2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11/SOS.  SINIFI 2.DÖNEM

DİL BİLİM 2. YAZILI

    

        İçerde birtakım sesler; dikiş makinesi

                 I    

            Belki çeyizini işliyor güzel kız   

                                       II

            Bir şeyler anlatıp duruyor annesi

                               III

            Kızın aklı kısmette aralıksız…”      

                       IV       V                                 

1) Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

 

    A) I       B) II     C) III     D) IV      E) V

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rakamdan sonra gelen ekin yazımı yanlıştır?

 

A)      Emek Mahallesi’nde 20’nci sokakta oturuyoruz.

B)      Geçen yıl Cumhuriyet’in 70’nci  yılını kutladık.

C)      Babam bu saati 17’nci yaş günümde almıştı.

D)      Bu romanın yakında 6’ncı baskısı yapılacak.

E)      Lisenin 2’nci sınıfında okuyorum.

 

3) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öğe ortaklığı olmayan sıralı cümledir?

       A)Dost ile ye iç, alışveriş etme.

       B)Herkes aklını pazara çıkarmış;yine kendi aklını almış.

       C) Hakimden sorma,çekenden sor.

       D) Hasta ol benim için; öleyim senin için.

       E)Dağları ıssız sanma,körleri gözsüz sanma.

 

    “ Garibim, her taraf bana yabancı,

        Dertliyim; çekinme,doldur be hancı!

        İlk önce kımıldar hafif bir sancı,

        Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş.”

4) Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

        A) I. dizede iki yüklem vardır.      

B) II. dizede ekfiil(ekeylem) almış sözcük vardır.

C) III. dizede yüklem türemiş bir eylemdir.

D) IV.dizede iki farklı  zarf vardır.

E)  IV. dize bir isim cümlesidir.

 

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

 

     A)Yerinde söylenen bir söz kadar insanı mutlu kılan pek az şey vardır.

     B) Kalabalık bir ortamda kendisinden söz edilmesine hiç dayanamazdı.

     C) Alt kata indiğinizde, orada dünya modasının genç çizgilerini göreceksiniz.

     D) Yıllar önce okuduğu bu kitabı hâlâ bütün ayrıntılarıyla hatırlıyordu.

     E) Şehir merkezine iki yanı ağaçlarla çevrili bir yoldan geçerek  gidiliyor.

 

     “ Yolun önemli bir bölümü kötü olduğu için uygun bir havada yola çıkmak istiyorduk.Nihayet böyle bir havada Zonguldak’tan ayrıldık. Arada Çatalağzı ve  Filyoz var. Önce fundalı ve ormanlı yamaçlar,yalçın burunlar,girintili çıkıntılı yemyeşil bir kıyı… Son-

ra bir süre için onu da kaybediyoruz. Nereye insan eli değmişse doğal güzellikler bozulmuş.”

 

6) Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki tekniklerden hangileri kullanılmıştır?

A)Tanımlama-açıklama  B)Betimleme-tanımlama  C) Tartışma-betimleme D) Karşılaştırma-örneklendirme E)Betimleme-öyküleme  

 

7) Aşağıdaki dizelerden hangisinde dolaylı tümleç kullanılmamıştır?

A)      Çözülen bir demetten indiler birer birer

B)      Bir sebile döküldü, bembeyaz güvercinler

C)      Beyaz boyunlarını uzattılar taşlara

D)      Bir damla suyun hasretiyle gideceklermiş

E)      Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler

 

     

 “ Ahmet Kutsi Tecer,toplumdaki değer değişimini göstermek için eskiyi simgeleyen tiplerle yeniyi simgeleyen tipleri karşı karşıya  getirmiştir.”

 

8) Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

    A)Belirtili nesne B) Birleşik zamanlı fiil  C) İlgeç(Edat)    D) Adeylem (İsim fiil)  E)Sıfat tamlaması

 

  “ Dağ sonsuz yaratma gücünün simgesidir Anadolu’da. Anadolu insanının erdemi de dağ gibi yaklaştıkça görkemini, sonsuzluğunu  

kavratır bize.Üzerinde bunca insan barındırmış Anadolu, bir erdemler uygarlığıdır. Kıvrım kıvrım yolları tırmanıp o güzel insanlara

kavuşunca erdemin, beğeninin ne olduğunu anlıyoruz.”

 

9) Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

 

    A) Fiil cümlesi    B) İsim cümlesi    C) Sıralı cümle    D) Devrik cümle  E) Birleşik cümle

 

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A)      Yeni bir kitaplık alması gerekli.

B)      Bugünlerde sen de bir durgunluk var.

C)      Ağır işittiği için kulaklık kullanıyor.

D)      Yalnızlık en korktuğu şeydi.

E)      Kışlık odun ve kömürünü yazdan aldı.

 

 

11) Aşağıdaki dizelerden hangisindeki altı çizili sözcük, kökünün türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

 

A)      Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim.

