Nağme-i ilâhî gibi kapılmış gûşim sadâna

Sebep olsa da mahv-ı hayat-ı câvidâna

Fâriğ olmak ne mümkün zülf-ü siyahından
Yeter mi sim ü zer kapında şâh-ı gedâna

Mecnun ki şâyan-ı hayretle bakar halime
Kapılsa gönlüm bir kerre işveyü edâna

Akar cûybar-ı hûn-ı didem hâne-i gönle
Meyhâne olmuş gibi dil-figârım rindâna

Ahmed la’l-i nigâra nigah eyledin diye
Gönderir kazâ seni ebediyyen zindâna