Biziñ gapymyzdan daglar görünýär,
Şol daglañ hem öz ýüregniñ dagy bar.
Çabgalar jar ýasan dereleriniñ
Almaly, injirli gözel bagy bar.

Ugramakçy bolsam alys illere,
Şu daglardan pata alýan hoşlaşyp.
Galýar daglar meniñ dogduk ilimde,
Asmandaky bulutlara baş goşup.

Galýar daglar, galýar äpet bürgütler,
Gidýärin, alyslar garşylar meni.
Ýene daglar göz öñümde janlanýar,
Ýatlamda enemiñ aýdymlaryny.

”Bu daglañ gerşine näçe guş gondy,
Bu daglardan uçup gitdi näçe guş.
Näçe gezek bu daglarda buz doñup,
Näçe gezek ýuwdy gerşini ýagyş.

Öpdükä, gör, näçe ynsan aýagyn,
Bu daglañ göwsünde uzaýan ýollar?
Näçe gezek açyldyka gunçalap,
Sürçek gaýalarda ýylgyran güller”.

Gaýtalap enemiñ şu aýdymlaryn,
Bir wagtlar meñem ýumular gözüm.
Şonda daglar pata berer hoşlaşyp,
Asmandaky bulutlara baş goşup.

Biziñ gapymyzdan daglar görünýär,
Şol daglañ hem ýüreginiñ dagy bar.
egninde paralanyp bulutlañ,
Däli derelerniñ joşýan çagy bar.