Ona tili va adabiyot fanidan test savollari va javoblari

 

1.Tobe bog’lanishli birikmalarda qanday so’z bosh so’z sanaladi?

A) ko’makchi bilan kelgan so’z

B) Ma’nosi izohlanayotgan soz

C)Boshqa so’zning ma’nosini       ifodalaydigan so’z

D) O’zi bog’langan so’z ma’nosini izohlaydigan so’z

2.Bitishuv munosabatidagi birikmalar berilgan qatorni aniqlang

А)Ko’klam quyoshi , bahor tongi

В)Olis yo’llar, tez yurdi

С)Olkamiz chiroyi , ko’l suvi

D)Qulliq qildi , so’z sehri

3.O’z vatanini sevgan kishi shu Vatanning ravnaqi uchun kurashadi. Berilgan gapda nechta so’z birikmasi bor?

A) 5 ta

B) 4 ta

C) 6ta

D) 7 ta

4.Qaysi qatordagi gapda uyushiq bo’laklar mavjud emas?

A) Salimaning baland , ammo mayin ovozi bor edi

B) Xalqqa qaradi-yu , ammo gapirmadi

C) Til bilan dil bir bo’lishi kerak

D) Bugun Anvar yoki O’tkir navbatchilik qiladi

5. Bog’imizda qizlar , o’g’illar , Qo’shiq aytsin , yayrasin , kulsin. Ushbu gapda qaysi bo’laklar uyushib kelgan?

A) Faqat ega

B) Faqat kesim

C) Ega va kesim

D) Hollar

6. Ajratilgan bo’laklar yozuvda qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

A) Vergul bilan

B)  Tire bilan

C)  Qo’shtirnoq ichiga olinadi

D)  Vergul va tire bilan

 7. Undalmali gaplarning kesimi qaysi shaxslarda bo’ladi?

A) 1- va 2-shaxsda

B)  2-va 3-shaxsda

C)  1-va 3-shaxsda

D)  Faqat 2-shaxsda

8. Undalmali gapni toping

A) O, naqadar sho’x va quvnoq edik!

B) Sobir akam qayoqqa ketdi?

C) Do’stlar , yaxshilarni avaylab saqlang!

D) Demak , o’qishga kirmoqchisiz?

9. Dostlar ,biz bu ishni , so’zsiz, bajaramiz. Ushbu gapdan kirish so’zni aniqlang

A) Dostlar

B) Biz

C) So’zsiz

D) Kirish so’z berilmagan

10.  Qaysi gap bo’lagining miqdori gaplarni sodda va qo’shma gapga ajratilishiga asos bo’ladi?

A) ega

B) kesim

C) aniqlovchi

D) to’ldiruvchi

11. Berilgan gaplardan qo’shma gapni aniqlang

A) Yuksak , teran va atroflicha fikr yurita oladigan va ijtimoiy faoliyatidan el-yurtiga naf yetadigan siymolarnigina mutafakkir deyish mumkin

B) Quvonarlisi shundaki , Fitratning kitobi yangi milliy musiqashunosligimizga asos soldi

C) Jaloliddin Manguberdi mo’g’ul bosqinchilariga qarshi kurashda jasorati tufayli bbuyuk vatanparvar va milliy qahramon sifatida  Sharq-u Garbda dong taratdi

D) Tiling bilan dilingni bir tut

 12. Bitta kesimlik belgisiga , mazmuniy va ohang tugalligiga ega bo’lgan gap  tuzilishiga ko’ra qanday gap sanaladi?

A) Qo’shma gap

B) Bog’lovchisiz qo’shma gap

C) Sodda gap

D) Ergashgan qo’shma gap

13. Qo’shma gap qismlarini bog’lovchi vostalar to’g’ri va to’liq berilgan qatorni belgilang

A) Teng bog’lovchilar, yuklamalr,komakchilar

B) Teng bog’lovchilar , ergashtiruvchi boglovchilar, yuklamalar

C) Bog’lovchilar, komakchilar, yuklamalar

D) Bog’lovchilar , bog’lovchi vazifasidagi vositalar,ohang

14. Ammo, lekin, biroq bog’lovchilari voitasida qanday qo’shma gaplar hosil bo’ladi?

A) Zidlob munosabatli bog’langan qo’shma gaplar

B) Ayiruv munosabatli bog’langan qo’shma gaplar

C) Biriktiruv munosabatli bog’langan qo’shma gaplar

D) Ergash gapli qo’shma gaplar

15. Shuni bilingki, yaxshi ishlov berilmagan yerdan yaxshi hosil unmaydi gapi tarkibidagi ergash gapni bosh gapga bog’lovchi vositani aniqlang

A) Teng bog’lovchi

B) Ko’makchi

C) Yuklama

D) Shart mayli qo’shimchasi

 

16. Bog’langan qo’shma gap berilgan qatorni aniqlang

A) Mashrab shuni yaxshi biladiki , o’rtog’I  uni aldamaydi

B) Yo yerning kuchi yo’q , yo urug’ yaxshi emas

C) Bu uyda na Ashirdan , na Soatdan – hech kimdan darak yo’q

D) Kun issiq edi , shuning uchun soyada bir oz dam olishni xohladik

17. Rustam supaga joy qildirib berdi-da , o’zi qayyoqqadir ketdi. Ushbu bog’langan qo’shma gapning qismlari qaysi bog’lovchi vosita yordamida bog’langan?

A) Biriktiruv bog’lovchisi yordamida

B) Ohang yordamida

C) Yuklamalar yordamida

D) Shart mayli qo’shimchasi yordamida

18.Bog’langan qo’shma gaplar qismlari o’zaro qaysi bog’lovchi vositalar yordamida birikadi?

A) Teng boglovchilar , ohang

B) Teng bog’lovchilar, bo’lsa , esa so’zlari , yuklamalar

C) Bo’lsa , esa so’zlari , yuklamalar

D) Shart mayli qo’shimchasi, deb so’zi, teng bog’lovchilar

19. Biriktiruv bog’lovchilari qanday munosabatda bo’lgan qo’shma gap qismlarini bog’laydi?

A) Payt , sabab- natija

B) Shart , payt

C) Zid va qiyoslash

D) O’xshatish va qiyoslash

20. Anor so’zlar va Zaynab qalbi Tol bargiday dir-dir qaltirar… Berilgan gapda qismlar o’rtasida qanday munosabat ifodalangan?

A) Payt , ketma-ketlik

B) Sabab-natija

C) O’xshatish – qiyoslash

D) O’zaro zid munosabat

21.Biriktiruv bog’lovchili boglangan qo’shma gap ifodalangan qatorni aniqlang

A) Lolalar uchun oftob yahshidir, Bolalar uchun odob yahshidir.

B) Ko’m ko’k tog’li yaylovlarda o’tov oqaqrib, yeru ko’kni podalarning shovqin suroni tutdi.

C) O’ziga berilgan aqlsiz tentak bo’lsa, o’zini bezagan xushro’y satangdir.

D) Chor atrofda esardi yellar , Va bog’larda qushlar chiyillar

22. Zidlov bog’lovchilari qo’shma gaplarning qaysi qismida keladi?

A) Birinchi qism boshida

B) Birinchi qism oxirida

C) Ikkinchi qism oxirida

D) Ikkinchi qism boshida

23. -u , (-yu) , -da yuklamalari zidlov bog’lovchilari o’rnida kelganida qo’shma gap qismlari orasida qanday munosabatlar mavjudligini ko’rsatadi?

A) Zidlash va ketma- ketlik

B) Zidlash va tenglik

C) Zidlash va inkor

D) Zidlash va bir paytda bo’lganlik

24. Zidlov bog’lovchilari yordamida bog’langan qo’shma gapni toping

A) Yo’l yurib charchagan Roziq ko’rpaga kirdi-yu, uyquga ketdi

B) Voajab, film namoyishi tugadi-yu, hech kim joyidan qimirlamadi

C) U davra o’rtasiga o’tirdi-da sekin so’zlay boshladi

D) Suni unutmang-ki,yomonlarga yo’ldosh bo’laslik kerak

25. Qaysi hollarda qo’shma gap qismlarini goh…,goh ; dam…, dam; ba’zan… , ba’zan singari boglovchilar bog’lab keladi?

A) Qoshma gap qismlarida voqea –hodisalarning galma- gal ro’y berishini ifodalaganda

B) Qo’shma gap qismlari orasida voqea-hodisalarning faqat bittasining yuzaga chiqishini ta’kidlaganda

C) Voqea hodisalar takror amalga oshirilishini bildirganda

D) Qo’shma gap qismlarda o’xsahtish – qiyoslash unosabati ifodalanganda

26. Ayiruv bog’lovchilari yordamida bog’langan qo’shma gapni belgilang

A) Jondan ortiq narsa yo’q , lekin do’stlar uchun jonimiz fido

B) Men kuyladim goh dilda qadar , Goh sevinib she’r to’qiyman men

C) Men yoki singlim buvimnikada qolamiz

D) U kim bo’lsa bo’lsin , men esa arxitektor bo’laman

27. Ayiruv bog’lovchilari yordamida bog’langan qo’shma gapni toping

A) Aka va singil ko’chadagi harakatni goh eshikka chiqib , goh uy derazasidan kuzatishdi

