• Adı ve Soyadı : Mehmet KANAR
 • Doğum Tarihi : 01.01.1954
 • Unvanı : Prof. Dr.
 • Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fars Dili ve Edebiyatı

İstanbul

1975

Y.Lisans

 

 

 

Doktora

Fars Dili ve Edebiyatı

İstanbul

1979

 

 • Akademik Unvanlar:

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1986

Doçentlik Tarihi : 1990

Profesörlük Tarihi: 1996

 

 • Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

 

 • Yüksek Lisans Tezleri:

 

 • Ârifi Fethullah Çelebi ve Fütûhât-ı Cemîlesinin Tenkidli Metni, Davut Ebrahimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991.
 • Derviş Osman’ın Deh Mesîresi, Ahmet Çelik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998.
 • Burhâneddî-i Belhî’nin Tarih Adlı Eserinin Tenkidli Metni (Yedi Sheil’in Anıları), Nihal Çankaya, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999.
 • Basîrî ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Kutlukhan Eren, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001.

 

 • Doktora Tezleri:

 

 • Tanzimattan Günümüze Türkiye’de Farsça Öğretimi Ahmet Çelik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2005.

 

 • Yayınlar:

 

 • Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Art and Humanities) :

 

 

 • Uluslar arası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

7.2.1. Ülkemizde Şarkiyatçılığın Özeleştirisi, Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Nesîm-i Şark, Mecelle-yi Mutâleât-i İrânşinâsî ve zebân u edebiyyât-i Fârsî) [Türkçe, Farsça çıkan uluslar arası hakemli dergi), Sayı 1, 2014/4, Erzurum 2014, s.1-11.

7.2.2. Baki Divanındaki Farsça Şiirler, Doğu Esintileri, İranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Uluslar arası hakemli dergi), A Journal of Iranology Studies, Sayı/Issue: 2.2014/12, ISSN 2148-290X, s. 1-40.

7.2.3. Pars Dergisi, Doğu Esintileri, İranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Uluslar arası hakemli dergi), A Journal of Iranology Studies, Sayı/Issue: 2.2014/12, ISSN 2148-290X, s. 41-75.

 

 

 • Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedıngs) basılan bildiriler:

7.3.1. Hâfız Dîvân'ında "ser" ve "ki" Kelimeleri ile Bazı Gramer Özellikleri (Tebliğ, Hâfız'ı Anma Semineri, 8-9 Aralık 1988, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XXVIII, İ.Ü. Film Merkezi, İstanbul, 1998, s.341-357.

7.3.2. Firdevsî, Sa'dî ve Attâr'ın İnsan Hasletleri ile Bazı Davranış Biçimlerine İlişkin Ortak Görüşleri (Nazarât-i moşterek-i Firdovsî- Sa'dî-Attâr der râbite bâ hesâyil ve berhî ez eşkâl-i reftârî-i insan), Firdevsi'yi Anma Semineri, Şahname'nin Yazılışının Bininci Yılı, 18-21 Aralık 1990, Ankara. [Firdevsî, Sadî ve Attâr'ın İnsan Hasletleri ile Bazı Davranış Biçimlerine İlişkin Ortak Görüşleri, Merdiven Sanat, Ekim 1998, sayı 14, s.38-41.]

7.3.3. Vîjegîhâ-yi destûrî der Heft Peyker, Mecmua-i Makâlât, cild-i sevvom, s.4-12, Hekîm Nizâmî-i Gencevî'nin 900. Doğum Yıldönümü Kutlama Uluslararası Kongresi, 18-21 Haziran 1991, Tebriz -İran.

7.3.4 11-12 Ekim 2010 tarihlerinde İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen “Hemâyiş-i beynulmilelî-i yâdrûz-i Hâfiz” (Uluslarası Hafız’ı Anma Toplantısı”na “Tecrube-i Tercume-i Cedîdî-i Dîvân-i Hâfiz be Zebân-i Torkî ve Komek-i Eş’âr-i Hâfiz ber Âmûziş-i Zebân-i Fârsî” (Hafız Divanı Üzerinde Yeni Bir Çeviri Çalışması, Hafız’ın Şiirlerinin Farsça Öğrenimine Katkısı Üzerine Denemeler” adlı bildiri ile katıldım. Bildiri basıldı: Şarkiyat Mecmuası, sayı XVII, 2010/2, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 2011, s. 133-166.

 

 

7.4. Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Alî Deştî (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi maddesi).

Ana Britannica Ansiklopedisi için yazılan 150'den fazla makale.

Azîz-i Nesefî, Yeni Türk İslâm Ansiklopedisi, Örnek Fasikül, İstanbul, Aralık 1995, s.75-76.

Bahâr, Muhammed Takî (Meliku'ş-şu'erâ), (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi maddesi).

Büzürg-i (Bozorg-i) Alevî, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi (Bu madde sipariş edildiğinde madde konusu yazar hayatta olduğu için Ansiklopediye alınmadı).

Cin ve Peri, Kitap-lık, sayı 80, Şubat 2005 (İstanbul, YKY 2154), s.104-109.

Chauvin, Victor, DİA, VII/519.

Destgirdî, Vahîd, DİA, IX/210-211.

Edîb-i Pîşâverî, DİA, X/424-425.

Emîrî-i Fîrûzkûhî, DİA, XI/155

Enîsu'l-Arifîn ve Enîsu'l-Aşıkîn maddeleri, T.D.V.İslâm Ansiklopedisi.

Eserlerinin Işığında Sadık Hidayet, Kitap-lık, sayı 50, Kasım-Aralık 2001, s.283-289.

Evhadud-dîn-i Kirmânî’de Şahidbazlık ve Kadın, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl. 1, sayı 3, Ankara, Güz 2001, s.7-12.

Doğu'yu Batı'ya Açan Kapı: İstanbul, Batı'ya Açılma Sürecinde İran ve İstanbul'un Bu Süreçteki Yeri, I. Bölüm, İstanbullu, aylık kültür ve düşünce dergisi, Kasım 1998, yıl 1, sayı 2; II. Bölüm, Aralık 1998, yıl 1, sayı 3, s.9o-93.

Eminüddevle'nin Gözüyle 1898 İstanbul'u, İstanbullu, aylık kültür ve düşünce dergisi, Ocak 1999, yıl 1, sayı 4, s. 64-67.

Fars Dünyasında Bilgi ve Erdem Rehberleri, Name-i Aşina, Yaz ve Sonbahar 2003, yıl 5, sayı 13-14, Ankara 2004, s.13-16.

Farsça Güfteli Bazı Âyin-i Şerifler, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Yaz 2001, s.197-238.

Farsça Güfteli Bazı Ayin-i Şerifler (2) Sûz-i Dil Âyîn-i Şerîfi, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 3, Ankara, Güz 2001, s.191-199. (Prof. Dr. A. Naci Tokmak ile birlikte)

Fars Şiiri, Thema-Larousse,VI/32-33.

Farsçada "ser" kelimesi, Şarkiyat Mecmuası, c. VIII,s.47-130, İstanbul, 1998.

Farsçada "tâ" kelimesi ve Mesnevî-i Ma'nevî ile diğer bazı kaynaklarda kullanılışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nihad Çetin'e Armağan, Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul, 1999, s.249-292.

Ferâhânî, Edîbu'l-Memâlik, DİA, XII/356.

Firdevsî, DİA, XIII/125-127.

Fischer, August, DİA, XIII/146-148.

Furûğî-i Bistâmî, DİA, XIII/250-251.

GAL (Geschichte der Arabischen Literatur), DİA, XIV/35-37.

Hell, Joseph, DİA, XVII/178-179.

Hikaye (Fars Edebiyatı), DİA, XVII/485-487.

Hikmet, Ali Asgar, DİA, XVII/520-521.

Hulâsatu'l-eş'âr u Zubdetu'l-efkâr, DİA, XVIII/321.

İnşâ (Edebî Tür Olarak İnşa / Fars Edebiyatı), DİA, XXII/337-338.

İntihal, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

İran (Modern İran Edebiyatı), DİA, XXII/337-338.

İran (ve Afgan) Öykücülüğü Hakkında, Kitap-lık dergisi, sayı 15, İstanbul 1995, s.19.

İran Çocuk Edebiyatı, Yazko-Çeviri, sayı 15, İstanbul 1983, s.92-93.

İran Edebiyatı, Fayton Öykü, kış'98, s.66-72.

İran Edebiyatında Hikaye ve Masal, Yazko-çeviri, sayı 15, İstanbul 1983, s.70-71.

İran Klasiklerinde Dostluk-Düşmanlık Kavramları, (baskıya hazır).

İran Meşrutiyet Dönemi Edebiyatında "Kadın" ve "Anne Sevgisi", Ankara Üniversitesi, Tömer Edebiyat Dergisi, Ocak-Şubat 1997, sayı 3, s. 79-91.

İran Meşrutiyet Dönemi Şiirlerinde "Vatan", Ankara Üniversitesi, Tömer Edebiyat Dergisi, Mart-Nisan, 1997, sayı 4, s.23-44.

İran Sürgün ve Göçmen Edebiyatı, Sürgün Edebiyatı-Edebiyat Sürgünleri [yayına hazırlayan: Feridun Andaç], Bağlam Yayınları, İstanbul, Kasım 1996, s.241-246.

İran Tiyatrosunda Bir Eser, Sadık Hidayet’in Sâsân Kızı Pervin’i, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, 2003, sayı 2, İstanbul 2003, Dördüncü Bölüm, s.149-176.

İrec Mirza, DİA, XXII/442-443.

Kampfmeyer, Georg, DİA, XXIV/286.

Klasik İran Şiirinden Seçmeler, İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s.153-163.

Lichtenstädter, İlse, DİA, XXVII/188.

Makale, (Fars Edebiyatı), DİA, XXVII/408-409.

Mirza Cafer Karacadağî, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

Mistik Sevginin Peygamberi Mevlana, Thema-Larousse,VI/34-35.

Modern İran Edebiyatı, İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s.127-146.

Muhammed (Fars Edebiyatında), DİA, XXX/456-457.

Muhammed-i Hicâzî, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

Mu'în, Muhammed, DİA, XXX/ 557-558.

Mu'înuddîn Kâşî, DİA, XXXI/90-91.

Nazîrî , DİA, XXXII/459.

Nef’î’nin Tuhfetu’l-Uşşâk adlı Farsça Kasidesi, Doğu Dilleri (Nesîm-i Şark), Sayı/Issue: 4, 2016/2, Erzurum 2016, ISSN:2148-290X, s.1-29.

Nesir (Fars Edebiyatı), DİA, XXXIII/8-9.

Neşât-ı Isfahânî, DİA, XXXIII/17-18.

Nizâmî-i Gencevî, DİA, XXXIII/183-185.

Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı, Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi cilt:IV, sayı 43, Eylül 1993, s.4-5.

Risale (Fars Edebiyatı), DİA, XXXV/113-114.

Sadık Hidayet ve Ölüm, Adam Öykü, Mayıs-Haziran 1997, s.75.

Seyyid Yûsuf-i Hemedânî'nin Tasavvufa İlişkin Bir Risâlesi, İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, sayı X (2007), İstanbul Üniversitesi Yayın No:4800, ISSN 1307-5020, İstanbul, 2008, s.23-39.

Şâhnâme, DİA, XXXVIII/289-290.

Şair Edîb-i Pîşâverî ve Afgan Direniş Edebiyatı, Kitap-lık, sayı 51, Ocak-Şubat 2002, s.52-56.

Şehnâme (Firdevsî), T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

Şiir (Türler (Biçim ve İçerik)), DİA, XXXIX/155-157.

Türkiye Türkçesinde Bulunan Farsça Unsurlara Bir Bakış, Name-i Aşina (Ortak Kültür Mirasının Arayışında), Yıl.4, Sayı 1, Ankara, İlkbahar 2002, s.11-15.

Veysî ve Zâtî maddeleri (M.E.B. İslâm Ansiklopedisi, 139. fasikül, 1983, s. 308-309 ve 142. fasikül, 1985, s.467-468.)

Yazıcı, Tahsin, DİA XLIII/359-360.

Yeni İran Edebiyatı ile İlgili Türkçe Bazı Yayınlar, İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006,  151-152.

Yeni İran Şiirinden Örnekler, İslâmî Edebiyat Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2006,  s.147-150.

Yesevîye Tarikatı ve Orta Asya’da İslâm’ın yayılışındaki Rolü, Mehdî-yi Senâyi, Farsça’dan çeviri, Türk Kültürü, Yıl: XXXIX, sayı 461, Eylül 2001, s.518-526.

Yozlaşan ve Unutulan Türkçemiz, Baykan Sezer’e Armağan, Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Sosyoloji Yıllığı, Kitap 11, İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merkezi-Kemal Tahir Vakfı Çalışması, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, Mart 2004, s.416-419.

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: ---

 

7.7. Diğer yayınlar:

 

1893 Tarihli “Amele Nizamnamesi” (İşçi Yönetmeliği), Matbaa-yı Tophâne-yi Âmire, 1310 (1893), çevrimyazı çalışması, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, sayı 6, Aralık 2014, s.267-274.

Ali Muhammed Han Kimle Dansediyordu? (öykü), Mes'ûd-i Kimyâger'den çeviri, Ankara Üniversitesi, Tömer Edebiyat Dergisi, Ocak -Şubat 1997, sayı 3, s. 94-95.

Âlî Paşa’nın Siyaseti, Ali Suavi, Matbaa-yı Artin Asadoryan ve Mahdumları, İstanbul 1325 (1907-8), çevrimyazı çalışması, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, sayı 6, Aralık 2014, s. 79-93.

Ankara Höyüklerindeki Hafriyata Dair Rapor, Th. Makridi, Maarif Vekaleti Mecmuası, sy.6 (1926), s.38-45'te yer alan eserin çeviriyazı ve sözlük çalışması. Arkeoloji ve Sanat, Yıl:23, sayı:100, Ocak-Şubat 2001, s.35-44.

Ankara'daki Âsâr-ı Atîka ve Mebânî-i Kadîme Hakkında Rapor, Th. Makridi, Maarif Vekaleti Mecmuası, sy.7 (1926), s.58-67'de yer alan eserin çeviriyazı ve sözlük çalışması. Arkeoloji ve Sanat, Yıl:23, sayı:101-102, Mart-Haziran, 2001, s.41-50.

At, Baba Mukaddem, (Farsça’dan çeviri) Fayton Öykü, kış'98, s.73-78.

Atebe-yi Bülendmertebe-yi Hazret-i Hilâfetpenâhîye Bir Arîza, Ahmed Muhtar, Çevrimyazı: Mehmet Kanar, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, Sayı 8, Aralık 2015, ISSN 2147-2361, s.57-66.

Ateşperest, Sadık Hidayet'ten çeviri, İlkgençlik Çağına Dünya Öyküleri, hazırlayan: İshak Reyna, Yapı Kredi Yayınları Doğan Kardeş İlkgençlik Kitaplığı, I, İstanbul 1995, s.361-364.

Azerbaycan, Arran ve Azerbaycan Diline Dair, Nasrullâh-i Cihanşahlu, Farsça’dan çeviri, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl II, sayı 7, Güz 2002, s.57-62. (Şubat 2003 ‘te geldi).

Bülent Aksoy tarafından hazırlanan Sermüezzin Rifat Bey'in Ferahnâk Mevlevî Ayini (Pan Yayınları, İstanbul 1992)'nin Farsça kısımlarının kaynak tespiti, translitere ve çeviri çalışmaları tarafımdan yapılmıştır.

Daş Âkul, Sadık Hidayet, (öykü, Farsça’dan çeviri), Kitap-lık, sayı 31/ Kış 1998, s.84-91.

Demedim mi, Hâfız-ı Şîrâzî (Farsça’dan çeviri şiir), Sedir Edebiyat Dergisi, sayı 5, s.28.

Feridun Bey Münşeâtından Farsça Bir Menşûr, Sedir Edebiyat Dergisi, sayı 5, s.40-41.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, S. M. Tevfik, Farsça aslından çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, İstanbul Valiliği.....Gazetesi için verildi ancak, şimdiye kadar basılmadı.

Hakimiyet ve Hürriyet, Bordo Hukuk Medresesi Reis-i Müderrisîni Mösyö Leon Döki (Kolombiya Darülfünunu-New York), mütercimi: Menemenlizâde Edhem, (İstanbul, İkdam Matbaası, 1340), Birinci Bölüm, çeviriyazı metin ve sadeleştirme, Yeşil-Beyaz, Vefa 130. Yıl Dosyası (İstanbul, 2002)., s.11.

Halit Ziya [Uşaklıgil]’den Üç Mektup, Posta Kutusu, Üç Aylık Posta Kültürü Dergisi, sayı 2, İstanbul, Kış 2004, s.185-186.

Halk Hükümetinde Maarif Teşkilatı, Muallimler Mecmuası, 30 Eylül 1923, çeviriyazı, Yeşil-Beyaz, Vefa 130. Yıl Dosyası (İstanbul, 2002), s.12-13.

İbni Seb'în: Abdülbaki (Baykara) [Yenikapı Mevlevîhanesi son şeyhi] tarafından yazılan ve Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası (İstanbul 1928, üçüncü sene, onuncu sayı, s.65-89)'nda eski Türkçe harflerle yayınlanan bu makale Latin harflerine aktarılmıştır. Prof. Dr. Nihad Çetin anısına çıkan Şarkiyat Mecmuasının VIII. sayısında yayımlandı, s.131-153.

İstanbul Muallimler Cemiyeti İktisad Sandığı, Muallimler Mecmuası, 30 Eylül 1923, çeviriyazı, Yeşil-Beyaz, Vefa 130. Yıl Dosyası (İstanbul, 2002), s.14.

İstanbul Suları Hakkında Mütalaât, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.IV, sy.1, İstanbul 2002, İstanbul Üniversitesi yayın no.4382, çeviri ve sözlük çalışması, s.119-132.

İstanbul Yazıları, Çubukçuzade Mehmed Sıdkı, İstanbullu, aylık kültür ve düşünce dergisi, Aralık 1998, yıl 1, sayı 3, s.54-57 (çeviriyazı çalışması).

Karikelimatür, Daryuş Perviz, Farsça'dan çeviri, Diyojen Dergisi, 1998.

Kerküklü Mehmet Râsih Öztürkmen Hayatı ve Şiirleri (Kerkük Vakfı, yayına hazırlayan Suphi Saatçi, İstanbul 2001) adlı eserin s.42-45, 50-51, 82-83, 86-87. sayfalarında bulunan dört Farsça gazelin çevrimyazı ve çeviri çalışmaları.

Kurtlar, Selahaddin Enis, translitere eden Prof. Dr. Mehmet Kanar, Merdiven-Sanat, Mayıs 1998, sayı 9, s.34-35.

Küçük Bir Taş, Muhammed-i Hicâzî, (Farsça’dan çeviri), Merdiven, Şubat 1998, sayı 6, s.32.

Matematik Öğretimi Hakkında, Muallimler Mecmuası, 30 Eylül 1923, çeviriyazı, Yeşil-Beyaz, Vefa 130. Yıl Dosyası (İstanbul, 2002), s.13-14.

Muhabbetname’den, İmaduddin Fakih-i Kirmani, COGITO, YKY Yayınları, Üç Aylık Düşünce Dergisi, Sayı 31, Bahar 2002, s.35.

Ölüm, Sadık Hidayet (Farsça’dan çeviri), Adam Öykü, Mayıs-Haziran 1997, sayı 10, s.76-77.

Örtü Gerekmez/ Nikab lâzim nist, Ebu'l-Kâsım Lâhûtî, (Farsça’dan çeviri şiir), Fayton, Düşün Sanat ve Yazın Seçkisi, Yıl:1, sayı:7, Dergi:8, s.32-33.

Ruh Hastalıklarının Tedavisi, Muhammed-i Hicazî'den çeviri, Kitap-lık, Yapı Kredi yayınları, İki aylık kitap/kültür dergisi, sayı 17-18, Eylül-Aralık 1995, s.98-99.

S.G.L.L., Sadık Hidayet, Farsça'dan çeviri öykü.

Sampinge, (öykü) Sadık Hidayet (Farsça’dan çeviri), Adam Öykü, Mart Nisan 1997, sayı 9, s.45-49.

Serseri Nizamnamesi, Çevrimyazı: Mehmet Kanar, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, Sayı 8, Aralık 2015, ISSN 2147-2361, s.67-71.

Sultan Sencer’in Bizans İmparatoruna Mektubu, Erdoğan Merçil ile birlikte, Türk Tarih Kurumu, Belgeler, XXVIII, 32 (2007), Ankara, Ayrıbasım, 10+10= 20 sayfa, İki Farsça mektubun Türkçe’ye çevirisi ve Farsça metinlerin bilgisayar dizgisi tarafımdan yapıldı. Konunun değerlendirilmesi Prof. Dr. Erdoğan Merçil tarafından gerçekleştirildi.

Şenb-i Gâzân, Muhammed Mehdî-i Burûşekî, Farsça’dan çeviri, Doğu Araştırmaları Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi – A Journal of Oriental Studies, ISSN 1307-6256, sayı 1, İstanbul 2008/1, s. 149-170.

Şuşu Can (öykü), İrec Pizişkzâd (Farsça’dan çeviri), Adam Öykü, Temmuz Ağustos 2000, sayı 29, Doğu Öyküleri Özel Bölümü, s.55-59.

Tarikat Âdâbı, Hâce Yûsuf-i Hemedânî, Hayat Nedir (Rutbetü'l-hayât), III. Kısım, s. 89-95 (Farsça’dan çeviri. Kitabın diğer bölümleri Necdet Tosun tarafından çevirilmiştir.)

Teşrihhanede, Selahaddin Enis, (çeviriyazı), Fayton Öykü, kış'98, s. 81-83.

Tiyatro (çeviri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, 2003, sayı 3, İstanbul 2003, İkinci Bölüm, s.79-113.

Tiyatro (çeviri), Birinci sene 1291 (1874) sayı 3, 9, 11, 12,13, 16, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, İstanbul 2004, sayı 4, s. 95-181.

“Türk ve Fars” ile “İran’ın Çok Ulusluluğu” Meselesi, Pervîz-i İktişâfî, Farsça’dan çeviri, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl II, sayı 7, Güz 2002, s.63-71.

Türk ve Fars Edebiyatlarında İnşâ ve Mektup Edebiyatına Dair, Name-i Aşina, Ortak Kültür Mirasının Arayışında, Sonbahar 2002, s.39-64.

Ülkemin Büyük Müncîsine, Mehmed Sıdkı Bey (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sekreteri), Eylül 1338/1927, çeviriyazı, Yeşil-Beyaz, Vefa 130. Yıl Dosyası (İstanbul, 2002), s.15.

Üzülme, Hâfız-ı Şîrâzî, (Farsça’dan çeviri şiir), Merdiven Sanat, Aralık 98-Ocak-Şubat 1999, sayı 16, s.21.

Vasiyetname-yi Siyasi, Keçecizade Mehmet Fuat Paşa, Cenova, Mizan Matbaası, 1314, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, sayı 6, Aralık 2014, s. 69-78.

Vefa Lisesi Kütüphanesindeki Eski Harfli Basma ve Yazma Kitaplar,. Yeşil-Beyaz, Vefa 130. Yıl Dosyası (İstanbul, 2002), s.7-10.

Vejetaryenliğin Yararları, Sâdık Hidâyet, Sanat Dünyamız, yıl 21, sayı 60-61, güz 1995 kış 1996, s.131-138.

Yesevîye Tarikatı ve Orta Asya’da İslâm’ın Yayılışındaki Rolü, Mehdî-yi Senâyî, Farsça’dan çeviri, Türk Kültürü, sayı 461, Yıl XXXIX, Eylül 2001, s.518-526.

Yoldaş (öykü), Sâdık Çûbek'ten çeviri, Ankara Üniversitesi Tömer Edebiyat Dergisi, Ocak-Şubat 1997, sayı 3, s.92-93.

 

 

7.7.2.1. Kitaplar:

 

 

7.7.2.1.1. Telif eserler: (Kitaplar)

Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (16,5x24 cm.) bez ciltli, büyük boy, editör: Levent Çeviker, Kurtiş Matbaası, İstanbul 2012, 1269 sayfa, ISBN 978-605-02-0162-8, Sertifika no: 10962.

Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (13,5x21 cm.), Kurtiş Matbaası, İstanbul, 2010, 1312 s. ISBN 978-975-468-900-6, sertifika no: 10962.

Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (9,5x16 cm.), Umur Kağıtçılık, Matbaacılık, İstanbul, 2010, 768 s. ISBN978-975-468-902-0.

Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (8,5x12 cm.), Kurtiş Matbaası, İstanbul, 2012, ISBN 978-605-0133-8, Bertifika no: 10962, 598 sayfa.

Arapça Türkçe Sözlük, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (16,5x24 cm.) Engin Ofset, İstanbul, 2009, 1886 s., ISBN 978-975-468-782-8.

Arapça Türkçe Sözlük, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (13,5x21 cm.),Kurtiş Matbaası, İstanbul 2012, 1856 sayfa, ISBN 978-605-02-0163-5, Sertifika no: 10962.

Arapça Türkçe Cep Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (8,5x12 cm.), Kurtiş Matbaası, İstanbul, 2012, ISBN 978-605-02-0135-2, 740 sayfa.

Arapça Türkçe Sözlük, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (9,5x16 cm.) Lord Matbaacılık ve Kâğıtçılık, İstanbul, 2009, 1072 s., ISBN 978-975-468-804-7; ikinci baskı: İstanbul, 2010.

Büyük Farsça-Türkçe Sözlük, Birim Yayınları, İstanbul 1993,712 s.; İkinci baskı 1998. Bu eser 1374 hicrî şemsî/1995'de Şîrîn Yayınevi tarafından ofset yoluyla Tahran (İran)'da basılmıştır (Ferheng-i câmi'-i Fârsî be torkî-yi İstanbûlî, 712 safha, Vezîrî [Gâlingûr], çâp-i evvel).

Büyük Türkçe-Farsça Sözlük, Birim Yayınları, İstanbul 1993, 528 s.; ikinci baskı 1998.

Büyük Farsça Türkçe – Sözlük, Say Yayınları Dil Dizisi, İstanbul 2016, 1597 sayfa, 16x24 cm., ISBN 978-605-02-0516-9, Sertifika no: 10962.

Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, 288 s. [Basılmamış doktora tezinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş şekli. Farsça metinler bu baskıda yer almaz.] İkinci baskı: Say Yayınları, İstanbul 2013, 288 sayfa, ISBN 978-605-02-0212-0, Sertifika no: 10962.

Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi, İstanbul 1979 (Basılmamış doktora tezi).

Dîvân, Fuzûlî, Ayrıntı Yayınları Şiir dizisi: 6, İstanbul, Kasım 2015, ISBN 978-605-314-050-4, Sertifika no: 10704, 12,5x21 cm, 478 sayfa.

Doğubilimciler, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, AKMED, Antalya 2004 (CD Kitap) [www.akmed.org.tr]

Ehâsin-i Müessesât-ı Hayriyye-i Hilâfetpenâhî’den Dârülaceze, Sultan II. Abdülhamid Han’ın Yaptırdığı Hayır Kurumlarından Dârülaceze, Sadeleştiren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dârülaceze Yayınları, İstanbul, Haziran 2014, ISBN 978-605-4628-60-5, 279 sayfa.

Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2011, 813 sayfa. ISBN978-605-02-0055-3, Sertifika no: 10962.

Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Derin Yayınları, yayın no: 66, İstanbul, 2005, VII+1024 s.; İkinci basım Mart 21010, 1264 s. ISBN 978-975-6463-54-3.

Evhadu'd-dîn-i Kirmânî'nin Rubaileri (Metin-İnceleme-Tercüme), (Profesörlük takdim çalışması; Nüsha farkları basılmadı.) Rubaîler, Evhadüddîn-i Kirmânî, İnsan Yayınları, İstanbul 1999, 542 s.

Fahmî ve Şayh Abdallâh-i Şabistarî-i Niyâzî'nin Şam' u Parvâna Mesnevîleri (İstanbul-1990; Doçentlik çalışması. Bu çalışma, Türkçe kısımları Farsça’ya çevrilerek bir bütün halinde yayınlanmak üzere 1995 yılında İran-Isfahan Üniversitesi'ne verildi).[*Fehmî ve Şebisterî'den Şem ve Pervane (Fehmî ve Şeyh Abdullah-i Şebisterî-i Niyâzî'nin Şem'u Pervâne Mesnevileri), İnsan yayınları, İstanbul 1995 (Doçentlik çalışması olarak hazırlanan bu eser basılırken adı geçen mesnevilerin tercümeleri de eklenmiştir), 221 s.]. İkinci baskı, İstanbul 2009., 174 s. ISBN 978-975-574-481-0.

Farsça Cep Sözlüğü (Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça , Fono, İstanbul 2000, 505 s.

Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça Sözlük, Say Yayınları, (9,5x16 cm), ISBN 978-605-02-0334-9-9, Sertifika no: 10962, Gülmat matbaası, İstanbul, 2014, 1216 sayfa. ; İkinci baskı: İstanbul, Ekim 2015.

Farsça Türkçe Cep Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (8x12 cm), Kurtiş Matbaası, İstanbul 2012, 600 sayfa, ISBN 978-605-02-0160-4, sertifika no: 10962.

Farsça-Türkçe Sözlük, Mehmet Kanar, Deniz Kitabevi, İstanbul, 2000, 1280 sayfa.

Farsça-Türkçe Sözlük, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (13,5x21 cm.) Engin Ofset, İstanbul, 2008, 1608 sayfa. ISBN 978-975-468-755-2. İkinci baskı: Kurtiş Matbaası, İstanbul 2010 , 1787 sayfa; üçüncü baskı: 2013, 1794 s.; dördüncü baskı: 2015.

Farsça-Türkçe Sözlük, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (9,5x16 cm.) Lord Matbaacılık ve Kâğıtçılık, İstanbul, 2009, 823 sayfa., ISBN 978-975-468-801-6; İkinci baskı: İstanbul, 2010; Üçüncü baskı: İstanbul 2011; dördüncü baskı: 2015, ISBN 978-605-02-0463-6, sertifika no: 10962, 1040 sayfa.

Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça Cep Sözlüğü, Birim Yayınları, İstanbul 1993, 222 sayfa.

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (13,5x21 cm.) Engin Ofset, İstanbul, 2008, 1167 sayfa., ISBN 978-975-468-754-5; İkinci baskı, İstanbul 2011, ISBN 978-975-468-756-9, Sertifika no: 10962.

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (16,5x24 cm.) , I. cilt (A-L), Lord Matbaacılık, İstanbul 2009, ISBN 978-975-468-855-9 (Takım) ISBN 978-975-468-856-6 (1. cilt) 1955 s;  II. cilt (M-Z) ISBN 978-975-468-857-3, (s. 1957-4124)

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (9,5x16 cm.), Lord Matbaacılık ve Kâğıtçılık, İstanbul, 2009, 690 sayfa. ISBN 978-975-468-803-0; İkinci baskı, İstanbul 2011, Sertifika no: 1092.

Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, (8,5x12 cm.), Kurtiş Matbaası, İstanbul, 2012, ISBN 978-605-02-0134-5, Sertifika no: 10962, 590 sayfa.

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Mehmet Kanar, Say Yayınları, ciltli büyük boy, İstanbul 2011, 1795 sayfa. ISBN 978-605-02-0033-1, Sertifika no: 10962.

Osmanlı Türkçesi Yazım Kılavuzu, Say Yayınları, İstanbul, 2010, 360 sayfa. ISBN 978-975-468-907-5.

Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul, 2003, X+1673 sayfa.; İkinci baskı; Kardeşler Matbaası, Ekim 2007. ISBN 975-353-279-2.

Rübab-ı Şikeste, Tevfik Fikret, Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, SAY Yayınları, İstanbul 2016, ISBN 978-605-02-0520-6, Sertifika no: 10962, 744 sayfa.

Türkçe – Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Say Yayınları, Lord Matbaacılık ve Kâğıtçılık, İstanbul, 2011,  444 sayfa. ISBN 978-605-02-0010-2, Sertifika no: 10962.

Türkçe Farsça Sözlük, Bayrak Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2007, 1221 sayfa.

Türkçe Farsça Sözlük, Say Yayınları, (13,5x21 cm.), Engin Ofset, İstanbul, 2008, 651 sayfa., ISBN 978-975-468-773-6; İkinci baskı: Kurtiş Matbaası, İstanbul 2012.

Türkçe Farsça Sözlük, Say Yayınları, (9,5x16 cm.), Lord Matbaacılık ve Kâğıtçılık,  İstanbul, 2009, 432 sayfa. ISBN 978-975-468-802-3; İkinci baskı, İstanbul 2012, Kurtiş Matbaası, ISBN 978-975-468-802-3, Sertifika no: 10962; Üçüncü baskı: Kurtiş Matbaası, İstanbul, 2012.

Türkçe-Farsça/ Farsça-Türkce Cep Sözlüğü, Say Yayınları (8,5x12 cm.) , İstanbul 2012, 165+101 sayfa, ISBN 978-605-02/0100-0, Sertifika no: 10962.

 

 

7.7.2.1.2. Çeviriler:

Alacakaranlık, Sadık Hidayet, Farsça'dan çeviri öykü kitabı, Yapı Kredi Yayınları, Ağustos, 2001, 112 sayfa.; İkinci baskı Şubat 2007. Üçüncü baskı: Ocak 2012, ISBN 978-975-08-0275-6; Dördüncü baskı: Haziran 2014; Beşinci Baskı: Ocak, 2016.

Anadolu'da İslâmiyet, Franz Babinger, Fuad Köprülü, İnsan Yayınları, İstanbul, 1996 [Franz Babinger'in Râgıb Hulûsî tarafından Türkçe’ye tercüme edilen ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası'nda yayınlanan (sene 2, sayı 3, Temmuz 1338/1922, s.188-221) "Anadolu'da İslâmiyet" adlı makalesi ile Fuad Köprülü'nün bu makaleye tenkidî mahiyette cevap olarak kaleme aldığı ve aynı mecmuanın 4 Eylül, 5 Teşrîn-i sânî ve 6 Kânûn-i sânî sayılarında basılan "Anadolu'da İslâmiyet, Türk istilasından sonra Anadolu târih-i dînîsine bir nazar ve bu tarihin menbaları" başlıklı makaleler mecmuasının latin harflerine aktarılması ve yayına hazırlanması çalışmasıdır]. İkinci Baskı İstanbul 2000; Üçüncü baskı İstanbul 2003. Franz Babinger’in makalesi sadeleştirilerek aşağıdaki dergide tekrar yayımlanmıştır: Küçükasya’da İslamiyet (Der Islam in Kleinasien), Doğu Esintileri, A Journal of Oriental Studies, Sayı / Issue:3, 2015/6, Erzurum, s. 19-55, ISSN: 2148-290X.

Aylak Köpek, Sadık Hidayet, Farsça'dan çeviri öykü mecmuası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Mart 2000, 84 sayfa., İkinci baskı, Mayıs, 2001. Dördüncü baskı: Ocak 2012, ISBN 978/975-363-287-8; Beşinci baskı: Ocak 2013; Altıncı baskı: Haziran 2014; Yedinci baskı: Temmuz 2015; Sekizinci baskı: Şubat 2016.

Azeri Masalları, Samed Behrengi, Farsça’dan çeviri, Say Yayınları, İstanbul 2013, 224 sayfa, ISBN 978-605-02-0201-4, Sertifika no: 10962.

Bektaşilik İncelemeleri, F. W. Hasluck, yayına hazırlayan: Mehmet Kanar, Say Yayınları 2012, 232 sayfa, 978-605-02-0113-0.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Finlandiya’ya Ait Bir Kültür İncelemesi, Grigory Petrov, çeviren: Ali Haydar, Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Şule Yayınları Düşünce dizisi: 25, İstanbul, Kasım 2012, 149 sayfa, ISBN 978-605-4498-44-4, Sertifika no: 12404; İkinci baskı: Mart 2104.

Bir Gazinin Anıları Ömer Lütfü Efendi, Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Editör: Levent Çeviker, Pia, Say Yayınları, İstanbul 2012, 136 sayfa, ISBN 978-605-02-0199-4, Sertifika no: 10962.

Bir Şeftali Bin Şeftali, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 143 s.; Say Yayınları, İstanbul 2011, ISBN 978-605-02-0065-2, Sertifika no: 10962, 48 sayfa.; İkinci baskı: 2013.

Bugünkü İran Edebiyatı Hakkında Bir İnceleme, Muhammed-i İsti'lâmî'den çeviri, Ankara, 1981, Kültür Bakanlığı Yayınları:474, Çağdaş Tercüme Eserler Dizisi:3).

Cemşid ile Hurşid, Cem Sultan, öyküleştiren: Mehmet Kanar, SAY Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2011, 72 sayfa, ISBN 978-605-02-0054-6, Sertifika no. 10962.

Çağdaş İran Öyküleri (Seçki), Kaknüs Yayınları, Mart 1999, 206 s.

Darülaceze Albümü 3 / 19 yy Fotoğrafları, Günümüz Türkçesi: Prof. Dr. Mehmet Kanar, İngilizce çeviri: Jane Louise Kandur, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Darülaceze Başkanlığı, Aralık 2015, İstanbul; ISBN 978-605-4628-87-2.

Deli Dumrul, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 143 s.

Diri Gömülen, Sadık Hidayet, (Farsça'dan çeviri), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Şubat 1995, 71 s. İkinci baskı: Eylül 2001; Üçüncü Baskı: Mart 2008; Dördüncü baskı: İstanbul, Mart 2013, ISBN 978-975-363-316-5; Beşinci baskı: Haziran 2014; Altıncı baskı: Şubat 2016.

Divân-ı Kebir’den Seçmeler, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, SAY yayınları, editör: Levent Çeviker, İstanbul 2012, 520 sayfa, ISBN978-605-02-0191-8, Sertifika no: 10962.

Edi ile Büdü, Samed Behrengi, Farsçadan çeviren: Mehmet Kanar, Say Yayınları, Kurtiş Matbaası, İstanbul 2012, 52 sayfa, ISBN 978-605-02-0177-2, Sertifika no: 10962.

Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri Meşrutiyetin İlanından Önce ve Sonra, Yayına Hazırlayan ve Sadeleştiren Prof. Dr. Mehmet Kanar, Der Yayınları, İstanbul, 2001, 558 s.

Esrârnâme, Ferîdüddîn Attâr, Farsçadan çeviren Mehmet Kanar, Ayrıntı, İdea, Kaptan Matbaacılık San., İstanbul 2012, ISBN978-975-539-656-9, Sertifika no: 10704, 286 sayfa; İkinci baskı: İstanbul, 2013.

Ferhat ile Şirin, Lâmi’î Çelebi, Say Yayınları Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2012, 104 sayfa, ISBN 978-605-02-0122-2, Sertifika no: 10962.

Gülistan, Sâdi-i Şirâzî, Farsça’dan çeviri, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri dizisi, İstanbul, 2001, 251 s.; İkinci baskı, İstanbul, Ekim 2002; Üçüncü baskı Kasım 2003; Dördüncü baskı Aralık 2004; Beşinci baskı Temmuz 2009, Altıncı baskı: Eylül 2010 , 251 sayfa (Sertifika no:12404, ISBN: 975-6841-77-X); Yedinci baskı: Temmuz 2013, 254 sayfa.; Sekizinci baskı: Aralık 2015.

Güvercinci Kel Oğlan, Samed Behrengi, Say Yayınları, İstanbul 2012, Resimleyenler: Güler Aşık- Güneş Hüseyinkulu,  ISBN 978-605-02-0139-0, Sertifika no: 10962, 64 sayfa.

Hacı Aga, Sadık Hidâyet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, 105 s. İkinci Baskı: Mart 2008; Üçüncü baskı: Nisan 2013, ISBN 978-975-363-808-6, Sertifika no: 12334, 107 sayfa, Dördüncü baskı: Temmuz 2015, ISBN 978-975-363-808-6.

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi, Farsçadan çeviren: Mehmet Kanar, Ayrıntı Yayınları, cilt I, İstanbul 2011, 1342 sayfa, ISBN 978-975-539-638-5, cilt II ISBN 978-975-539-639-2, sertifika no: 10704.

Hanü'l-İhvân, Dostlar Sofrası, Nâsır-ı Hüsrev, (Farsça’dan Çeviri), İnsan Yayınları, İstanbul 1995, 343 s.; Dostlar Sofrası, Nâsır-ı Husrev, Türkçesi Prof. Dr. Mehmet Kanar, Şule, Yayınları, Tasavvuf Dizisi: 3, Ocak 2015, ISBN 978-605-9087-05-6, Sertifika no: 12404, 277 sayfa. (Gözden geçirilmiş yeni baskı).

Hayyam’ın Rubâileri ve Manzum Tercümeleri, Hüseyin Rifat, Yayına hazırlayan ve Farsça aslından çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri, Mayıs 2011, 191 sayfa, ISBN 978-605-4498-01-7, Sertifika no: 12404.

