Mey pey-â pey sunma sâki kılma lâ-ya’kil beni
Etme bir dem devlet-i didârdan gafil beni

Zehr-i kahrın içmeden var ise kastın katlim et
Ab-i Hayvân içsem öldürmek olur müşkil beni

Ar katlimden sana ben teşne âbi tiğine
Öldürür hasret ger öldürmezsen ey kâtil beni

Ben sana hayrân ü benden gayrı senden bî-haber
Şükr ana kim aşkına kılmış hemin kâbil beni

Ey hoş ol ser-mestlik vakti ki ref olup hicâb
Zevk-i mey bî-ihtiyâr eyler sana mâ’il beni

Zevk noksânı bir âfettir bana ey pîr deyr
Koyma nâkış bir nice câm ile kıl kâmil beni

Kurtulan gamdan derim kûyunda ammâ bilmezem
Kurtarır mı bahr-i gam mevcinden ol sâhil beni

Ey fuzûlî devlet-i bâkî fenâdandır bana
Kim fenâdır eyleyen maksûduma vâsıl beni
 
Fa’ilatün Fa’ilatün Fa’ilatün Fa’ilün