B) Boyagi izg’irin pasaygan, lekin kun sovuq edi

C) Bektemir dam to’xtab , dam xayol surib turgan generalga duch keldi

D) Yo sen ketasan , yo u ketadi

28. Qanday gapga bosh gap deyiladi?

A) Mazmuni izohlanayotgan gap

B) Boshqa gapning mazmunini izohlayotgan gap

C) Ergash gapga tobelangan gap

D) Nisbiy so’zli gap

29. Ergash gapning vazifasi nimadan iborat?

A) Mazmuni izohlanayotgan gap

B) Bosh gapning mazmunini izohlayotgan gap

C) Murakkab qo’shma gapning asosiy qismi

D) Korsatish olmoshi istirok etgan gap

30. Ergashgan qo’shma gap qismlari bilan so’z birikmasi qismlari o’rtasidagi o’xshashlik nimada?

A) Qismlar tarkibida

B) Doimo ergash gapning birinchi kelishida

C) Har ikkalasida ham mazmun asosiy o’rinda emasligida

D) Bog’lovchi vositalarida

31. Bosh gapda ifodalangan mazmunning maqsadini bildirgan gaplar qaysi ergashtiruvchi bog’lovchilar yordamida bog’lanadi”

A) deb so’zi

B) negaki,chunki

C) toki

D) uchun

 

 32.Qaysi ergashtiruvchi bog’lovchi yordamida qo’shma gap qismlari o’zaro bog’langanda ergash gap bosh gapdan avval keladi?

A) Sabab-maqsad boglovchilari

B) Qiyoslash-chog’ishtirish bog’lovchilari

C) Faqat sabab boglovchilari

D) Shart  ergashtiruvchi boglovchilari

33. Bu masalani sinfda keng muhokama qilamiz , toki boshqa qaytarilmasin

Berilgan qo’shma gap qismlari o’zaro qaysi ergashtiruvchi bog’lochilar yordamida bog’langan?

A) Maqsad ergastiruvchi bog’lovchilari

B) Sabab ergashtiruvchi bog’lovchilari

C) Shart ergashtiruvchi bog’lovchilari

D) Qiyoslash-chog’ishtiruv ergashtiruvchi bog’lovchilari

34. “Deb” so’zi yordamida bog’lanadigan ergash gaplarning kesimi qanday shaklda bo’ladi?

A) II shaxs buyruq mayli shklida

B) III shaxs shart mayli shaklida

C) I shaxs buyruq mayli shaklida

D) III shaxs buyruq mayli shaklida

35.Ergashgan qo’shma gap qismlari “deb” so’zi yordamida bog’lansa , ergash gaplar qanday ma’noni ifodalaydi?

A) Sharti,natija ma’nosini

B) Maqsad va sabab ma’nosini

C) Holat ma’nosini

D) Daraja- miqdor ma’nosini

36. Deb so’zi yordamida hosil bo’lgan ergashgan qo’shma gapda ergash gapning o’rnini belgilang

A) Bosh gapdan oldin keladi

B) Bosh gapdan keyin keladi

S) Bosh gap o’rtasida keladi

D) Ushbu gap tarkibida ergash gap qatnashmaydi

37. Bosh gap tarkibida ko'rsatish olmoshlari ishtirok etganda , uning kesimi qanday shaklda bo'ladi?

A) Shart mayli shaklida

B) Uchun ko’makchisi shaklida

C) –ki yuklamasi shaklida

D) III shaxs buyruq mayli shaklida

38. Ko’rsatish olmoshlari qaysi gapning tarkibida qo’llanadi.

A) Ergash gapning tarkibida

B) Bosh gapning tarkibida

C) Teng huquqli sodda gaplar tarkibida

D) Kesim ergash gap tarkibida

39. Qaysi qatordagi ergashgan qo’shma gap tarkibiga ko’rsatish olmoshini o’rnatish mumkin?

A) Siz Hindistonda neni ko’rgan bo’lsangiz, shularning hammasini jam etib , bir kitob yozmog’ingiz darkor

B) Kim harakat qilsa , u baraka topadi

S) Sen otash ichida urasan javlon ,Dushman qolmasin deb sevgan elimda

D) Odam borki , odamlarning naqshidir, Odam borki , hayvon andin yaxshidir

40. Nisbiy so’zli ergashgan qo’shma gaplarda ergash gap tarkibida qanday olmoshlar ishtirok etadi?

A)Kishilik

B)Ko’rsatish

C) Belgilash

D) So’roq

41. Qoshma gap tarkibida qanday so’zlar nisbiy so’zlar sanaladi?

A) Deb , go’yoki so’zlari va uchun ko’makchisi

B) Kim? Nima? so’roq olmashlari

C) Sabab va maqsad ma’nosidagi so’zlar

D) So’roq va ko’rsatish olmashlari

42. Nisbiy so’zli ergashgan qo’shma gap berilgan qatorni belgilang

A) Qayerda ahillik bo’lsa , u yreda yutuq bor

B) Shuni sezdimki , oila a’zolari bir-biri bilan ittifoq ekan

C) Shu narsa aniqki, tarixini yaxshi bilmagan odam oxir-oqibat qul sifatida kn kechiradi

D) Qizig’i shundaki , shu ko’rinishiga ovozi muloyim edi

43.Kesimi bosh kelishik shaklidagi olmosh bilan ifodalanmagan kesim ergash gapni toping

A) Endi sizlarga muborak topshiriq shuki , har biringiz alohida-alohida ketasiz

B) Toleim shulki , jahonda bir guliston tanladim

C) Muhammad Yusuf ijodining o’ziga xos xususiyati shundaki, u juda oson o’qiladi

D) Buning natijasi shu bo’ldiki , To’laganning qanshariga musht tushurdi

44.Kesim ergash gapli qo’shma gapni toping

A) Shunisi esimdaki , qo’limdagi toshni kuchim boricha otdim

B) Gap shundaki , Tursunali aka bu institut bilan to’rt yil ishlashga kelishgan

C) Kechqurun maktabga kelganda, kechaning tantanali qismi tugagan edi

D) Og’iz va tilning bezagi to’g’ri so’zdir , to’g’ri so’z-la tilingni beza

45.Kesim ergash gaplar bosh gapga qanday bog’lovchi vosita yordamida bog’lanadi?

A) Deb so’zi yordamida

B) –ki yuklamasi yodamida

C) –sa shart mayli qo’shimchasimasi bilan

D) Nisbiy so’zlar yordamida

46. Quyida berilgan javoblarga ko’ra qanday holatda ega ergash gap bosh gapdan oldin keladi?

A) Ega ergash gapning o’rni bog’lovchi vositaga bog’liq emas

B) –ki shart mayli vositasida boglanganda

C) Nisbiy so’zlar yordamida bog’langanda

D) chunki , shuning uchun bog’lobvhi vositalari yordamida bog’langanda

47. Ega ergash gapli qo’shma gap berilgan qatorni belgilang

A) Foydasi shuki , odamlar adolat borligiga ishonadi

B) U qarshilik ko’rsatgan edi , Salimni ko’makka chaqirdim

C) Shoirning tovushi shunday qahrli ediki , navkarlar qorqib ketdilar

D) Shunisi ayonki , kitobsiz inson hayoti bo’m-bo’sh

 

48.Hol ergash gaplar qanday ma’no turlariga bo’linadi?

A) Ayirish va zidlash

B) Sabab , qiyoslash, biriktiruv

C) Payt,o’rin,sabab ,maqsad , shart, miqdor-daraja

D) Shart , miqdor daraja , galma –galllik, natija

 49.Berilgan bog’lovchi vositalardan faqat hol ergash gapli  qo’shma gapga tegishligini toping

A) Deb so’zi

B) –ki yklamasi

C) –sa shart mayli qo’shimchasi

D) Bo’lsa , esa so’zlari

50.Bilingki, jim turib salomat bo’lish , gapirib malomatga qolishdan afzal. Ushbu gap ergashgan qo’shma gaopning qaysi turiga mansub?

A) Aniqlovchi ergash gapli qo’shma gap

B) To’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gap

C) Hol ergash gapli qo’shma gap

D) Ega  ergash gapli qo’shma gap

 51.To’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gapni toping

A) Sizni qo’rqib ketmasin deb , kechqurun bezovta qilmadik

B) Kimki taqdirga tan bersa, u hayot to’lqirida g’arq bo’lib ketadi

C) Qizig’i shundaki , shu ko’rinishiga ovozi muloyim edi

 D) Kimki bo’lsa dilozor , undan el-u yurt bezor

52. Azamatlar , shunga nihoyatda xursandmanki , qarigan chog’imda cho’lning husnini ochish uchun ter to’kish menga nasib bo’ldi. Usbu gap ergashgan qo’shma gapning qaysi turiga mansub?

