Ganîdür ışk ile gönlüm ne mâlum ne menâlüm var

Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlüm var

Ne sağ olmak murâdumdur ne ölmekden kaçar cânum
Cihânda hasta-i ışk olalı bir hoşça hâlüm var

Ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i sohbet-i yârân
Ne ta’n-ı zâhid-i nâdân ne ceng ü ne cidâlüm var

Ben ol hayrân-ı ışkam ki yitürdüm akl u idrâki
Ne âlemden haberdâram ne kendümden hayâlüm var

Cihân fânîdür ey Yahyâ Hüve’l-Hayy u Hüve’l-Bâkî
Demem atlas çarha benüm bir köhne âlum var