Hikâye yazarı ve edebiyat profesörü. İstanbul’da doğdu. Kethüda Yahya Sezai Bey’in oğludur. Galatasaray Sultanisini bitirdikten sonra Hariciye Nezâreti’ne memur olarak girdi. Bir süre dış temsilciliklerimizde konsolosluk görevinde bulundu.

     Ahmet Hikmet Müftüoğlu, İstanbul’a dönerek 1908′e kadar aynı Bakanlıkta çalıştı. Aynı yıllarda Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yaptı. Ticaret Nezâreti, Ticaret İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Fransız edebiyatı ve Alman edebiyatı profesörlüğüne getirildi.

     1912′de yeniden Hariciye’ye girip Budapeşte Başkonsolosu oldu. 1924-1927 yılları arasında Başmabeyincilik, umum müdürlük ve müsteşarlık yaptı. İstanbul’da öldü. Maçka Mezarlığı’na gömüldü.

     Galatasaray’da okurken hikâye yazmaya başlar. Servet-i Fünun edebiyatı topluluğuna girince onların ortak dil ve üslûbunu kullanır. 1908′den sonra Türkçülüğü ve yeni Lisan hareketini benimser. Bu dönemde yazdığı on altı hikâye ve bir roman­da Türk hayatının özelliklerini, Türk ruhunun kabiliyet ve enginliğini, Türk tarih ve medeniyetini anlatmıştır. Bu hikâyeler hem dil ve üslûp, hem de konuları yönünden Servet-i Fünun‘da yazdığı hikâyelerden çok farklıdır.

     Hikaye kitapları: 1. Hâristan ve Gülistan (1901, 3. basım 1969), 2. Çağlayanlar (1922, 5. basım 1971) Gönül Hanım (Roman, 1971).