Sabreyle gönül derdine dermân ere umma

Can atma oda bî-hüde cânân ere umma

 

Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin

Şol dîşi güher dudağı mercân ere umma

 

Gel vasl dilersen ko bu feryâdı i bülbül

Gül gonce gibi ağzı gülistân ere umma

 

İnceldise hecr ile karınca gibi belin

Firkat nice bir ola Süleymân ere umma

 

Feryâd ü figân etme iy bülbül dahi ağzın

Yum gonce gibi yine gülistân ere umma

 

Maksûd anın kim ele düşvâr erişir

Yırtma yakanı elüne âsân ere umma