ХАДИР ГЕЧЕ

Къумукълар Хадир-гече бола деп инана. Эгер Хадир-гече тувгъанда ким уьч затны тилесе, шо уьч де зат шоссагьат бола деп инана. Тек Хадир-гече тувгъанны билме тынч болмагъан. Ону, кёбюсю, оьзенге къарап билме бола болгъан, неге тюгюл, ону суву биразгъа токътап къала болгъан, дейлер. Шону учун да Хадир-гече тувгъанны тирменчилер кёп биле болгъан - баягъы, тирмен токътап къала чы.

Ондан къайры да, къумукъларда булай инаныв болгъан: эгер кимни башы уллу буса, шо адам гьакъыллы бола.

Бир керен бир къатын тирмен тартып турагъанда, тирменташлар бирден токътап къалалар.

- Хадир-гече тувду, худайыма не тилейим экен?! - деп, къатын алгъасап ойлашма башлай. Бу къатынны буса бир гиччи яшы болгъан. Ол гьакъыллы болсун деп, бары да халкъдан гьакъыллы болсун деп, анасы:

- Яшымны башы уллу болсун! - деп, тилей.

Шону айтып битгендокъ, яшны башы тирменташ чакъы болуп къалгъан, дей. Ону гёрген къатын, бек къоркъуп:

- Гьуя, гьуя, гиччи болсун, гиччи болсун! - деп тилей.

- Яшны башы шоссагьат йымырткъа чакъы болуп къала. Муну гёргенде буса, къатын дагъыдан-дагъы бек къоркъуп:

- Гьуя, алдагъы кююнде болсун! - деп, ялбарып йибере. Яшны башы да алдагъы кююнде болуп къала. Шолайына шо къатын Хадир-гечени пучуна йиберген, дейлер.