Aşrakat min feleki’l-behceti şemsen ve bahâ
Melâ el-âlemi nûren ve sürûren ve bahâ

Çıktı bir gün ki ziyâsında tamâmî-i rüsül
Oldu mahv öyle ki hur-şîd şu’â’ında Sühâ

Oldu bâzâr-i cihan revnakı bir dürr-i yetim
Hukemâ fırkâ-i dûn felsefe cem’i-süfehâ

Münhi-i ma’rifeti hâl diliyle dâ’im
Kılar ehl-i Hak’a esrâr-i hakikat inhâ

Nice takrîr edeyim vasfını ol şâhın kim
Ana vassâf ola Yâsin ü mu’arrif Tâhâ

Ey Fuzûlî reh-i şer’ini tut ol râh-berin
Bu tarîk ile dalâletten özün eyle rehâ
 
Fe i lâ tün fe i lâ tün fe i lâ tün fe i lün