Hayyam'ın Terâneleri, Sâdık Hidâyet, çeviren: Mehmet Kanar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Temmuz 1999, 117 sayfa. İkinci Baskı: Mart 2000, Üçüncü Baskı: 2000; Dördüncü Baskı, İstanbul, Ocak 2003; Beşinci Baskı, Şubat 2006. Altıncı Baskı: Ocak 2012 ISBN 978-975-08-0149-0; Yedinci Baskı: Haziran 2013.; Sekizinci Baskı: Ağustos 2014; Dokuzuncu Baskı: Ocak 2106,

Hidâyetnâme, Sadık Hidayet hakkında makaleler ve kimi eserlerinin Farsçadan çevirisi, Yapı Kredi Yayınları , Kasım 2005, 196 s., İkinci baskı: Şubat 2011, ISBN 978-975-08-1025-2; Üçncü baskı: Şubat 2106.

Hikmet ve Sanat, Golamrizâ E'vânî [Farsça’dan çeviri. Konusunu Felsefe, din ve sanat ilişkisi oluşturmaktadır.] İnsan Yayınları, İstanbul, Aralık 1997; Hikmet ve Manevi Hüner, Gözden geçirilmiş yeni baskı, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri Dizisi:23, İstanbul, Mayıs 2015, ISBN 978-605-9087-21-6, Sertifika no: 12404, 311 sayfa.

Hüsn ü Aşk, Şeyh Galib, Tekin Yayınları, Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisi: 3, Manzum Çeviri Prof. Dr. Mehmet Kanar, Aralık 2015, ISBN 978-9944-61-144-2, sertifika no: 12336, 255 sayfa.

Hüsrev ile Şirin, Şeyhî, öyküleştiren: Mehmet Kanar, SAY Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2011, 95 sayfa, ISBN 978-605-02-0053-9, Sertifika no. 10962.

İçtimaiyat Dersleri [Tam adı: Terbiye ve Ahlâka Müteallik Tatbikatıyla İçtimaiyat Dersleri], Yazanlar: A. Gleyse - A. Hesse, mütercimi: Mehmet İzzet, yayına hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Üniversite yayın no: 4175; Edebiyat Fakültesi yayın no: 3415, İstanbul 1999, XV+360 sayfa.

İçtimâiyât Mecmuası (Translitere ve yayına hazırlama çalışmaları) İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merkezi, İstanbul, 1997, VI+320 s.

İlâhînâme (manzum çeviri), Ferîdüddin Attâr, Ayrıntı yayınları, İdea dizisi, İstanbul 2014, Baskı: Kayhan Matbaacılık, ISBN 978-975-539-796-2, Sertifika no: 10704; ilmi boy, 296 sayfa.

İran Edebiyatında Şiir- Kaçarlar Devri (Sebk-i şi'r der asr-i Kâcârîye), Bânû Nusret Tecrubekâr, (Farsça’dan çeviri), İnsan Yayınları, Aralık 1995, 172 sayfa.

İran Masalları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, 113 s.; Kitabın yeni düzenlemeli baskısı: Periler Şahının Kızı, İran Masalları, çeviren Mehmet Kanar, resimleyen: Mustafa Delioğlu, YKY, birinci baskı: Ocak 2010, 133 s., ISBN 978-975-08-1724-3.

İran Şiir Antolojisi, Hazırlayan ve çeviren: Mehmet Kanar, YKY, İstanbul, Haziran 2014, ISBN 978-975-08-2973-4, Sertifika no: 26886, 238 sayfa; İkinci baskı: Mart 2015.

İskendername,  Ahmedî, öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say Yayınları, Eski Türk Klasikleri Dizisi, İstanbul 2011, 70 sayfa, ISBN 978-605-02-0083-6, Sertifika no: 10962.

Kerem ile Aslı, Anonim, Öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say Yayınları, Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2016, ISBN 978-605-02-0513-8, Sertifika no: 10962, 184 sayfa.

Kör Baykuş, Sâdık Hidâyet, Ayrıntı Yayınları: 906, Klasik Dizisi:2, İstanbul, Eylül 2015, 110 sayfa, ISBN 978-605-314-015-3, Sertifika no: 10704; ikinci basım: Şubat 2106.

Köroğlu ile Kel Hamza, Samed Behrengi, Say Yayınları, İstanbul 2012, 104 sayfa, ISBN 978-605-02-0154-3, Sertifika no: 10962.

Küçük Kara Balık, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 144 s. ; Say yayınları, İstanbul 2011, ISBN978-605-02-0062-1, Sertifika no: 10962, 48. s.; ikinci baskı: Kurtiş Yayınları, İstanbul 2012.; üçüncü baskı: 2015.

Külahlı Bey-Külahsız Bey (Âyi bâ kulâh âyi bîkulâh), Gevher Murad (Farsça’dan çeviri tiyatro eseri ), İstanbul, 1996 .

Leyla ile Mecnun, Fuzulî, Öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2011, 78 sayfa, ISBN 978-605-02-0082-9, sertifika no: 10962; ikinci baskı: İstanbul 2012.; üçüncü baskı: 2014.

Mandalina Kabuğu, Samed Behrengi, Farsçadan çeviren: Mehmet Kanar, Kurtiş Matbaası, İstanbul 2012, 71 sayfa, ISBN 978-605-02-0178-9, Sertifika no: 10962.

Mesnevi, Mevlânâ Celâleddîni Rûmî, cilt 1, 2, 3, Ayrıntı Yayınları, 700, Edebiyat Dizisi 193, İstanbul, 2013, 816 sayfa, ISBN 978-975-539-718-4, Sertifika no: 10704. (Latinize edilmiş Farsça metinli manzum çeviri); ikinci baskı: 2014.

Mesnevi, Mevlânâ Celâleddîni Rûmî, cilt 4, 5, 6, Ayrıntı Yayınları, 700, Edebiyat Dizisi 193, İstanbul, 2013, 876 sayfa, ISBN 978-975-539-735-1, Sertifika no: 10704. (Latinize edilmiş Farsça metinli manzum çeviri)

Mesnevi’den Hikâyeler, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2012,  ISBN 978-605-02-142-0,  280 sayfa; İkinci baskı: 2014.

Mesnevi’den Seçme Hikayeler, Mevlânâ, İlköğretim İçin Uyarlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Farsça Aslından Çeviri, İlköğretim İçin 100 Temel Eser Dizisi, Serhat Yayınları, İstanbul, 2005, 120 s.; Mesnevi’den Seçmeler, Mevlânâ, Farsçadan çeviren ve uyarlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, 100 Temel Eser, İstanbul 2012, ISBN978-605-02-0141-3, 119 sayfa; İkinci baskı: 2014.

Mesnevi’den Seçmeler, Gökyüzüne Merdiven, Mevlana Celaleddin Rumi, Türkçesi Hatice Gülcan Topkaya, yayına hazırlayan Mehmet Kanar, OM Öykü-Şiir, İstanbul, 2002.

Mesnevî’den Seçmeler, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Serhat Yayınları, 100 Temel Eser Dizisi, İstanbul, 2005, 320 s.

Mevlânâ (Mesnevî, Dîvân, Fîhimâfîh, Mecâlis-i Seb’a), Farsça Aslından Çeviren ve Derleyen: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, Fikir Mimarları: 14, (13,5x21 cm.), Engin Ofset, İstanbul, 2008, 600 s., ISBN 978-975-468-756-9; İkinci baskı İstanbul 2012.

Mevleviler Yolu, Şeyh Rüsûhüddin İsmail bin Ahmed el-Ankaravî, sadeleştiren ve yayına hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri, İstanbul, Ocak 2012, 431 sayfa, ISBN 978-605-4498-24-6, Sertifika no: 12404.

Milli Terbiye, Ali Haydar, Editör-Çevrimyazı: Mehmet Kanar, Doğu Kitabevi, ISBN 978-605-9093-62-0, Sertifika no: 16997, İstanbul, Ocak 2016, 125 sayfa.

Modern İran Şiiri Antolojisi, hazırlayan ve çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Şule Yayınları, İstanbul, 1999, 224 s.

Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi, hazırlayan ve çeviren: Dr. Mehmet Kanar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, 317 s. [Bu kitapta yer alan ve Abbas Hekim’den çevrilen Peri Devden Korkuyor adlı hikâye Mimar Sinan Üniversitesi öğretim elemanlarından Özgür Erkekli tarafından aynı adla tiyatroya uyarlanmış, ilk olarak 12 Kasım 2012 Pazartesi günü 20.30’da Kadıköy Emek Sahnesinde adı geçenin yönetiminde, Zeynep Erkekli ve Gözde Çetiner tarafından oynanmıştır.] Geniştelimiş ikinci baskı: İstanbul, Mart 2013, ISBN978-975-363-366-1, 535 sayfa.

Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı (Nufûz-i zebân u edeb-i fârsî der kalemrov-i Osmânî), Dr. Muhammed Emîn-i Riyâhî, (Farsça’dan çeviri), İnsan yayınları, İstanbul, Kasım 1995, 304 sayfa.

Ömer Hayyam, Rubailer, Dr. Abdullah Cevdet, Hüseyin Daniş, Hüseyin Rifat, yayına hazırlayan ve çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, İstanbul 2000, 530 s.

Ömer Hayyam Rubailer, Hüseyin Dâniş,  Yayına hazırlayan ve çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri, İstanbul, Mayıs 2012, ISBN 978-605-4498-33-8, Sertifika no: 12404, 591 sayfa.

Ömer Hayyam Rubaileri, Dr. Abdullah Cevdet, Yayına Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Şule Yayınları, Doğu Klasikleri Dizisi:20, İstanbul 2013, 709 sayfa, ISBN978-605-4498-59-8, Sertifika no: 12404.

Püsküllü Deve, Sabed Behrengi, Say Yayınları, İstanbul 2011, ISBN 978-605-02-0063-8, Sertifika no: 10962, 48 sayfa.

Rubailer, Ebû Saî Ebu’l-Hayr, Şule, Doğu Klasikleri, İstanbul, Kasım 2013, 430 sayfa, ISBN 978-605-4498-63-5, Sertifika no: 12404.

Rubailer, Evhadüddîn-i Kirmânî, Şule, Doğu Klasikleri, İstanbul, Mart 2014, 167 s., ISBN 978-605-4498-79-6, Sertifika no: 12404.

San’an Şeyhi, Hasan Ziyâ’î, Ferîdeddin Attar, Farsça aslından çeviren ve öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say Yayınları Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2012, 85 sayfa, ISBN 978-605-02-0123-9, Sertifika no: 10962.

Seçme Eserler, 2 Hikâye, 1 Manzum-Hikâye, 1 Oyun, 1 deneme, Sâdık Hidâyet, Ayrıntı Yayınları: 1002, Klasik Dizisi:15, İstanbul, Haziran 2016, ISBN 978-605-314-110-5, Sertifika no: 10704, 156 sayfa.

Sekiz Kitap, Sohrâb-i Sipihrî, [Farsça’dan çeviri; şiir kitabı] Şule Yayınları, İstanbul, 1999, 253 s.; Sekiz Kitap, Bütün Şiirleri, Sohrâb Sepehrî, [gözden geçirilmiş, ilaveli yeni baskı] Ayrıntı 911, Şiir Dizisi:3, İstanbul, Eylül 2015, 301 sayfa, ISBN 978-605-314-024-5, Sertifika no: 12028.

Sevgi Masalı, Sabed Behrengi, Say Yayınları, İstanbul 2011, ISBN 978-605-02-0064-5, Sertifika No: 10962, 47 sayfa.

Siyasetname, Nizamülmülk, Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Önsöz, Doç. Dr. Osman G. Özgüdenli, SAY Yayınları, Ölümsüz Eserler, İstanbul 2015, 368 sayfa, ISBN 978-605-02-0481-0, Sertifika no: 10962.

Süheyl ile Nevbahar, Mes’ud bin Ahmed, öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say yayınları Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2011, 150 sayfa, ISBN 978-605-02-0095-9, Sertifika no: 10962.

Şeyh Bedreddin Menakıbnamesi, Hafız Halil, manzum çeviri: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Tekin Yayınları, Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisi: 2, Birinci basım: İstanbul, Eylül 2015, 255 sayfa, ISBN 978-9944-61-129-9, Sertifika no: 12336.

Tasavvufta İnsan Meselesi, İnsân-ı Kâmil, Azîzüddin Nesefî, Farsça’dan çeviri, Dergah Yayınları 123, İslâm klasikleri: 11, İstanbul, 1990; gözden geçirilmiş ikinci baskı: Ocak 2013, 290 sayfa, ISBN 978-975-995-375-1, Sertifika no:14420.

Ulduz ile Kargalar, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 144 s.; Say Yayınları, İstanbul 2012,:Resimleyenler: Güler Aşık- Güneş Hüseyinkulu,  ISBN 978-605-02-0138-3, Sertifika No 10962, 96 sayfa.

Ulduz ile Konuşan Bebek, Samed Behrengi, Tekin Yayınları Çocuk Klasikleri, İstanbul, 2005, 144 s.; Say Yayınları, İstanbul 2012, 80 sayfa, ISBN 978-605-02-0155-0, Sertifika no: 10962.

Üç Damla Kan [Se katre hûn], Sâdık Hidâyet, çeviren: Mehmet Kanar, YKY Yayınları, Haziran 1999, 110 s.; İkinci baskı Şubat 2005; üçüncü baskı Mart 2010; Dördüncü Baskı: Mayıs 2013; Beşinci Baskı: Şubat 2015; Altıncı Baskı: Nisan 2016.

Ulûm-i İktisâdiyeve İçtimâîye Mecmuası, Editör-Çevrimyazı: Mehmet Kanar, Doğu Kitabevi Sosyologca Kitapları: 54, I-III, İstanbul, Temmuz 2015, Sertifika no: 16997, I. cilt ISBN 978-605-9093-35-4, 368 sayfa; II. cilt ISBN 978-605-9093-36-1, 352 sayfa, III. cilt ISBN 978-605-9093-37-8, 336 sayfa.

Varidat, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Mahmud Bedreddin, Sadeleştiren ve yayına hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, Tekin Yayınları, Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisi 1, İstanbul, Temmuz 2015, 168 sayfa, ISBN 978-9944-61-122-0, Sertifika no: 12336.; İkinci Baskı: Kasım 2015.

Varka ile Gülşah, Yusuf-i Meddah, öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say Yayınları Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2011, 64 sayfa, ISBN 978-605-02-0098-0, Sertifika no: 10962.

Vejetaryenliğin Yararları (Fevâyid-i giyâhhârî), Sadık Hidayet (Farsça’dan çeviri), Yapı Kredi Yayınları, Ağustos 1997, 73. sayfa, İkinci baskı, Haziran, 2001. Üçüncü Baskı: Şubat 2010. ISBN 978-975-363-691-1; Dördüncü Baskı: Ağustos 2014; Beşinci baskı: Mart 2016.

Vîs ile Râmîn, Fahreddin Es’ad-i Gorgânî, Ayrıntı Yayınları: 750, Edebiyat Dizisi: 202, İstanbul, 2013, 340 sayfa, ISBN 978-539-786-3, Sertifika no: 12156.

Yusuf ile Züleyha, Yahya Bey, Öyküleştiren: Mehmet Kanar, Say Yayınları Eski Türk Klasikleri, İstanbul 2011, 80 sayfa, ISBN 978-605-02-0084-3, Sertifika no: 10962.

Züleyha'nın Aşk Derdi, Hz. Yusuf Kıssası (Derd-i aşk-i Zuleyhâ), Celâl Settârî (Farsça’dan çeviri), İnsan Yayınları, Mart 1998 , 220 s.; İkinci baskı İstanbul 2003; Üçüncü Baskı: ?; Dördüncü Baskı 2005.ISBN 975-574-226-3; Beşinci baskı: İstanbul, 2010, ISBN 978-975-574-557-2, 200 s.; Gözden Geçirilmiş ilaveli yeni çeviri: dış kapak: Züleyha’nın Aşk Derdi, iç kapak: Züleyha’nın Aşk Derdi Hz. Yusuf Hikâyesi, Şule yayınları: 457, Anlatı dizisi: 15, İstanbul, Mayıs 2014, ISBN 978-605-4498-87-1, Sertifika no: 12404, editör: Tuna Yukay, 229 sayfa.

 

 

7.7.2.1.3. Ders Kitapları:

Çözümlü Farsça Metinler, Mehmet Kanar, Say Yayınları, Kurtiş Matbaası, İstanbul, 2010, ISBN 978-976-468-939-6, Sertifika No. 10962, ilmî boy (16,5 x 24 cm.), 294 sayfa; Genişletilmiş ikinci baskı: 2013, ISBN 978-975-468-939-6, 543 sayfa.

Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri, Mehmet Kanar, Say Yayınları, Kurtiş Matbaası, İstanbul, 2010, ISBN 978-975-468-940-2, Sertifika No. 10962, ilmî boy (16,5x24 cm.), 604 sayfa.

Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi Karşılaştırmalı Edebiyat Metinleri, Prof. Dr. Helmut Ritter, editör: Mehmet Kanar, Ayrıntı Yayınları 572, Schola Ayrıntı Dizisi:2, Kayhan Matbaacılık, İstanbul 2011, ISBN 978-975-539-594-4, Sertifika no: 16061, 240 sayfa.

Eski İran Nesrinden Seçmeler, Tahsin Yazıcı ve A. Naci Tokmak ile birlikte), İstanbul 1983, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, No.3097, Edebiyat Fakültesi Basımevi. İkinci basım, İstanbul 1994, XIX+292 s.

Farsça Dilbilgisi, Konuşma, Sözlük (Farsça-Türkçe-Farsça), Enderun Yayınları, İstanbul, Aralık 1997.

Farsça Dilbilgisi, Konuşma, Çeviri Tekniği, Farsça-Türkçe / Türkçe-Farsça Sözlük, Say Yayınları, Lord Matbaacılık ve KÂğıtçılık, İstanbul, 2011, 1428 s., ISBN 978-605-02-0005-8, Sertifika no: 10962.

Farsça Dilbilgisi, Konuşma, Çeviri Tekniği, Anahtar Kelimeler, Say Yayınları, 1. baskı, İstanbul 2015, 16x24 cm, 800 sayfa, ISBN 978-605-02-0423-0, Sertifika no: 10962.

Farsça Klasik Metin Özellikleri, (ders notları; fotokopi yoluyla çoğaltılmak suretiyle öğrencilere verilmiştir).

Farsça Modern Metinler I, Mustafa Çiçekler ve Ali Güzelyüz ile birlikte, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1999, X+459 s.

Farsça Kolay Metinler, Mustafa Çiçekler ve Ali Güzelyüz ile birlikte, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1999.

Farsça Öğrenim Seti, Çözümlü Farsça Metinler-1 Seviye Başlangıç, Se Gatre Hûn Üç Damla Kan, Sadık Hidâyet, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 64 sayfa, ISBN 978-605-02-0268-7, Sertifika: 10962.

Farsça Öğrenim Seti, Çözümlü Farsça Metinler 2, Seviye Başlangıç, Peserek-i Lebûfurûş, Pancarcı Çocuk, Samed Behrengî, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 80 sayfa, ISBN 978-605-02-0269-4, Sertifika: 10962; İkinci baskı: 2016.

Farsça Öğrenim Seti, Çözümlü Farsça Metinler 3, Seviye Orta, Kıssehâ-yi Hezâr u Yek Şeb, Binbir Gece Masalları, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 135 sayfa, ISBN 978-605-02-0264-9, Sertifika: 10962; İkinci baskı: 2016.

Farsça Öğrenim Seti, Çözümlü Farsça Metinler 4, Seviye Orta, Mesnevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 96 sayfa, ISBN 978-605-02-267-0, Sertifika no: 10962.

Farsça Öğrenim Seti, Çözümlü Farsça Metinler 5, Seviye İleri, Bozorgân, Büyük İsimler, Ahmed Sâdıkî-i Erdestânî, Hazırlayan ve Farsçadan Çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 128 sayfa, ISBN 978-605-02-0265-6, Sertifika no: 10962.

Farsça Öğrenim Seti Çözümlü Farsça Metinler 6, Seviye İleri, Furûğ-i Ferruhzâd, Bihrûz Celâlî, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 168 sayfa, ISBN 978-605-02-0266-3, Sertifika no: 10962.

Farsça Öğrenim Seti Çözümlü Farsça Metinler 7, Seviye İleri, Sadık Hidayet, Kör Baykuş, Hazırlayan ve Farsçadan çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2014, 438 sayfa, ISBN 978-605-02-0382-0, Sertifika no: 10962.

Kendi Kendine Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu, Mustafa Çiçekler ve Ali Güzelyüz ile birlikte, Fono Açıköğretim Kurumu, İstanbul, 1999, 384 s.

Klasik Kolay Metinler (Doç. Dr. Mustafa Çiçekler ve Y. Doç. Dr. Ali Güzelyüz ile birlikte), İstanbul, 1999.

Modern Metinler-I Yeni Farsça Hikayelerden Seçmeler, İstanbul 1994, 305 s. (Bilgisayarda yazılarak Çantay kitapevi tarafından çoğaltıldı. Doç. Dr. Mustafa Çiçekler ve Y. Doç. Dr. Ali Güzelyüz ile birlikte genişletilerek yeniden ders kitabı olarak hazırlandı. Farsça Modern Metinler, İstanbul, 1999).

