Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 19573


Cânı kim cânânı için sevse cânânın sever

Cânı için kim ki cânânın sevse cânın sever

Her kimin âlemde miktârıncadır tab’ında meyl
Ben leb-i cânânımı Hızr Âb-i Hayvân’ın sever

Başa dem düşdükçe taksîr eylemez eyler meded
Ol sebepten muttasıl çeşmim ciğer kanın sever

Müşg-i Çin âvâre olmuştur vatandan ben kimi
Hansı şûhun bilmezem zülf-i perişânın sever

Su ki ser-gerdan gezer başında vardır bir hevâ
Gâlibâ bir gül-ruhun serv-i hırâmânın sever

N’olacaktır terk-i aşk etme Fuzûlî vehm edip
Gâyeti derler ola bir bende sultânın sever
 
Fâilâlün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün