Yokmuş bir âha ey gül- i ra'nâ tahammülün
Bağrın ne yaktın âteş-i hasretle bülbülün

Yek-rengdir zebân-ı hakikatte hüsn ü aşk
Bang-i hezâr şu'lesidir âteş-i gülün

Duzah-nişîn-i âteş-i fakr olduğun kalur
Ey âhiret-harab tehîdir tevekülün

Tekrarlarla şüpheleri dâniş anlama
Gel ârif ol ki ma'rifet olsun tecâhülün

Merdânelik asaleti meydanda bellidir
Hayber günü babasını kim sordu Düldül'ün

Gâlib maârifin de sefâsı değer veli
Cânân vasfıdır hele aslı tegazzülün