Biz gyrnak,
Bilýäris
Gyrnaklygmyzy,
Şoñ üçin dört ýere bölýäs ýüregmiz.
Ine, ýüregmiziñ bir böleginde
Gussaly ýaşlygmyz hem ajal ýetyr.
Gün gerekmi?! –
Tümlük?
Isläniñ saýla!
Çözmesi kyn. Elhenç
Şu jedel ýatyr.

Ýüregmiziñ beýleki bir bölegi
Eýlenipdir sowuk garaýyşlara.
Zynjyrsyz baglanan
El-aýaklarmyz
Ýan bermelimişin
Gara gyşlara.

Üçünji bölegi ýüreklermiziñ
Tutuşlygna eýlenipdir hyjuwa.
Bu ýerde ýigrenç bar gyrnaklygmyza,
Bakyberilipmi gyrnaklyk bize?!

Ine, ýüregmiziñ soñky bölegi,
Bu ýerde näm bolýar?!
- Semiz jenaplar
Dar kabinetlerde möhür basýarlar,
Basgylap,
oñat aýdymlarmyza
Gyrnaklygmyz bilen,
Baha kesýärler.

Olar baha kesýär enelerine,
Olar baha kesýär ene ýerine,
Olar baha kesýär öz-özlerine,
Olar möhür basýar öz ýüzlerine.

Biziñ ýüreklermiz bütewilikde
Ýene aýdym aýdýar gyrnaklyk hakda.
Müñläp kemsidilen ykballarymyz
Asyrlardan galan sowgatmy ýere.
Gyrnak ýüreklermiz ýaşamalymy,
Meñzäp asmandaky ýedigenlere.

Gan algysy barmy, asyrlañ bizden,
Biz şuny soraýas ogullarmyzdan?!

***
Giñ asmana ak bulutlar düşelip,
Durnalañ hatary gizlenýär gökde.
Gör, kimler bu pursat ýeriñ üstünde
Ajap düýş görýäler geljegi hakda.

Adamlar, belent siz. Bilýärin muny,
Ýöne siziñ garaýşyñyz dogrumy?!
Ene ýatlanylsa, söýülse Watan,
Aýal gyrnak bolup, çekermi gamy?

Är ýigitler heý-de ýaşap bilermi,
Taşlap gam deñzine naçar uýasyn?
Aýdyñ, ak bulutlar, Elvira gyza,
”Biz gyrnaklar” diýip, ol aglamasyn.