Subha dek kûyunda âs ık zâr u ser-gerdân olur
Rûz-ı vuslatda görünce rûyunu handân olur

Mihr ü mâh görse cemâlin bâreka'llâh çağır ır
Yoluna hûrsîd-i âlem hâk ile yeksân olur

Tâb- ı vechindir cihânda zulmeti ref' eyleyen
Nûr-ı hüsnünden günes tâ hasre dek tâbân olur

Sûre-i Sems ü Duhâ s ırrın bilen üftâdeler
Vech-i pür-nûrun görelden vâlih ü hayrân olur

Rahmeten li'l-âlemînsin nûr- ı vahdetdir yüzün
Dilberâ vechinde gördüm sûre-i Rahmân olur

Sende hatm oldu kelâmullâh okundu Fâtiha
Sûre-i Seb'u'l-Mesânî hükmüme bürhân olur

Ben sana Hak's ın dedim ilme'l-yakîn ayne'l-yakîn
Kim Te'âla'llâh cemâlin mazhar-ı Yezdân olur

Mâsivânın siddetinden kurtulup mest olmadan
Bâde-i vuslatdan ise feyz-i dil reyyân olur

Devlet-i dâreyn ile elbette oldu ser-firâz
Emr ini her kim ki tutdu sâhib-i erkân olur

Sana âsık olmayan Hak kulluğu makbûl değil
Sen gibi sultâna kemter Âdile kurbân olur
(Dîv ân, s.213-214)