A) Aniqlovchi ergash gapli qo’shma gap

B) Hol ergah gapli qo’shma gap

C) To’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gap

D) Ega ergash gapli qo’shma gap

53.Aniqlovchi ergash gapli qo’shma gaplarda bosh gapning aniqlovchisi vazifasida qanday so’zlar keladi?

 Ko’rsatish olmoshlari

54. Aniqlovchi ergash gap berilgan qatorni toping

A) Biz istaymizki , barcha ellar bir-biriga yanada yaqinroq bo’lsin

B) Bilim shunday xazinaki, u sarflangan bilan tamom bo’lmaydi

C) Oq , pushti, sarg’ish , qip-qizil gullarga qarab , dilimiz yayraydi

D) U shunday odim tashlab ketdiki , oqibatda unga hech kim yetolmadi

55.Ko’chirma gap bilan muallif gapining o’rni qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Ko’chirma gap faqat muallif gapidan oldin keladi?

B) Ko’chirma gap faqat muallif gapidan keyin keladi

C) Muallif gapi faqat ko’chirma gap ichida yoki undan keyin keladi

D) Ko’chirma gap muallif gapidan oldin , keyin yoki uning ichida, muallif gapi esa ko’chirma gap orasida kelishi mumkin

 

56. So’zlashuv uslubining quyidagi  turlari mavjud…

Adabiy so’zlashuv va oddiy so’zlashuv

57. Ko’chirma gap o’zlashtirma gapga aylantirilganda ko’chirma gap tarkibidagi undalmaning o’rni o’zlashtirma gapda qanday b o’ladi?

Chiqish kelishigidagi to’;ldiruvchiga aylanadi

58. Rasmiy uslubga xos birliklar berilgan qatorni belgilang

A) “Mazza qildim, shirin kuydan zavqlandim…”

B) “Arizamni yozishdan maqsadim shuki…”

C) Bulutlarning og’ir , qoramtir namati…

D) Kesim gapning markazidir

59. Muayyan nutqiy qolip , qat’iy odat tusiga kirib qolgan shakllarga ega bo’lgan nutqiy uslub qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Ilmiy uslub

60. Nutq usliblari nechaga bo’linadi va ular qaysilar

4 ga – so’zlashuv , ilmiy , badiiy , publisistik

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

B

C

B

C

D

A

C

C

B

B

C

D

A

C

A

C

B

A

B

D

B

A

B

A

A

A

C

C

A

 

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

C

D

A

D

B

A

C

B

D

C

D

A

A

A

C

C

D

C

A

B

A

C

 

B

C

 

 

B

 

 

 

 

ADABIYOT FANIDAN TEST SAVOLLARI

 

1. Badiiy adabiyotning asosiy ish qurolini aniqlang.

A) manzara B) fikr C) so‘z D) tuyg‘u

2. Olamni obrazli ko‘rish, timsollar asosida aks ettirish mahsuli bo‘lgan bitiklar adabiyotning qaysi turiga dahldor sanaladi?

A) badiiy adabiyotga B) ilmiy adabiyotga C) milliy adabiyotga D) A, B

3. “Qurruyo- qur hayt –a to‘ramning oti” tarzidagi nola kimga tegishli?

A) Oybarchinga B) Oppog‘oyga C) Qaldirg‘ochga D) Qultoyga

4. Azal ham sen abad ham sen, na avval birla oxir kim,

Unda yo‘q ibtido paydo, bunda yo‘q intiho paydo. Ushbu misralar muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) Rabg‘uziy B) Navoiy C) Lutfiy D) Atoiy

5. Adabiy turlarning bo‘linishi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) lirik, epik, komedik B) dramatik, epik, satirik C) she’riy, nasriy, sahnaga mo‘ljallangan D) fojiaviy, dramatik, lirik

6. Qadimgi rivoyatlarga ko‘ra birinchi she’r muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) baxshi B) Aristotel C) Odam ato D) xalq

7. O‘zligidan voz kechmaydigan millat qanday xususiyatga ega bo‘lishi shart?

A) urf- odatiga B) milliy ruhiyatiga C) san’atiga D) milliyligiga

 

8. XIII asrning oxiri XIV asrning boshlarida Xorazmning Raboti o‘g‘uz degan joyida yashab ijod etgan shoirni ko‘rsating.

A) Xorazmiy B) Rabg‘uziy C) Yugnakiy D) Yassaviy

9. …bu kitobni tuzgan toat yo‘lida tuzgan ma’siyat yabonin kezgan oz- oziqlik ko‘p yozuqlik.

Ushbu jumla qaysi asardan keltirilgan?

A) “Qutadg‘u bilik” B) “Qissasi Rabg‘uziy” C) “Guliston bit turkiy” D) barchasi

10. Qissalar syujeti bosh qahqamonlari turlicha bo‘lsada, ularni bir siymo birlashtirib turadi?

A) Iso payg‘anbar B) Muso payg‘anbar C) Muhammad payg‘anbar D) Sulaymon

11. “Qissasi Rabg‘uziy”da “Mavlono azza va jalla” deb kimni atashadi?

A) Sulaymonni B) Luqmonni C) ollohni D) zabonni

12. Tegra so‘zining lug‘aviy manosini aniqlang.

A) qo‘ydi B) atrof C) oyoq D) cho‘l

13. Bugun diningizni sizlarga mukammal qilib berdim . Ushbu jumla qaysi payg’ambar tilidan aytilgan?

A) Sulaymon B) Rasul alayhissalom C) Muso payg‘ambar D) Iso payg‘ambar

14. Adabiyot ilmida saj qanday ataladi?

A) nasrdagi ichki qofiya B) nazimdagi ichki qofiya C) she’riy san’at D) badiiy tuzilish

15. Xamsachilikni boshlab bergan ulug‘ xamsanavisni aniqlang.

A) Jomiy B) Ganjaviy C) Sheroziy D) Dehlaviy

16. Nizomiyning “Maxzan ul-asror” hamdnomasi kimga bag‘ishlangan?

A) Faxriddin Bahromshohga B) Firdavsiyga C) Rumiy D) Jomiyga

17. Ganjaviy Iroq hukmdori To’rg‘ul II ning topshirig‘iga ko‘ra qaysi asarini yaratdi?

A) “Maxzan ul-asror” B) “Xusrav va Shirin”C) “Haft paykar” D) “Panj ganj”

18. Shirvonshoxlardan Axsatan I Nizomiyga qanday doston yozishni buyuradi?

A) “Layli va Majnun” B) “Xusrav va Shirin” C) “Maxzan ul-asror” D) Ava B

19. Shoh Bahrom haqidagi “Haft paykar” dostoni kimning buyrug‘iga binoan yaratilgan?

A) Faxrididdin Attor buyrug‘iga binoan B) Axsatan I buyrug‘iga binoan C) Turg`ul II buyrug‘iga binoan D) Alauddin Ko‘rpa Arslon buyrug‘iga binoan

20. Buyuk xansanavis Xusrav Dehlaviyning asl vatani qayer edi?

A) Dehli B) Qobul C) Shaxrisabiz D) Samarqand

21. Nizomiy Ganjaviy “Maxzan ul-asror” nomli asarini kimga bag‘ishlab yozgan?

A) Iroq hokimi To‘g‘rul II ga B) Shirvonshohlardan Axsatan I ga C) Arzinjon hokimi Faxriddin Bahromshohga D) Alouddin Ko‘rpa Arslonga

22. Qaysi ulug‘ shoir o‘z “Xamsa”sini 28 yil davomida yozib tugatgan?

A) Nizomiy Ganjaviy B) Alisher Navoiy C) Abdurahmon Jomiy D) Xusrav Dehlaviy

23. “Xamsa” dostoni qahramonlaridan qaysi biri tug‘ma ishq ta’sirida g‘amgin, alam va dardlar bilan ko‘milgan inson sifatida tasvirlanadi?

A) Majnun B) Bahrom C) Qays D) Ko‘hkan

24. “Farhod va Shirin” dostoni aruzning qaysi bahrida yozilgan?

A) hazaji musaddasi mahzuf B) hazaji musammani solim C) ramali musaddasi mahzuf D) ramali musammani solim

25. Navoiy “Farhod va Shirin” dostoni haqida qanday ta’rif keltiradi?

A) “sehrli doston” B) “ishqiy doston” C) “shavq dostoni” D) “sevgi haqidagi eng go‘zal doston”

26. “Farhod va Shirin” dostonida Navoiyning qanday orzusi ifodalanagan?

A) komil inson haqidagi orzusi B) adolatli podsho haqidagi orzusi C) dunyoviy muhabbat haqidagi orzusi D) hech qanday orzu ifodalanmagan

27. Navoiy “Xamsa”sining qaysi dostoni Chin xoqonining farzandsizligi va bundan uning so‘ngsiz iztiroblarga tushganligi tasviri bilan boshlanadi?

A) “Layli va Majnun” B) “Farhod va Shirin” C) “Sab’ai sayyor” D) “Saddi Iskandariy”

28. Bobur “Boburnoma” asarida Andijon tasvirini keltirayotganda musiqa ilmida mashhur bo‘lgan kishi nomini keltirib o‘tadi. Ushbu zot nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) Yusuf Xoja B) Xoja Ismoil Xartang C) Imom al-Buxoriy D) Ulug‘bek

29. “Uzumi va qovuni va olmasi va anori, balki jami mevasi xo‘b bo‘lur. Vale’ ikki meva Samarqanddin mashhurdir” “Boburnoma”dan olingan yuqoridagi parchada qaysi mevalar haqida gap bormoqda?

A) sebi Samarqand, sohibi Samarqand B) noshvoti va uzum C) qovun va uzum D) olma va anor

30. Bobur “Boburnoma”da qayerga to‘qqiz ariqdan suv kirishini va bittasini ham chiqib ketmasligini aytib o‘tadi?

A) Farg‘ona B) Andijon C) Samarqand D) Xiva

31. Bobur “Boburnoma”da qayerning yetti shaharchasi borligini ta’kidlaydi?

A) Farg‘ona B) Andijon C) Samarqand D) Xiva

32. Memuar asarlarning qanday turlari ko’proq uchraydi?

A) ilmiy va badiiy B) tarixiy va ilmiy C) publitsistik va tarixiy D) badiiy va tarixiy

33. O‘zbek adabiyotidagi memuar asarlarning nodir namunasi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) Oybek “Bolalik”, G‘.G‘ulom “Shumbola” B) A.Qahhor “O‘tmishdan ertaklar”, Jonatan Svift “Guliverning sayohatlari” C) Oybek “Bolalik”, A.Qahhor “O‘tmishdan ertaklar” D) barchasi

34. Mashrab hayotiga oid so‘ngi ma’lumotlar bizgacha qaysi asar orqali yetib kelgan?

A) Bog‘istoniyning “Tazkirai qalandaron” asari orqali B) Jaloliddin Yusupovning “Mehribonim qaydasan” asari orqali C) Mashrabning “Mabdai nur”, “Kimyo” asarlari orqali D) Dilshodi Barnoning “Tarixi muhojiron” asari orqali

35. Boborahim Mashrabning “Mabdai nur” asari qanday tusdagi asarlar sirasiga kiradi?

A) badiiy-ahloqiy asar B) diniy-falsafiy asar C) diniy va ilmiy asar D) A va B

36. Arz so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ti berilgan?

A) lochin B) ishonarli C) yer shari D) qiynamoq

37. Boborahim Mashrab o‘spirinligida qayerda go‘riston bo‘lsa o‘sha joyni ziyorat qilib odamlarning suyaklarini ko‘rib qanday so‘zlarni aytib yig‘lab yurar edi?

A) Ey odamzod, boradigan joying shu bo‘ldimi B) Ey odamzod, oxir o‘lib boshingga tushadigan ish bu C) Ey odamzod, safaringni yakunimi bu D) to‘g‘ri javob keltirilmagan

38. Boborahim Mashrabdagi g‘amginlik “Xamsa” dostoning qaysi qahramonlari g‘amginligiga o‘xshab ketadi?

A) Iskandar B) Qays C) Abu Salom D) A, B

39. Boborahim Mashrabning nisbatan mukammal she’riy to‘plamini nashr etilishida qaysi adabiyot jonkuyarining xizmati beqiyos hisoblanadi?

A) Said Ahmad B) Jaloliddin Yusupov C) Oybek D) G‘.G‘ulom

40. Tasavvuf ta’limotining maqsadi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) komil insonni tarbiyalash B) so‘fiylikni targ‘ib etish C) ruhiyatni poklash D) barchasi

41. Abdulla Qodiriyning ilk bor NKVD tomonidan qamoqqa olinishiga qaysi maqola sabab bo‘lgan?

A) “Matbuot kuni” B) “Yig‘indi gaplar” C) “1918- yil yodgori” D) “Yangi masjid va maktab”

42. “Oybek butun yoz ichi bog‘dan chiqmay ijod qildi. Oybek buyuk ijod egasi edi. Shuning uchun ham u o‘ta tahlikali va fojiali kunlarda, g‘urbat yutib kechirilgan hayotida “Qutlug‘ qon”day go‘zal va o‘lmas bir asar yaratdi”. Oybek haqidagi ushbu xotira kimga tegishli?

A) Zarifa Saidnosirovaga B) Zulfiyaga C) A.Qahhorga D) O.Yoqubovga

43. Adabiy qahramonlarnning hayoti davomida bir qadar o‘sishi adabiyotshunoslikda qanday ataladi?

A) personoj B) dinamika C) tashxis D) pafos

44. She’r izlayman bu kun Toshkent ko‘chalarida,

Sekingina zirqiraydi beorom qalbim.

Men umrimning bu so‘ronli kechalarida,

Na bir taskin topa oldim, na she’r topoldim. Ushbu misralar muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) Abdulla Oripov B) Erkin Vohidov C) Muhammad Yusuf D) Hamid Olimjon

45. O‘n oykim, so‘lmishdir u tanish na’ra.

Hamon firog‘ida fig‘on chekar Shosh.

Bahor kelayotir, bosh ko‘tar, qara,

O, surur kuychisi, dongdor zamondosh. Abdulla Oripov qalamiga mansub ushbu satrlarda kim nazarda tutilgan?

A) M.Shayxzoda B) G‘.G‘ulom C) Oybek D) A.Qahhor

46. O‘zining she’rlari bilan “quruqshagan o‘zbek she’riyatiga o‘ychil g‘am g‘amchil o‘y” olib kirgan adib to‘g‘ri berilgan qatorni belgilang.

A) Muhammad Yusuf B) Abdulla Oripov C) E.Vohodov D) Zulfiya

47. 1921- yilda rus olimi Y.N.Tinyanov tamonidan adabiyotshunoslikka kiritilgan tushuncha qaysi qatorda berilgan?

A) lirik qahramon B) xarakter C) personaj D) badiiy to‘qima

48. O‘tgan asrning 60-80- yillarida o‘z she’riyati bilan “o‘zbek millatini tuyg‘ularning quruqshab qolishdan saqlab qolgan” adib kim?

A) Rauf Parfi B) Abdulla Oripov C) Azim Suyun D) Usmon Azim

49. Shekspirning umri mobaynida yaratgan dramatik asarlari va sonetlari soni to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

A) 35 dramatik asar, 154 sonet B) 36 dramatik asar, 154 sonet C) 30 dramatik asar, 130 sonet D) 154 dramatik asar, 36 sonet

A) Kassio B) Emelya C) Dezdemona D) Yago

50. Bizning ovulimizda yetti otasini bilish odatiga qat’iy rioya qilinadi” deya o‘z tarjimai holini bayon qilgan shoirni aniqlang.

A) Mirmuhsin B) Abdulla Oripov C) H.Sharipov D) Ch.Aytmatov

51. Aytmatov kimni “U men uchun bitmas tuganmas ertak, doston, qadimiy qo‘shiqlarning xazinasi edi” deb ta’riflaydi?

A) onasini B) bobosini C) buvisini D) amakisini

52. Ch.Aytmatov tarjimai holida keltirilishicha ovuldagi bolalar qanday holatda kattalar tomonidan qattiq izza qilinadi?

A) o‘z avlodi haqida gapirolmasa B) bobolarini bilmasa C) o‘z ajdodlarining kasb korini bilmasa D) barchasi

53. Qaysi ijodkorning buvisi uni har yozda tog‘ga olib ketishini ta’kidlaydi?

A) Abdulla Oripov B) Ch.Aytmatov C) Mirmuhsin D) O. Yoqubov

54. Ch.Aytmatov ertak qo‘shiqlarning bitmas tuganmas manbai deb kimni tariflaydi?

A) otasi B) onasini C) buvisi D) barchasi

55. “U ovuldagi hurmatli ayollardan biri edi” Ushbu jumlalarda Ch.Aytmatov kimni tariflagan edi?

A) otasi B) onasini C) buvisi D) Ko‘cha biyi

56. Ch.Aytmatov bolaligini buvisi nimalar bilan bezaganini qayd etadi?

A) ertaklar B) qo‘shiqlar C) dostonlar D) barchasi

57. “Asrga tatigulik kun” romanidagi Nayman ona mingan tuyaning nomini aniqlang.

A) Oq o‘rkash B) Qoranor C) Oqmoya D) to‘g‘ri javob yo‘q

58. Qaysi adib manqurt so‘zini o‘z asarlarida ilk bor ishlatgan?

A) O‘tkir Xoshimov B) Rasul Hamzatov C) Said Ahmad D) Chingiz Aytmatov

59. “Asrga tatigulik kun” romani qachon yozilgan?

A) 1977- yil B) 1978- yil C) 1979- yil D) 1980- yil

60. “Asrga tatigulik kun” romanidagi ziyoli ilg‘or fikrli zamonaviy manqurtni aniqlang.

