18. yüzyıl saz şairlerindendir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Asıl adı Musta­fadır. Bir şiirinden anlaşıldığına göre 1715′te hayatta. Gevheri, Mehmet Bahri Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. Anadolu, Suriye ve Arabistan’ı dolaşmış, Rumeli serhadlerinde bulunmuştur. Ölüm tarihi de bilinmiyor (1716′dan sonra olabilir).
      Hem saz şairleri, hem de klâsik edebiyat çevrelerince de­vamlı olarak okunan Gevheri
hece ölçüsü ile koşma, türkü ve maniler; aruz ile de dîvan ve müstezadlar yazmıştır. Aruzla yazdığı şiirlerin­de devrinin klâsik kültürünün izleri bulunup Hece ile yazı­lanlar daha güzeldir; orijinal mecazlar ve samimi ifâdeler ta­şır.
     Gevheri’nin şiirlerini ilk defa S. Nüzhet Ergun derledi (1928). Sonra M. Halit Bayrı “Gevherî- Hayâtı ve Eserleri” adı ile bir kitap yayımladı (1953). Son ve mükemmel neşir $Ükrü Elçin’e aittir (1985).