Ezelde nakşedilmiş kalbe aşk istîdadı
Gâhi Şirin görünmüş gâhi Leylaymış adı

Bâğban olup semtinde bir şûh-i şîvekârın
Gönlün girye-bâr olmuş her dem sa’y-i mutâdı

Mümkün mü nâil olmak nigâhına çeşminin
Aceb bilir mi nücum şeb-i hicrin idâdı

Her gören ta’yib eder anlamaz idrak etmez
Dil-i bîmarın yare ettiği istinâdı

Ahmed dolmuş cihana kelâm-ı bahs-i aşkın
Ki görmüşler rahle-i tedrisinde Ferhadı