(Mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün)

Yâ Rab hemîşe et lutfunı rehnümâ mana
Gösterme ol tarîki ki yetmez sana mana

Kat’eyle âşinâluğum andan ki gayrdur
Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana

Bir yerde sâbit et kadem-i i’tibârımı
Kim rehber-i şeriîat ola muktedâ mana

Yoh mende bir amel sana şâyet ah eğer
A’mâlüme göre vere adlün cezâ mana

Havf-i hatâda muztaribem var ümîd kim
Lutfun vere beşâret-i afv-i hatâ mana

Men bilmezem mana gereğin sen hakîmsin
Men’eyle her ne gerekmez mana mana

Oldur mana murâd ki oldur sana murâd
Hâşâ ki senden özge ola müdde’â mana

Habs-i hevâda koyma Fuzûlî-sıfat esîr
Yâ Rab hidâyet eyle tarîk-i fenâ mana