Ey ukde-güşâ-yi Acem ü Türk ü Arab

Ressâm-i rüsum-i fazl u âsâr-i edeb
Mazmun-i hadisin sebaki her millet
Da’vâ-yi kabûlün senedi her mezheb
 
Mef û lü - me fâ i lün - me fâ î lü - fe ûl