Müyesser olsa dil-i zârı şâdmân kılmak
Olur tahammül-i âzâr-ı bâgbân kılmak

Riyâ degül ki ‘aceb ‘âşıkâne düşmişdür
Sana girişme bana terk-i hânmân kılmak

Ne sîne kaldı ne dil yakmaduk şerâr-ı gamun
Hazer ki müşkil imiş âteşi nihân kılmak

Figân ki sîne-i pür-kînesinde her ne ki var
Murâdı hep felegün bana imtihân kılmak

Karâr-ı düşmen o âvâre bülbülem Âgâh
Ki istemem bagal-ı gülde âşiyân kılmak

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün