Meşhûrdur ki fısk ile olmaz cihân harâb
Eyler anı müdâhane-i âlimân harâb

Bilmez ki iki kat yıkılır kendi halkdan
İstar cihân yıkıldığını hânüman-harâb

A'mâl-i hayr süllemidir kasr-ı Cennetin
Mümkin mi çıkma olsa eger nerdübân harâb

Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin
Bülbül hamûş havz tehî gül-sitân harâb

Çıkmaz bahâra değmede bîçâre andelîb
Pejmürde-bâl vakt şitâ âşiyân harâb

Elbetde bir sütûnu olurdu bu kubbenin
İzzet nihâyet olmasa kevn ü mekân harâb

Teslim olursa Pire madeng-i irâdesi
Olmaz diyâr-ı Rûm'da bir hanedân harâb