Alâiye’de (Alanya'da) doğdu. Alâiye Beyi Hüsameddin Mahmud’un oğludur. Kay gusuz Abdal‘ın asıl adı Alaaddin Gaybi’dir. İyi bir öğ renim görmüş, genç yaşta Abdal Musa’ya derviş olarak Kay gusuz adını almıştır. XIV’üncü asrın sonlarında Mısır’a gi derek bir tekke açmış, Hicaz, Suriye ve Irak’ı dolaşarak Ana dolu’ya dönmüştür. Rumeli’nin Yanya, Filibe ve Manastır şehirlerinde de bulunmuş tahminen 1444 yılında ölmüştür.
     Kaygusuz Abdal, Yunus Emre‘nin yolunda yürüyen şairlerden dir. Son zamanlarda yapılan ilmî araştırmalardan alevî ve bektaşi olmadığı ortaya çıkmıştır. Hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsü ile şiirler yazmıştır. Mensur eserleri, mesnevileri ve ilâhileri vardır. Nesri sâde Türkçe iledir.
     Eserleri:
Divân
Sarây-nâme
Minber-nâme
Dil-güsâ
Gevher-nâme
Budala-nâme
Mesnevi
Muglâta-nâme
Esrâr-i Hurûf
Vücûd-nâme'