A) Buronli B) Kazangap C) Sobitjon D) Do‘nan boy

61. Qaysi asar chop etilishi bilan o‘quvchilar tafakkuri va ruhiyatini larzaga keltirdi?

A) “O‘tkan kunlar” B) “Asrga tatigulik kun” C) “Mehrobdan chayon” D) “Ulug‘ yo‘l”

62. Insondagi insoniy qiyofani belgilovchi asosiy ko‘rsatkichlar qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) o‘zlikni anglash B) o‘zgani anglash C) tarixiy ildizlarni bilish D) A, B, C

63. Tarixiy ildizlarni bilish undan faxrlanish insonga xos qanday xislatlarni belgilaydi?

A) insoniy qiyofani B) etnografiya C) ehtiroslarni D) tarixiy haqiqatni

64. “Musibatnoma” muallifi G.Narikatsi qaysi xalq vakili edi?

A) Ozarbayjon B) Arman C) Ingliz D) Rus

65. Qaysi yozuvchi o‘z romani haqida ko‘nglimning eng tubidagi yuksak ezgu tuyg‘ular bu romanda ifoda etilgan deb tariflaydi?

A) G.NarikatsiB) Chingiz Aytmatov C) Pushkin D) A, B

66. Yunoncha ehtiros hissiyot ma’nolarini bildiruvchi so‘zni aniqlang.

A) remarka B) pafos C) pezaj D) barchasi to‘g‘ri

67. Asarga singib ketgan, undagi baddiy tasvirning yo‘nalishini belgilab beradigan jo‘shqin tuyg‘u va ko‘tarinki ruh …

A) fabula B) remarka C) barchasi to‘g‘ri D) pafos

68. “Asrga tatigulik kun” romanidagi oddiy temir yo‘lchining nomi qaysi qatorda berilgan?

A) Sobit B) Do‘nan boy C) Edigey D) Ozoda

69. Sog‘lom tamoyillar asosida rivojlangan adabiyot qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) sho‘ro adabiyoti B) Istiqlol adabiyoti C) XIV asr adabiyoti D) barchasi

70. Bugungi kunda milliy adabiyotimizning yetakchi turi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) she’riyat B) dramaturgiya C) proza D) komediya

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

c

a

a

b

c

c

b

b

b

c

c

b

b

a

b

a

b

b

b

c

c

a

d

a

c

a

b

a

a

b

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

b

d

c

a

c

c

b

b

b

a

b

a

d

a

b

b

 

b

b

d

b

d

b

b

c

d

c

d

d

c

 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

b

d

a

b

b

b

d

c

b

a

 

 

YOPIQ TESTLAR

 

71.Shekspir nechta dramatic asar yozgan? (40 ga yaqin)

72. Shekspir komediyalarini yozing (Yoz kechasidagi tush, O`n ikkinchi kecha)

73. “Ulug`bek xazinasi” romanida “Darvozai ohanin”ning dorug`asi kim edi? (Mironshoh)

74. Ilk romanlar bundan necha yil oldin yozilgan? (2500 yil)

75. “Roman” so`zi qaysi tildan olingan? (fransuz)

76. To`rt kitobdan iborat roman qanday ataladi? (tetrologiya)

77. Cho`lpon dramasini yozing (Yorqinoy)

78. “Hamlet” asarini kim o`zbek tiliga tarjima qilgan? (Cho`lpon)

79. Abdulla Qodiriyning “Obid ketmon” asarining janrini yozing (Qissa)

80. “Sabog`a xitob” she’ri kimning qalamiga mansub? (Furqat)

 

ADABIYOT  FANIDAN  TEST  SAVOLLARI

1.Ilmiy adabiyotga daxldor to`g`ri tavsif qaysi qatorda berilgan?

A.Tarixiy faktlar jamlanmasi.

B.Voqea-hodisalarning tasviriy vositalar hamda real sharoit orqali ochib berilishi.

S.Voqelikni aniq va mavjud dalillar fikrlar asosida yoritilishi.

D.Muhim ma’lumotlar,ilmiy maqolalar,turli yo`nalishlar bo`yicha kitoblar yig`indisi.

   2.Badiiy asarda asosiy maqsad:

A.Hissiyotga ta’sir ko`rsatish

B.Fikr aytish

S.Ilmiy dunyoqarashni kengaytirish

D.Fikrlash tarzini boyitish

  3.Xalq og`zaki ijodini boshqa badiiy asarlardan ajratib turuvchi birinchi belgisi nima?

A.Qahramonlik,dovyuraklikning kuylanishi

B.Milliy ruh saqlab qolinganligi.

S.Ilohiy qarashlarning aks etishi.

D.Ezgulik va yovuzlik o`rtasidagi kurashning ifodalanishi

  4.”Alpomish” dostonining janr turi qaysi?

A.Liro-epik

B.Dramatik

S.Nazm va nasr

D.Epos

  5.”Alpomish”da tasvirlangan turkona hayot tarsi yana qaysi muallif asarida didaktik yo`nalishda aks ettiriladi?

A.Bobur “Boburnoma”

B.M.Qoshg`ariy “Devonu lug`otit-turk”

S.Yusuf Xos Hojib “Qutadg`u bilig”

D.A.Yugnakiy “Hibat ul-haqoyiq”

6.Xalq dostonlarining muhim belgisi:

A.She’r bilan nasrning aralash kelishi.

B.Asosan o`n olti bo`g`inli bo`lishi

S.Baxshilar tomonidan kuylanishi

D.Barmoq vaznida aytilishi.

  7.Doston asosan qaysi vaznda yoziladi?

A.11 bo`g`inli bo`lib,barmoq vaznida

B.7-8 bo`g`inli bo`lib,erkin vaznda

S.10 bo`g`inli bo`lib,barmoq vaznida

D.17 bo`g`inli bo`lib,aruz vaznida

  8.Folklorshunoslikda “epik qoliplar” atamasi nimani bildiradi?

A.Dostonlardagi musiqiylik va qofiya san’atini

B.Umuman ifoda va tasviriarni

S.Ma’lum vazn va ohangda aytilishini

D.Cho`ziq va qisqalikning mutanosibligini

 9.N.Rabg`uziy yashab ijod etgan davr qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

A.XIII-XIV asrlar

B.X-XI asrlar

S.XII-XIII asrlar

D.XV-XVI asrlar

10.”Qissasi Rabg`uziy” asarida asos bo`lgan mavzu qaysi javobda ko`rsatilgan?

A.Adibning o`z hayot yo`li,ko`rgan kechirganlari.

B.Payg`ambarlar hayoti

S.Boqiy dunyo va ilohiy ishq

D.Ilm-ma’rifat

 11.”Tong otardi esnayur to`rt bulungdin shamol,ziyo” misrasida qaysi tasvir vositasi mavjud?

A.Sifatlash.

B.Tashbih.

S.Mubolag`a

D.Jonlantirish.

12.”Kun hamalga kirdi ersa,keldi olam navro`zi,

     Kechdi baxman zamharir qish,qolmadi,qori,buzi”

Ushbu misralar kimning qalamiga mansub?

A.Rabg`uziy.

B.Xalq og`zaki ijodi.

S.A.Navoiy.

D.Bobur.

13.Ilk bora xamsachilik an’anasini boshlab bergan shoir kim?

A.A.Navoiy.

B.A.Jomiy.

S.X.Dehlaviy.

D.N.Ganjaviy.

 14.Xusrav Dehlaviy qalamiga mansub asarlar qaysi qatorda to`liq berilgan?

A.”Matla’ul-anvor”, “Shirin va Xusrav”, “Majnun va Layli”,”Hasht-behisht”.

B.”Oynai Iskandariy”,”Xamsa”,”Layli va Majnun”,”Mahzan ul-asror”.

S.”Hasht behisht”,”Xamsa”,”Yusuf va Zulayho”,”Layli va Majnun”.

D.”Shirin va Xusrav”,”Haft paykar”,”Xamsa”,”Muhabbatnoma”,”Xazoyinul-maoniy”.

 15.Emas oson bu maydon ichra turmoq,Nizomiy panjasiga panja urmoq

Ushbu misralar kim tomonidan va nima sababdan yozilgan?

A.A.Navoiy.Nizomiyning “Xamsa”sedan ta’sirlanib.

B.Jomiy.Yangi “Xamsa”siga epigraf sifatida.

S.Bobur.Asar yozish mashaqqati xususida.

D.A.Navoiy.”Xamsa” yozish qiyinchiliklarini ko`zda tutib.

16.Mashrabning “O`rtar” nomli g`azaliga xos qofiya tuzilishini aniqlang.

A.a-a,b-a,v-a…

B.a-a,b-b,v-v…

S.a-b,b-b,a-v…

D.a-a-b-a,a-a-v-a…

17.Tasavvufiy she’riyatda barcha obrazlar,tushunchalar,vositalar qaysi markaziy mavzu bilan bog`liq?

A.Ishq

B.Yor

S.Alloh

D.Komillik

18.O`zbek romanchiligi asoschisi kim?

