Cânımın cevheri ol la’l-i güher-bâra fidâ 
Ömrümün hâsılı oi şîve-i reftâra fidâ 

Derd pekmiş başım ol hâl-i siyeh  kurbânı 
Tâb görmüş tenim ol turra-i tarrâra fidâ 

Gözlerimden saçılan katre-i eşkim güheri 
Leblerinden tökülen lü’lü-i şeh-vâra fidâ 

Çak-i sinemde  olan kanlu ciğer pâreleri 
Mest çeşminde olan  gamze-i hun-hâra fidâ 

Pâre pâre dil-i mecrûh-ı perîşânımdan 
Ser-i kuyunda olan her ite bir pare fidâ 

Cân-u dil kaydını çekmekten özüm kurtardım 
Canı cânâneye etdim dili dildâra fidâ 

Ey Fuzûlî nola ger sahlar isem cânı aziz 
Vakt oiâ kim ola bir şûh-ı sitem-gâra fidâ