyin Tirmizî'nin eserlerini Arapça'dan
Özbekçeye tercüme ettirerek Özbekistan halkının istifadesine sundu.
     Hakîm Tirmizî'nin "Hac ve Sırları", "İnsan Âdâbı" eserleri ile birlikte "Tirmizli âlimler ve Onların Eserlerinin El Yazmaları" adlı eserlerle Özbek okuyucuların kütüphaneleri zenginleştirildi.
     "Hac ve Sırları" Arapçadan ilk kez 2015 yılında tercüme edildi. Kitapta Hakîm Tirmizî'nin ilmi ve ruhi muhiti, Kabe'nin nasıl inşa edildiği, Hac ibadetinin diğer ibadetlerden farkı, Haccın farz oluşu ve hükümleri anlatılıyor. Kitapta tercümenin yanında ilmi açıklamalar, yer adları, etnik adlar, ayetler ve eser adları indeksi yer alıyor. Tercüme ve açıklamalar Celaleddin Hemrakulov tarafından yapılmış.
     "İnsan Âdâbı" Tirmizî'nin beden ve ruh terbiyesi hakkındaki görüşleri yer alıyor. Tercüme ve açıklamalar Kamilcan Rahimov'a ait.
     "Tirmizli âlimler ve Onların Eserlerinin El Yazmaları Kataloğu"nda on iki Tirmizli âlimin 129 eserine ait 425 el yazmasının ilmi açıklamaları yer alıyor. Bu eser, İslâmî ilimler, tasavvuf, felsefe ve edebiyat alanlarıyla ilgili olup Şarkiyatçılar, dini ilimlerle uğraşanlar ve kaynak eserlerle ilgilenen uzmanlar için hazırlanmış. Eserde Tirmizli âlimlerin eserlerinin ana fikirleri, dil, hacim, el yazmalarının yazıldığı yıllar, yazan kişiler ve nerelerde muhafaza edildiği gibi bilgiler yer alıyor.