A.H.H.Nizomiy

B.Behbudiy

S.Cho`lpon

D.A.Qodiriy

19.Millat tarixining “eng yirik,qora kunlari” tasvirlangan asar nomi nima?

A.”Mehrobdan chayon”

B.”Namoz o`g`ri”

S.”Obid ketmon”

D.”O`tgan kunlar”

20.”Kecha-kunduz” romaniga aloqador bo`lmagan obrazni aniqlang.

A.Poshshaxon

B.Sultonxon

S.Zunnun

D.Arslonqul

21.O.Yoqubov qalamiga mansub ilk asar qanday nomlanadi?

A.”Tong yulduzi”

B.”Birinchi muhabbat”

S.”Olma gullaganda”

D.”Tengdoshlar”

22.A.Oripov qalamiga mansub birinchi she’riy to`plam qanday ataladi?

A.”Qushcha”

B.”Birinchi muhabbatim”

S.”Onajon”

D.”Mitti yulduz”

23.”Asrga tatigulik kun”romanida asar mazmuni qanday ochib beriladi?

A.Nayman ona fojiasi

B.Ikki qishloq o`rtasidagi yovlashuv

S.Kazangapning o`limi

D.Sobitjonning o`z nasl-nasabidan bexabarligi

24.Mustaqillik davri adabiyotini ajratib turuvchi birinchi belgi nimadan iborat?

A.Tarixiy mavzu va tarixiy shaxslar orasiga murojaatning kuchayishi

B.milliy ruhdagi haqqoniy asarlarning paydo bo`lishi

S.Asosan she’riyat va dramaturgiyada yangicha o`sishning kuzatilishi

D.Yangi davr hayotini aks ettiruvchi nasriy asarlarning ko`payisi

25.Quyidagilardan R.Parfi qalamiga mansub asarlarni aniqlang.

A.”Turkiylar”,”Iqror”,”Yo`l”.

B.”Oq va qora”,”Tush”,”Ayolg`u”

S.”Qora devor”,”Adashgan ruh”,”Sensiz”

D.”Munojot”,”Ovloq kecha”,”Ranglar”.

 

 

ADABIYOTDAN  FANIDAN  TEST  JAVOBLARI:

 

   1-S                       6-A                   11-D               16-A              21-D

   2-A                      7-A                   12-A               17-A              22-D

   3-B                      8-B                   13-D               18-D              23-A

   4-A                      9-A                  14-A                19-D             24-B

   5-S                      10-B                 15-D                20-D             25-S

 

 

ADABIYOT  FANIDAN  TEST  SAVOLLARI

1.Badiiy adabiyot umuman:

A.She’riy va nasriy asarlar jamlanmasi

B.Ilmiy faktlar va inson kechinmalari aks etgan asarlar

S.Obrazli tafakkur mahsuli

D.Badiiy tasvir vositalaridan mahorat bilan foydalanish

2.Quyida badiiyatga daxldor iborani toping.

A.Shafaq qizg`ish tus oldi.

B.Sanamay sakkiz dema.

S.Go`yo uchishga shaylangan qush edi.

D.Musichaday beozor odam.

3.Badiiy asarlar inson his-tuyg`usini ifoda etish tarziga ko`ra quyidagi turlarga bo`linadi:

A.Roman,qissa,hikoya,she’rlar

B.Nazm va nasr,publisistika

S.Fojia,hajviyot,lirika

D.Lirika,epos,drama

 

4.”Alpomish” dostonida qaysi ma’naviy-axloqiy sifatlar aks ettiriladi?

A.Iymon-e’tiqod,saxiylik,ishq-muhabbat

B.Or-nomus,mehnatsevarlik,sabr-toqat

S.Matonat,oliyjanoblik,aql,ziyraklik

D.Sadoqat,ezgulik,mardlik,vafo.

5.Rabg`uziy ijodining asosini qaysi janrdagi asarlar tashkil etadi?

A.XIII-XIV asrlar

B.X-XI asrlar

S.XII-XIII asrlar

D.XV-XVI asrlar

6.”Sab’ai sayyor” o`z mazmun mohiyatiga ko`ra qanday doston?

A.Qahramonlik

B.Ishqiy-sarguzasht doston

S.Falsafiy

D.Axloqiy-ta’limiy

7.Quyidagilardan qaysi biri falsafiy-ta’limiy doston?

A.”Farhod va Shirin”

B.”Hayrat ul-abror”

S.”Sab’ai sayyor”

D.”Saddi Iskandariy”

8.”Hayrat ul-abror” dostonida mavzu qaysi yo`nalishda yoritiladi?

A.Voqealarni hikoya qilish asosida

B.Pand-nasihat tarzida

S.Muallif fikr-mulohazalarining bayoni tarzida

D.Ishqiy,falsafiy g`azallar ketma-ketligida

9.”Jon o`lub ul,ruh aning qolibi,Kim tanida ruh-aning tolibi”misralarida ifodalangan ma’noni aniqlang.

A.So`z,jon va ruh munosabatlarining o`zaro bog`liqligi

B.So`z o`likka jon bag`ishlashi,tirik ruhni o`ldirishi

S.She’riy va nasriy so`z o`rtasidagi farqning majoziy tarzda ifodalanishi

D.Jon va ruh inson tanasining qolipi ekanligi

10.”har kishikim,tuzluk erur peshasi,Kajrav esa charx ne andeshasi” misralari bilan boshlanuvchi maqolat nimaning ta’rifiga bag`ishlangan?

A.So`z

B.Insoniy fazilatlar

S.Rostgo`ylik

D.Iymon-e’tiqod

11.Berilgan so`zlardan qaysi birining ma’nosi noto`g`ri?

A.Maqolat-so`z,nutq

B.Siymbar-oqbadan

S.Xud-albatta

D.Masrur-kibrli

 

12.Navoiy tomonidan “shavq dostoni”deb atalgan asar qanday nomlanadi?

A.”Layli va Majnun”

B.”Farhod va Shirin”

S.”Bahrom va Dilorom”

D.”Sab’ai sayyor”

13.Sharq adabiyotida”tasavvuf” nimani anglatadi?

A.Ruhiy poklanish

B.Iymon-e’tiqod

S.Shar’iy qonun-qoidalar

D.Allohni ulug`lash

14.”Sab’ai sayyor”dostoniga qaysi hikoya asos bo`lgan?

A.Bahrom va Dilorom haqidagi

B.Yusuf va Zulayho haqidagi

S.Iskandar Zulqarnayn haqidagi

D.Tohir va Zuhra haqidagi

15.Badiiy adabiyotda “saj’”nimani bildiradi?

A.Vazn turi

B.Nasriy ichki qofiya

S.Misra so`ngidagi takror

D.Badiiy san’at turi

16.”Ko`pdin berikim yoru diyorim yo`qdur” misrasi bilan boshlanuvchi she’r qaysi janrda bitilgan?

A.G`azal

B.Ruboiy

S.Masnaviy

D.Qit’a

17.Bobur lirikasida umuman qaysi mazmun yetakchilik qiladi?

A.Ishq hotiralari

B.Yor go`zalligi va nafosati

S.Vatan madhi

D.Ziddiyatlarga to`la hayoti

18.Har bir misra so`ngida takrorlanib keluvchi so`z birikmalar:

A.Qofiya

B.Vazn

S.Turoq

D.Radif

19.Qofiya nima?

A.So`z va qo`shimchalarning ohangdosh bo’lib kelishi

B.So`z va birikmalarning takrorlanib kelishi

S.Misralardagi bo`g`inlar soni

D.Bitta so`zning har bir bandda sinonimlari bilan almashishi

 

20.Omonim so`zlar o`yiniga asoslangan she’r turiga …… deyiladi.

A.Qit’a

B.Masnaviy

S.Tuyuq

D.Ruboiy

21.Qaysi qatorda memuar asar nomi berilgan?

A.”Shohnoma”

B.”Muhabbatnoma”

S.”Sayohatnoma”

D.”Boburnoma”

22.”Asrga tatigulik kun” romanida adib qaysi obraz orqali manqurlik illatini ko`rsatmoqchi bo`ladi?

A.Edigey

B.Jo`lomon

S.Sobitjon

D.Jingjanglar

23.Istiqlol davri adabiyotiga xos umumiy xususiyat,avvalo:

A.Insonga yaratuvchi sifatida qarash

B.Ishlab chiqaruvchi mehnatkash tarzida yondashuv

S.Insonlar o`rtasidagi tenglik g’oyasini ifodalash

D.Mustaqil tuzum afzalligini ko`rsatish.

24.Istiqlol davri dramaturgiyasi taraqqiyotiga hissa qo`shgan adiblar qaysi qatorda ko`rsatilgan?

A.O.Muxtor,Muhammad Ali

B.N.Eshonqul,X.Do`stmuhammad

S.M.Muhammad Do`st,H.Sultonov

D.U.Azim,E.A’zam

25.Romandagi yuksak insoniy xususiyatlar qaysi inson siymosida namoyon bo`ladi?

