Kendümi kendüm ile kendüm perişan eyledim
Aldanub zahid sözüne ğayre iz'an eyledim.

Eylenüb Hadi hidayet çünki keldim kendüme
Kendimi kendimle bilüb hake yeksan eyledim.

Kendümi saldıkça hake izdiyad oldı ziyad
Soñra kesreti geçüb ben kesb-i irfan eyledim.

Dil Hüması sayd-i dildarı deruni azm idüb
Dam-ı tevhid içre kendüm arz-ı canan eyledim.

Kendüme izzet bilüb kendi vucudım yoqluğın
Dam u daneden geçüb kendümi sultan eyledim.

Kendüñe kendiñ gerekse-bile gor sen kendüñi
Men aref sırrını, zahid, keşf-u i'lân eyledim.

Çünki geldim, İzziy-a, kendüme-bildim kendümi
Kendi derdime yine kendümle derman eyledim.