Ölme gönül firaak ile Îsâ-nefes gelür

Yanma ciger figaan ile feryâd-res gelür

 

Can bülbili teferrüc-i dîdâr kılmasa

Firdevs bostânı gözüne kafes gelür

 

Her bî-haber ne bile mahabbet safâsını

Nâ-merde aşk u derd hevâ vü heves gelür

 

Bilmez kimesne kaafile-i dûstdan haber

Geh geh budur kulaguma bang-ı ceres gelür

 

Şeyhî ko peşpeşeyi dahı şehbâzı kıl şikâr

Sîmürg-i himet olana âlem meges gelür

(Vezin: Mef’ûlü failâtü mafâilü fâilün)