Garaw görmän guwduraýaň bu zaman,
Bir öwrümde emel ýeten inijigim.
-Aýagyňy uzat ýorgana görä-
Diýip, gamçylaýaň ejiz injigim.

Çekerden, çydardan ýowuz bu sütem,
Endamym gök dalak, alýan dem çala.
Eý, peläket, ilki maňa ýorgan ber,
Bir kelte ýorgan ber, soňra gamçyla.