A.Edigey

B.Sobitjon

S.Edilboy

D.Jo`lomon

 

ADABIYOT  FANIDAN  TEST  JAVOBLARI

 

 

1-S                6-B                11-D               16-B              21-D

2-D               7-B                12-B               17-D              22-D

3-D               8-S                 13-A              18-D              23-A

4-D               9-A                14-A              19-A              24-D

5-D               10-S               15-B              20-S               25-A

 

 

TESTLAR

1. Xalq she’rlari adabiy tildan qaysi jihatlari bilan farq qilishi mumkin ?

A. Fonetik jihatdan 

B. Leksik jihatdan

C. Grammatik jihatdan

D. Fonetik va leksik jihatdan

E. Fonetik, leksik va  grammatik jihatdan

2. Adabiy tilning qanday shakllari mavjud ?

A. Xalq shevalari va adabiy til

B. Og’zaki adabiy til va yozma adabiy til

C. So’zlashuv uslubi va kitobiy uslub

D. So’zlashuv,  ilmiy, rasmiy va badiiy uslublar

E. Milliy til va adabiy  til

3. Qaysi qatorda ayiruv-chegaralov yuklamasi berilgan ?

A.  -gina

B. -ku, -da

C. -a

D. -ham

E. -dir

4. Mavhum ot yasovchi qo’shimchani toping.

A. -chi

B. -gich

C. –k, -ak

D. -lik

E. -zor

5. Qaysi qatordagi otlarga egalik qo’shimchasi qo’shilganda k tovushi g tovushiga aylanmaydi ?

A. Terak, yurak

B. Bilak, chelak

C. Tilak, ko’ylak

D. Idrok, ishtirok

E. Barcha qatordagi otlarga egalik qo’shimchasi 

qo’shilganda k tovushi g tovushiga aylanadi.

6. Unli va jarangli undosh tovushlardan hosil bo’lgan so’zlar qatorini belgilang.

A. Bolalar, gul, ozod

B. Maktab, sabab, maqol

C. Mashq, kitob, so’z

D. Paxta,  xalq, choynak

E. Hisob, tovush

7. Hayvon, parranda kabilarni kelish, ketish, to’xtash kabilarga undashni bildiruvchi so’zlar qaysi so’z turkumiga oid bo’ladi ?

A. Taqlid so’zlar

B. Modal so’zlar

C. Undov so’zlar

D. Fe’l

E. Ot

8. Qulluq, qulluq, ming marta qulluq, Dilbarxon !

    Ushbu gapdagi qulluq so’zi qaysi so’z turkumiga mansub?

A. Ot

B. Ravish

C. Modal so’z

D.

E. Fe’l

9. Qaysi qatordagi gapda kelishik qo’shimchasini ko’makchi bilan almashtirish mumkin ?

A. Mehnat hamisha inson nayoti va madaniyatining asosi  

     bo’lgan

B. Olimjon Farg’onadagi ukasi bilan telefonda gaplashdi

C. Bog’imizdagi olmalardan yaxshi hosil oldik

D. Salima maktabga erta ketdi 

E. O’ktam gulzor yoniga darrov joy hozirladi

10. Ergashtiruvchi bog’lovchilar qanday munosabatli qo’shma gap qismlarini bog’lash uchun xizmat qiladi ?

A. Qo’shma gapning teng huquqli qismlarini

B. Qo’shma gap tarkibidagi uyushiq bo’laklarini

C. Tobe-hokim munosabatli qo’shma gap qismlarini

D. Qo’shma gapning teng huquqli qismlari va uyushiq bo’laklarni

E. Teng va tobe-hokim munosabatli qo’shma gap qismlarini

11. Qabul marosimi samimiy, o’rtoqlarcha vaziyatda o’tdi

      Ushbu gapdagi o’rtoqlarcha so’zi so’z tarkibi bo’yicha qaysi qatorda to’g’ri tahlil qilingan ?

A. o’rtoq – o’zak; -lar – shakl yasovchi; -cha – shakl yasovchi.

B. o’rtoq – o’zak; -lar – shakl yasovchi; -cha – so’z yasovchi.

C. o’rtoq – o’zak; -larcha– so’z yasovchi.

D. o’rtoq – o’zak; -lar – so’z yasovchi -cha – shakl yasovchi.

E. o’rtoq – o’zak; -lar – so’z o’zgartiruvchi; - cha – shakl yasovchi.

12. Harakat – holatning belgisini bildiruvchi so’zlar turkumi qanday nomlanadi ?

A. Fe’l

B. Sifat

C. Ravish

D. Son

E. Ot

13. Qaysi qatorda yangi so’z yasalmagan ?

A. Yig’im

B. Yig’indi

C. Yig’ma (uy)

D. Yig’ish

E. Yigiq

14. O’zbek tiliga fors-tojik tilidan o’zlashgan old qo’shimchalar qaysi so’z turkumiga oid so’zlarni hosil qilishda ishtirok etadi ?

A. Ot

B. Sifat 

C. Fe’l

D. Ravish

E. Ot, sifat va ravish

15. Sifat+ot ko’rinishdagi qo’shma sifatlar berilgan qatorni belgilang.

A. Sovuqqon, balandparvoz

B. Kamgap, kamquvvat

C. Tez oqar, erta pishar 

D. Dunyoqarash, toshbag’ir

E.  Beshqarsak, beshotar

16. Qaysi qatorda yasama so’z berilgan ?

A. Yig’la

B. Tog’a

C. Jizza

D. Sanam

E. Yasama so’z berilmagan

17. Ukamga oldim - ukam uchun oldim kabi sinonimlar qanday sinonimlar deb yuritiladi ?

A. Uslubiy sinonimlar

B. Frazeologik sinonimlar

C. Lug’aviy sinonimar

D. Grammatik sinonimlar

E. Ma’noviy sinonimlar

18. Tilshunoslikda lahja atamasi qanday tushunchani anglatadi ?

A. Ma’lum shevaning kichik bir qismi

B. Bir-biriga yaqin bo’lgan shevalar yig’indisi

C. Sheva atamasining sinonimi sifatida ishlatiladi

D. Xalq tilining ma’lum bir me’yorlarga keltirilgan shakli

E. Faqat fonetik jihatdan bir-biridan farqlanadigan shevalar yig’indisi

19. Til vositalarining nutqda ishlatilish imkoniyatlari tilshunoslikning  qaysi bo’limida o’rganiladi ?

A. Leksikologiyada

B. Grammatikada

C. Uslubiyatda

D. Dialektologiyada

E. So’z yasalishida

20. Qaysi qatordagi so’zlar imlo qoidasiga ko’ra to’g’ri yozilgan ?

A. Xushtam, hayhot, shug’ullanmoq

B. Shuvullamoq, mushkilot, muhir

C. Muhum, mushkil, maddoh

D. Kauchuk, ilhombaxsh, uvushmoq

E. udaburon, turkugo’y, sug’irta

21. O’zbek tilida quyidagi shakllardan qaysi biri bo’g’in sifatida uchramaydi ?

A. Faqat bir unlidan iborat bo’g’inlar

B. Bir unli va  bir undoshdan tuzilgan bo’g’inlar

C. Bir unli va ikki undoshdan hosil bo’lgan bo’g’inlar

D. Bir undosh va ikki unlidan iborat bo’g’inlar

E. Barcha qatorda ko’rsatilgan shakllarga bo’g’inlar tilda uchraydi

22. Rejasiz ish – qolipsiz g’isht.

Ushbu gap qanday gap bo’laklaridan tashkil topgan  ?

A. Aniqlovchi, ega, to’ldiruvchi, kesim

B. Aniqlovchi, ega, kesim

C. Ega, kesim, to’ldiruvchi

D.

E. Kesim, aniqlovchi

23. Ergash gapli qo’shma gapni aniqlang.

A. Kim mehnatni sevsa, uning qadri baland bo’ladi.

B. Muhabbat – eski narsa, ammo har bir yurak uni yangilaydi.

C. Orzular buyukdir, umrlar qisqa.

D. Biz  ko’rgan, eshitgan, lekin e’tibor bermagan voqealarga 

san’atkorona baho  beramiz.

E. Yo’qolgan moddiy boylikning o’rnini to’ldirish mumkin, ma’naviy 

boylikdan judo bo’lish – ulug’ fojea.

24. Ega ergash gapli qo’shma gapni ko’rsating.

A. Daraxtni yer ko’kartiradi, odamni el ko’kartiradi.

B. Agar seni aldasa hayot, Sen noumid bo’lma hech qachon.

C. Mirzakarimboy qishloqi jiyani bilan so’zlashishdan to’xtagan bo’lsa 

ham, fikri yigitni o’rganish bilan mashg’ul edi.

D. Kimki birovlarga sitam qilaversa, o’zi ham uzoq yashamaydi.

E. Hamma gap shundaki, osonlik bilan erishilgan baxt beqadr bo’ladi.

25. To’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gapni aniqlang.

A. U tarixchilar, shoirlar, adabiyotshunoslar, tabiblar, binokorlarni 

o’z atrofiga yig’di.