Modern Metinler-II Farsça Roman ve Hikaye Çevirilerinden Seçmeler, İstanbul 1994, 244 s. (Daktilolu metin Çantay Kitapevi tarafından çoğaltıldı).

Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti, Çözümlü Metinler 1 Seviye Başlangıç, Altın Çiftlik, Johanna Spyri, Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul, 2013, 95 sayfa, ISBN 978-605-02-0273-1, Sertifika no: 10962

Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti, Çözümlü Metinler 2, Seviye Başlangıç, Fenerbahçe, Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 96 sayfa, ISBN 978-605-02-0274-8, Sertifika no 10962.

Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti, Çözümlü Metinler 3, Seviye Başlangıç, Galatasaray, Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 96 sayfa, ISBN 978-605-02-0276-2, Sertifika no 10962.

Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti, Çözümlü Metinler 4, Seviye Orta, Vatan Yahut Silistre, Dört Fasıl, Namık Kemal, Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 222 sayfa, ISBN 978-605-02-0278-6, Sertifika no 10962.

Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti, Çözümlü Metinler 5, Seviye İleri, Mavi ve Siyah, Halid Ziya, Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 87 sayfa, ISBN 978-605-02-0277-9.

Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti, Çözümlü Metinler 6, Seviye İleri, Beyaz Zambaklar Memleketinde, Grigori Petrof, Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları, İstanbul 2013, 288 sayfa, ISBN 978-605-02-0275-5, Sertifika no 10962.

Osmanlı Türkçesine Giriş, Say Yayınları, İstanbul, 2012, 214 sayfa (16x24 cm.), ISBN 978-605-02-0114-7, Setrifika no: 10962.

Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu, İstanbul 1986, Okan Dağıtımcılık ve Yayıncılık, VI+456 s.

Türk Antropoloji Mecmuası, sayı: 1-6, 1925-1928, Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Kanar, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi, İstanbul, 2010, büyük mecmua boyu 418 sayfa, ISBN 978-975-404-879-7, Edebiyat Fakültesi Yayın no: 3450, İstanbul Üniversitesi Yayın no: 4953.

 

 

 • Projeler:
 1. Büyük Farsça - Türkçe, Büyük Türkçe-Farsça Sözlükler, Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü ile Arapça Türkçe Sözlük’ün Uygulamalı Sözlük haline dönüştürülme ve genişletme projesi.
 2. Senglah, (Mirza Mehdi Han Esterâbâdî'nin, Ali Şir Nevâyi'nin eserlerinde geçen Çağatayca kelimeleri derleyerek hazırladığı bu Çağatayca-Farsça sözlük, Çağatayca-Türkçe sözlük haline dönüştürülmekte ve proje, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Sertkaya ile birlikte yürütülmektedir. (?))
 3. Türk Antropoloji Mecmuası (yayına hazırlama çalışması, 19 Ekim 2009’da tamamlandı.)

45.Dârülfünûn Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Muallim Muâvini ve Serîriyât-ı Hâriciye Röntgen Şuââtı Mütehassısı Tabib Yüzbaşı Es’ad Feyzî tarafından hazırlanan ve 1314 (1898) yılında basılan Röntgen Şuââtı ve Tatbîkât-ı Tıbbiye ve Cerrâhiyesi adlı eserin çeviriyazı, sözlük ve sadeleştirme çalışması 2006 akademik yılında yapıldı. Anılan proje İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü ile gerçekleştirilen bir ortak çalışma olup henüz kitap halinde yayınlanmadı. Aynı eserin Ankara’da fahiş hatalarla dolu bir baskısı yapıldığı için bu baskı gerçekleştirilemedi.

 

 • İdari Görevler:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: ---

 

 1. Ödüller:

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığının düzenlediği Birinci En Güzel Farsça-Türkçe Çeviri Etkinliğinde “Edebiyat” alanında, Sadık Hidayet’ten Türkçe’ye aktarılan ve Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan “Hayyam’ın Teraneleri” adlı eser birinciliğe lâyık görüldü. 19-20 Şubat 2007’de Ankara’da Türk Dil Kurumu binasında düzenlenen törende ödül plaketi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Meclis Başkanı ile İran Devleti Meclis başkanının elinden alındı.

İran Cumhurbaşkanlığınca Fars Dili, Edebiyatı, Kültürü ve İran araştırmaları dalında bir kişiye verilen on altıncı dönem  yılın araştırmacısı (pijûhişger-i berter = üstün araştırmacı) ödülüne lâyık görüldüm. Cumhurbaşkanlık beratı ve ödülü 17 Mart 2009 Salı günü saat 14.00’te İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, Doktora Salonunda düzenlenen törenle ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut Tuna, öğretim üyeleri, davetliler ve öğrencilerin katılımıyla İran cumhurbaşkanı adına İran’ın İstanbul başkonsolosu tarafından berat okunarak verildi.

 

 1. Konferanslar:

12 Nisan 2003 Cumartesi günü İRSICA’da Modern İran Hikayeciliği konulu konferans verildi.

13 Ocak 2007 Cumartesi günü Yıldız Sarayı Çit Kasrı’nda İRSİCA (İslâm Konferansı Teşkilatı, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) ile İran İslâm Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Isfahan Kültür Haftası (12-18 Ocak 2007) dolayısıyla Sâdık Hidayet’in tarafımdan çevrilen ve YKY yayınları arasında çıkan (bk. Hidâyetnâme) İsfehân Nisf-i Cihân (Isfahan Yarım Cihan) adlı seyahatnamesi konusunda bir konuşma yapıldı.

31 Ocak 2007 Çarşamba günü Türk Edebiyatı Vakfı (Sultanahmet) konferans salonunda, Fars ve Türk Edebiyatları Arasındaki İlişkiler konulu bir konuşma yapıldı.

12 Aralık 2007 Çarşamba günü Maltepe Üniversitesi’nde Mevlana konulu bir konferans verildi, Mevlana’nın tanınmış gazellerinden seçmeler yapılıp Farsça metin ve Türkçe çevirisi okundu.

26 Şubat 2011 Cumartesi günü Türkiye Yazar Birliği İstanbul Şubesi ile İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği tarafından düzenlenen Çağdaş İran Edebiyatı konulu panelde divan başkanlığı yaptım; “Çağdaş İran Edebiyatının Türkiye’deki Durumu” başlıklı konferans verdim.

16 Aralık 2013 Pazar günü Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından Konya’da düzenlenen “Mevlana’nın Eserlerinin Farklı Dillere Çevirileri, Yorumları ve Etkileri” adlı uluslar arası panele katıldım. Panelin ikinci oturumunda Mesnevi’nin çevirmenleri olarak bendeniz, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu Mesnevi çevirilerinde karşılaşılan problemler üzerinde konuşma yaptık.

27 Mart 2014 tarihinde Çorum Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen “Doğumunun 830. yılında Şeyh Sadî” konulu panele Prof. Dr. A. Naci Tokmak ile birlikte konuşmacı olarak katıldım.

9 Kasım 2015 Pazartesi günü Erzurum Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon’da saat 15.00’te “Karşılaştırmalı Türk ve Fars Edebiyatları” başlıklı konferans verdim. Aynı gün saat 20.00 de Erzurum Valiliğine bağlı Şehirder’de akademik çalışmalarımla ilgili bir konuşma yaptım, soruları cevaplandırdım.

 

 

13.Atıflar:

1.Oğuz Demiralp, Kör Okur, Sâdık Hidâyet Üzerine Kör Baykuş Merkezli Okuma Denemesi, İnceleme, Yapı Kredi Yayınları, Ağustos 2001, s. 7, 9, 44, 110.

2.Ferhenghâ-yi fârsî-turkî, Yusuf Öz, Mecelle-i İrânşinâsî, sâl-i sîzdehom, şomâre-i 2, tâbistân, 1380, s.412. (Hazırladığım Farsça-Türkçe ve Türkçe Farsça sözlüklere yapılan atıflar).

3.Yusuf Öz, Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler, Nâme-i Aşinâ Ortak Kültür Mirasının Arayışında, Yaz 2002, s.44. Hazırladığım Farsça-Türkçe sözlüklere yapılan atıflar.

4.Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde birçok maddenin bibliyografyasında bazı eserlerime yapılan atıflar. Örneğin: c.24, s.1, Kâânî-i Şîrâzî maddesi bibliyografyası.

5.Klasik İran Şiirine Yöneltilen İdeolojik Tenkitler, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl 3, sayı 10, Yaz 2003, s.8, 17.

 1. İhsan Işık tarafından hazırlanan Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi’nde biyografime yer verildi.
 2. İran’da Hasan-i Enûşe’nin yönetiminde hazırlanan Dânişnâme-i Edeb-i Fârsî, Edeb-i Fârsî der Anatolî ve Balkan (An Ancycyopedia of Persian Literature Persian Literature in Anatolia and the Balkans) adlı Farsça biyografi ansiklopedisinin altıncı cildinde (Tahran 1383, s.683-686) ayrıntılı olarak biyografime yer verildi.

 

 1. PROJELERE VERİLEN DESTEKLER, Büyük Kütüphanelere Yapılan Katkılar

1.Alî-Şîr Nevayî, Mecâlisün’n-nefâyis, I-II, Hazırlayan: Prof. Dr. Kemal Eraslan, TDK, Ankara, 2002, Farsça metinlerin yazılması ve eserin metin kısmındaki bazı tereddütlü yerlerin açıklanması.

2.Kütüphanemde bulunan şahsî kitaplarımın bir kısmını aşağıdaki kütüphanelere vererek destekte bulundum: (alfabetik sıra ile)

Galatasaray Üniversitesi Kitaplığı (Beşiktaş)

İslâm Konferansı Teşkilatı (IRCICA) Kitaplığı (Beşiktaş, Yıldız)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitaplığı. (Beyazıt, Laleli)

Koç Üniversitesi Kitaplığı (Sarıyer)

Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitaplığı (Dânişgâh-i Tehrân, Dânişkede-i Edebiyyât) (Tahran, İran)

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Kitaplığı (Üsküdar, Bağlarbaşı)

Yapı Kredi Yayınları Kâzım Taşkent Kitaplığı (Beyoğlu, Galatasaray)

Yeditepe Üniversitesi Kitaplığı (Kayışdağı, Kadıköy)

 

 

 1. SÖYLEŞİ, TV PROGRAMLARI vs.

1.İran Batı’yı Türkiye Üzerinden Tanıdı, söyleşiyi yapan: Ömür Ceylan, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 392, Haziran 2006, s.4-9.

2.İran Kültür ve Edebiyatı, CNN TÜRK kanalı, 5N1K programı, 26 Nisan 2006, (Diğer katılımcılar: Prof. Dr. Hüseyin Hâtemî, İran sineması uzmanı Necati Sözen)

3.İran Devlet Televizyonunda Türkiye’de Fars Dili Çalışmaları, Fars Dili Eğitimi, Türk ve Fars kültürlerinin ortak yanları üzerine bir çekim yapıldı. (Mayıs 2006; Aldığım habere göre bu program 2008 yılının Aralık ayında İran’ın en çok izlenen birinci kanalında yayınlandı).

4.Ümit Denizer tarafından yazılan, yönetmenliği Erdoğan Sıcak tarafından yapılan yapılan Ferhad ile Şirin adlı oyunun sanat danışmanlığı üstlenildi. BASAD (Bakırköy Sanatçıları Derneği) 2007 Tiyatro Kursiyerlerinin Mezuniyet oyunlarının galası 13 Mayıs 2007 Pazar günü Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi küçük salonda yapıldı.

5.İran’ın Edebiyat Cephesi, (söyleşi), Söyleşiyi yapan: Irmak Zileli, Radikal Kitap Eki, 3 Temmuz 2009 Cuma, yıl 8, sayı 433, s. 16-17. (Söyleşinin ikinci kısmı Prof. Dr. Ali Güzelyüz ile yapıldı.)

6.Say Yayınları arasında çıkan iki ciltlik Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü ile ilgili olarak gazeteci Murat Tokay tarafından yapılan söyleşi 27 Şubat 2010 Cumartesi günü Zaman gazetesinin ekinde yayımlandı. Fotoğraf Onur Çoban tarafından çekildi.

 1. Say Yayınları arasında çıkan iki ciltlik Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü ile ilgili olarak 15 Mart 2010 Pazartesi günü Samanyolu televizyonu haber kanalında anılan sözlük hakkında haber programı yapıldı.

8.Say Yayınları arasında çıkan iki ciltlik Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü ile diğer sözlük çalışmaları kapsamında, 9 Haziran 2010 Çarşamba günü 17.00-18.00 arasında Mehtap TV de yayınlanan Çınaraltı programında söyleşi gerçekleştirildi.

 1. Ocak 21012’de İMC TV ve Semerkand TV’de kendi akademik hayatım ve Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanan Hafız Divanı konusunda çekim yapıldı.
 2. 27 Şubat 2012 Pazartesi günü, 4 Mart 2012 günü TvNET kanalında yayımlanmak üzere Say Yayınları tarafından yayımlanan Eski Türk Klasikleri Dizisi tanıtıldı, özellikle Varka ile Gülşah ve Süheyl ile Nevbahar adlı kitaplar üzerinde söyleşi yapıldı.
 3. Mart 2013 te Bir Gazinin Anıları, Ömer Lütfü Efendi ile ile ilgili kitap ile ilgili olarak TVNET’te yayınlanan KitapCafe programı için çekim yapıldı. Ay içinde yayınlandı.
 4. Nisan 2013’te Ayrıntı yayınları tarafından iki cilt halinde basılan Mesnevi çevirisi ile ilgili olarak çekim yapıldı, aynı ay içinde yayınlandı.
 5. Nisan 2013 başında Ayrıntı yayınları tarafından iki cilt halinde basılan Mesnevi çevirisi ile ilgili olarak Serap Çakır tarafından ropörtaj yapıldı 13 Nisan 2013 tarihli Yurt gazetesinin kitap-kültür ekinde yayımlandı.
 6. 10 Ekim 2013 Perşembe günü 15.30’da Ayrıntı Yayınlarında (Cağaloğlu) manzum Mesnevi ve Hafız tercümelerim hakkında uydu ve internet ortamında yayın yapın yapan Kanal 14 tarafından röportaj yapıldı. 16.30’da da Say Yayınlarında çıkan eserlerimin çekim işlemi gerçekleştirildi. (Ayrıntı Yayınlarında ropörtaj başında kendimi tanıttım ve Yeditepe Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümlerinde Osmanlıca, Eski Anadolu Türkçesi ve Paleografya derslerini verdiğimi ve tez yaptırdığımı belirttim.)
 7. İran Kitap Haber Ajansı (IBNA, Habergozârî-yi Kitâb-i İran) tarafından akademik hayatım üzerine yapılan bir söyleşi 6 Ocak 2014 tarihinde http://www.ibna.ir/vdcb0gb8srhb95p.klur.html ve http://www.ibna.ir/vdcjmyevxuqeh8z.fsfu.html (Fars Edebiyatını Türklere Sevdiren Adam) başlığıyla Türkçe ve Farsça olarak yayımlandı.
 8. 29 Ocak 2014 Çarşamba günü uydudan yayın yapan On4 Tv kanalının bir buçuk saat süren Edebiyat Kokusu (Sunucu: Kaan Murat Yanık) programına konuk olarak katıldım. Ertesi gün Youtube’da yayımlandı. http://www.facebook.com/l/QAQFe_O4RAQEcsZpl8XQEb0X_sZKfDfQW8m98_POLYmo4cg/www.youtube.com/watch?v=YRK9BK9FtGI&list=UUVqtcALML5eVq7ZtBhLomDw&feature=c4-overview
 9. Edebifikir adlı web sitesinde Mart 2014 başında bir söyleşim yayımlandı.

http://www.edebifikir.com/roportaj/prof-dr-mehmet-kanar-roportaji.html

 1. YKY yayınları arasında çıkan İran Şiiri Antolojisi adlı kitabım ve genel olarak çalışmalarımla ilgili televizyon çekimi, 4 Ağustos 2014 Pazartesi günü TRT Türk kanalının Miraç Zeynep Hanımın sunuculuğunu yaptığı “Açık Şehir” programında saat 23.00’de yayımlandı.
 2. 06 Ağustos 2014 akşam saat 20.15’te On4 Tv kanalında canlı olarak yayınlanan Edebiyat Kokusu (sunucu: Kaan Murat Yanık) programında YKY tarafından basılan”İran Şiiri Antolojisi” adlı kitabımla İlahînâme ve Züleyha’nın Aşk Derdi adlı kitaplarım, genel olarak çalışmalarım üzerinde duruldu.
 3. 16 Kasım 2015 Pazartesi günü CEM TV’de Prof. Dr. Osman Altuğ’un “Artı Ekonomi” programına katıldım. Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Mahmud Bedrettin’in tarafımdan yayımlanan Varidat adlı kitabı, yine tarafımdan manzum çevirisi yapılan ve Bedrettin’in torunu Hafız Halil tarafından yazılan Menakıbname, Sadık Hidayet’in Vejetaryenliğin Yararları adlı kitaplar ve genel olarak çalışmalarım üzerinde bilgi verdim.

 

 

16.Elektronik Dergilerden Yayımlanan Eserler

Cevâd-i Mucâbî, Siste Uçuş-1 (çeviri), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 1, İlkbahar-yaz 2007, s.23-28.

Abdullah-ı Ensârî’den Nasihatler, (çeviri), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 1, İlkbahar-yaz 2007, s.29-33.

Hâfız-ı Şirâzî’den Gazeller-1 (çeviri), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 1, İlkbahar-yaz 2007, s.34-46.

İran Fıkraları-1 (Derleme-Çeviri), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 1, İlkbahar-yaz 2007,  s.69-72.

Sefil Bir Kadının Hayatı-1 (Roman), Mehmed Celal (Sadeleştirme), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 1, İlkbahar-yaz 2007,  s.81-99.; Yıl 2, sayı 3, s.63-78.

Cevâd-i Mucâbî, Siste Uçuş-2 (çeviri), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 2, s.15-24.

Firdevsî’den Nasihatler, Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 2, s.42.

Hâfız-ı Şîrâzî’den Gazeller-2 (çeviri), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 2, s.43-52; Yıl 2, sayı 3, s. 41-43., Yıl 2, Sayı 4, s. 33-42.

Hûşeng-i İbtihâc Sâye, Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 2, Sayı 4, Sonbahar-Kış 2008, s. 26.

İran Fıkraları-2 (Derleme-Çeviri), Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 1, Sayı 2, s.65-68.; Yıl 2, Sayı 3, s.41-43.

Pendnâme, Şeyh Feriddin Attar, Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 2, Sayı 4, Sonbahar-Kış 2008, s.3-22.

Sadî-yi Şîrâzî’den Öğütler, Doğu Edebiyatı [ISSN 1307-6248, www.doguedebiyati.com, 6 Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi] Yıl 2, Sayı 3, s.10.

 

 1. Çalışmalarımdan bazılarını ithaf ettiğim bilim adamları, bilim destekleyicileri, eğitimciler (alfabetik sıra ile)

İnan Kıraç (Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü Kurucusu)

Öğretmenlerim (İlkokul, Ortaokul, Lise)

Prof. Dr. A. Naci Tokmak (İranolog, Şarkiyatçı)

Prof. Dr. Aykut Barka (Yerbilimci)

Prof. Dr. Erdoğan Merçil (Tarihçi)

Prof. Dr. Güven Arsebük (Arkeolog, Prehistoryacı)

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu (Arkeolog)

Prof. Dr. Kemal Eraslan (Türkolog)

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (Arkeolog, Prehistoryacı)

Prof. Dr. Mehmet Özsait (Arkeolog, Tarihçi)

Prof. Dr. Nihad M. Çetin (Arabolog, Şarkiyatçı)

Prof. Dr. Sait Başaran (Arkeolog, Eski Eserleri Koruma ve Onarım Uzmanı)

Prof. Dr. Tahsin Yazıcı (İranolog, Şarkiyatçı)

Prof. Dr. Taner Tarhan (Arkeolog, Tarihçi)

Prof. Dr. Ufuk Esin (Arkeolog, Prehistoryacı)

Suna Kıraç (Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü Kurucusu)

 

 1. Son iki yılda verilen lisans dersleri:

Güz dönemi

TLL 251   Osmanlıca II                          4 saat

TLL 311   Eski Anadolu Türkçesi           3 saat

Hist 351    Paleografya                            3

Tez Yönetimi

 

Bahar Dönemi:

TLL 252   Osmanlıca II                          4 saat

Hist 352    Paleografya                            3

 

19.Resim

Prof. Dr. Mehmet KANAR

İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

profkanar@yahoo.com

profkanar@gmail.com

mehmet.kanar@yeditepe.edu.tr