B. Yigitlar yuzlarini berkitsalar ham, qumlar yuzlariga qadalardi.

C. Hayotxon bu gapni shunday g’amgin tovush bilan aytdiki,

G’ulomjon beixtiyor to’xtadi.

D. Bilib qo’yki, sening ulug’ noming bor.

E. Odatim shu: chala ishni yomon ko’raman.

26. Mustaqillik yillarida milliy o’zlikni anglash mavzusiga bag’ishlangan asarlar ?

A. Sh. Xolmirzayev “Qora kamar”, “O’zbeklar”; T. Murod “Otamdan

qolgan dalalar”

B. G’ofur G’ulom “Shum bola”; A. Qahhor “O’tmishdan ertaklar”.

C. Oybek “Qutlug’ qon”, “Ulug’ yo’l”.

D. E. Vohidov “O’zbegim”; Sh. Boshbekov “Temir xotin”

E. Cho’lpon “Kecha va kunduz”; Fitrat “Sayxa”

27. Mashhur rus adabiyotshunosi V.G.Belinskiy ta’biri bilan aytganda:

A. Fan “nima bo’lganini” tushuntirsa, adabiyot “nima bo’lganini”

tasvirlaydi

B. Fan bilan adabiyot doimo qarama – qarshilikdadir

C. Fan ijtimoiy hayotni tushuntiradi, adabiyot hayotni bo’rttirib

ko’rsatadi

D. Fan bilan adabiyot doimo uzviy bog’liqdir

E. Fan voqea – hodisani, adabiyot go’zallikni tarannum etadi

28. Chirishbozlik nima ?

A. Topqirklik

B. Harakatlanish

C. Uloq o’yini

D. Ko’kaldosh

     E. Bahs boylash

29. Shirxo’raning ma’nosi ?

A. Topqirlik

B. Elikbosh, ko’kaldosh

C. Mayxo’rlik

D. Bahs boylamoq

E. Uloq o’yini

30. Dostondagi 4 qahramon nimalarning ramzi sifatida ko’rsatilgan ?

A. Adolat, davlat, aql, qanoat

B. Poklik, insof, diyonat, aql

C. Zarurat, qahramonlik, poklik, sevgi

D. Ishqiy, ahloqiy, jangchi, hiyonatkorlik

 31. Xorazmiydan keyin noma an’anasini davom ettirganar:

A. Xo’jandiy “Latofatnoma”

B. Yusuf amiriy “Dahnoma”

C. Said Ahmad “Tashakkurnoma”

D. Said Qosimiy “Haqiqatnoma”, “Sadoqatnoma”

E. Barchasi to’g’ri

32. Tuyuq qanday ma’noni anglatadi ?

A. Yechilmaydigan qilib tuymoq

B. Chigallashtirmoq

C. To’rtlik

D. A va B  javoblar to’g’ri

E. To’g’ri javob yo’q

33. Tuyuqni tugal tushunish uchun ijodkorda nimalar shakllangan bo’lishi kerak ?

A. Fikr

B. So’z

C. Topqirlik

D. Ziyraklik

E. Barcha javob to’g’ri

34. “Musammat” so’zining ma’nosi ?

A. Ipga terilgan marvarid

B. 4 qator she’r

C. Bag’ishlov

D. She’riy janr

E. Barchasi to’g’ri

35. Usmon Nosir qalamiga mansub she’r:

A. “Go’zal”

B. “Ishchilar uyg’on”

C. “Yurak”

D. “Sen yetim emassan”

E. “O’rik gullaganda”

36. Trilogiyaga qaysi asarlar kiradi ?

A. S. Ahmad “Ufq”

B. A. Muxtor “Chinor”

C. M. Ismoiliy “Farg’ona tong otguncha”

D. Cho’lpon “Kecha va kunduz”

E. To’g’ri javob yo’q

37. Sh. Boshbekov ssenariysi va rejissyorligida yaratilgan teleserial nomi.

A. “Tungi ko’chalar”

B. “Ko’ngil ko’chalari”

C. “Charxpalak”

D. “Saodatim”

E. “Ayol zoti”

38. Komediya qanday so’zlardan kelib chiqqan ?

A. “Komos oda”

B. “Xushchaqchaq to’da qo’shig’i”

C. “Komik” so’zidan

D. A va B javob to’g’ri

E. Barchasi to’g’ri

39. R. Thokur o’z jamg’armasidan qanday ishlarni amalgam oshiqgan ?

A. Maktab ochdi

B. Xalq farzandlarini o’qitdi

C. Dorilfunun tashkil etdi

D. Mukofot e’lon qildi

E. A, B, S javoblari to’g’ri

40. S. Yesenin 1924 – 1925 yillarda qayerlarda sayohat qiladi?

A. O’rta Osiyo mintaqasi

B. Kavkaz orti mintaqasi

C. Qisqa muddat Toshkentda

D. Samarqand shahrida

E. A, B va S javoblari to’gi

41. Arman o’lkasida Farhod qazigan ariqning nomini toping?

A. Bahrun - najot

B. Baxtul - hayot

C.

D. Nahrun - najot

E. Sehrul – mamot

42. Hazaj bahrining afoilini toping

A. Foilotun

B. Mustaf’ailun

C. Mafoilatun

D. Mafoiylun

E. Mutafoilun

43. Alisher  Navoiyning quyidagi fardida qanday badiiy san’at qo’llanilgan ?

Muruvvat – barcha bermakdur, emak yo’q,

Futuvvat – barcha qilmakdur, demak yo’q.

A. Ishtiqoq

B. Mubolag’a

C. Tarse’

D. Tajnis

E. Tanosib

44. Farhod quyidagi mashhur so’zlarni qayerda aytgan ?

Hunarni asrabon netkumdur oxir,

Olib to’froqqamu ketgumdur oxir?!

A.

B. Suhaylo hakim huzurida

C. Suqrot huzurida

D. Mulkoro huzurida

E. Arman o’lkasida tosh yo’nuvchilar huzurida

45. Boburning “Boburnoma”sedan keltirilgan quyidagi ta’rif va tavsif qaysi viloyat ahliga taalluqli ?

“…Eli turkdur. Shahr va bozorisidaturki bilmas kishi yo’qtur. Elining lafzi qalam bila rostdur…”

A. Xo’jand

B. Samarqand

C. Koshg’ar

D. Andijon

E. Kesh

46. Ogahiy g’azalidan keltirilgan quyidagi baytda qo’llangan badiiy san’atni ko’rsating.

Xoki taning barbod o’lur oxir jahonda necha yil.

Sayr et Sulaymondek agar taxting qurub bod ustina

A. Tazod

B. Tarse’

C. Tajnis

D. Talmeh

E. Tanosib

47. Nodiraning g’azalidan keltirilgan quyidagi bayt aruz tizimining qaysi vaznida yozilgan ?

Doda keldim, ey salotin sarvari, dardim eshit,

Sen shohu men benavo, lutf ayla, faryodim eshit.

A. Hazaji musammani solim

B. Rajazi musaddasi maqsur

C. Ramali musammanu mahfuz

D. Mutaqoribi musammani solim

E. Mutadoriki musaddasi mahfuz

48. Agar bayt sakkiz rukndan iborat bo’lsa, aruz vazni quyidagi atamalardan qaysi biri bilan yuritiladi ?

A. Murabba’

B. Musaddas

C. Musamman

D. Musabba’

E. Musallas

49. Furqatning g’azalidan keltirilgan quyidagi baytning vaznini toping.

Surmadim ko’zlar qaro, qo’llar xinodan lolarang,

G’ozadin yuzlarda tobu o’smadin qoshlar tarang.

A. Ramali musammani mahzuf

B. Ramali musammani maqsur

C. Ramali musammani solim

D. Ramali musaddasi solim

E. Ramali musaddasi mahzuf

50. Quyidagi qo’shiq  turlari qaysi belgisiga ko’ra ajratiladi:

Qo’sh qo’shiqlari, o’rim qo’shiqlari, yanchish qo’shiqlari, churiyalar.

A. Mavzusiga ko’ra

B. Hajmiga ko’ra

S. Vazniga ko’ra

D. Bandlar soniga ko’ra

E. Ijro usuliga ko’ra

 

 

 

                                                          ЖАВОБЛАР

 

 

 

 

1

E

26

A

2

B

27

A

3

A

28

A

4

D

29

S

5

D

30

A

6

A

31

E

7

S

32

D

8

Undov so’z

33

E

9

B

34

A

10

S

35

S

11

S

36

A

12

S

37

S

13

D

38

D

14

B

39

E

15

A

40

E

16

S

41

Nahrul hayot

17

D

42

Mafoiylun

18

B

43

S

19

S

44

Xizr payg’ambar xuzurida

20

D

45

D

21

D

46

D

22

Ega, kesim

47

S

23

A

48

S

24

D

49

A

25

D

50

A