B)      Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum.

C)      Geniş ovalarda kaybolur kokular .

D)      Korkmadım,korkmuyorum ölümden .

E)      O bakımsız , ama kokusu eşsiz çiçek…

 

12) Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem belirtme, hem niteleme sıfatı kullanılmıştır?

 

      A)Çözmedim gönlümü gözlerinden bunca yıl.

      B) Daha kaç yıl gözlerim yollarına bakacak.

      C) Şu kadersiz gönlümün bir bilmediği mi var?

      D) Gözlerim yollarda kaldı, gelmedin ok bekledim.

   E) Derdimi anlatırdım, ıssız gecelerde aya.

 

13) Aşağıdakilerden hangisinde “ ve” sözcüğü nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır?

 

A)      Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

 

B)      Geceyi ve seni düşünüyorum.

Duyuluyor uğursuz uzaklığı seslerin

 

C)      Gözlerin,dişlerin ve ak pak gerdanınla

Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla !

      

D)      Su sesi ve kanat şakırtısından

Billur bir avize Bursa’da zaman.

 

E)      Öfkenin homurtusu geliyor dipten.

Ve kadın İskilip’ten ya da Nizip’ten

 

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

 

A)      Bunu bir takım kurallarla  önlemek olur iş değil.

B)      Adamcağız, sandıkları kadar paralı değil.

C)      Gölün kıyısı, filmdeki gibi güzel değil.

D)      Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil.

E)      Son romanının dili öyle yalın değil.

 

  “ Yurdumuzun bozkırlaşan ovalarını yeniden ormanlaştırmak,bu toprakları güzelleştirip zenginleştirmek hepimiz için ulusal bir görevdir.”

 

     15) Yukarıdaki cümlede kaç yan cümlecik vardır?

       

           A) 2       B) 3       C)  4       D) 5        E)  6 

 

 (I) “ Demre’yi geçer geçmez doğanın ve iklimin değiştiğini görürsünün. (II) Nefis bir dağ havası sizi sarar. (III)Olağanüstü bir sessizlik başlar.(IV) Arada bir keçi sesleri duyulur. (V) Sonra bir yığın Likya mezarıyla karşılaşılır.

 

    16) Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

 

       A) I          B) II          C) III     D)  IV      E)  V

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir cümledir?

 

A)      Bu opera , eski bir müzik öğretmeninin hayat hikayesine ilişkinmiş.

B)      Aynı romanın birçok çevirilerinin yapıldığını biliyoruz.

C)      Bütün bu idealler, bir tek şeyi ortaya koyuyor bence.

D)      Son okuduğum romanda olay örgüsü karmaşık.

E)      O anda vereceği yanıtı düşünüyordu galiba.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ortaklığı söz konusudur?

 

A)      İşi çok çabuk kavramış,zamanı iyi kullanmasını öğrenmişti.

B)      Erkenden uyandı, yıkandı, giyindi, dışarı çıktı.

C)      Annem, sabahleyin erkenden kalkar, kahvaltıyı hazırlardı.

D)      Gömleğini yıkadı,kuruttu,ütüledi, yerine astı.

E)      Okuldan gelince ödevlerini yapar,akşam da erkenden yatardı.

 

  “ Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları ve ahşap evlerden oluşan dağ köyleriyle Yalnızçam, büyük şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz bir yer.”

      19)Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A)      Birden çok sıfat tamlaması vardır.

B)      Basit yapılı bir fiil cümlesidir.

C)      Bağlaç vardır.

D)      Birleşik ad kullanılmıştır.

E)      İlgeç ( edat) tümleçleri vardır.

 

     20) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili   cümledir?

  

           A) Bir ağaçta gül de biter diken de

           B) Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek

           C) Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz

           D) İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır

           E)  İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş

 

        “ Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında, ……..”

 

    21) Yukarıdaki cümle  aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin öğeleri sırasıyla “ özne, zarf  tümleci, dolaylı  

          tümleç, nesne ve yüklemden” oluşur?

 

A)      son yapıtının ayrı bir değer taşıdığını söyledi.

B)      yitirdiğimiz sanatçılardan söz ederken çok duygulandı.

C)      topluma yapıtlarıyla ışık tutmaya  çalıştığına değindi.

D)      bana bu günlere nasıl geldiğini anlattı.

E)      sanatçıların örnek alınması gereken kişiler olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıkladı.

 

 

    “ (I) Arkadaşınızla (II) sizi (III) Kızılay’ da (IV) otobüs durağında ( V) gördüm.”

 

22) Yukarıdaki cümlede zamanı vurgulamak için “ dün” sözcüğünün, numaralanmış yerlerin hangisine getirilmesi

      uygundur?

 

       A)  I         B) II       C )  III        D) IV        E) V    

         

             Gençlikte  taş taşı , yaşlılıkta ye aşı.”

 

23)   Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “-de, da”  eki, yukarıdaki cümlede altı çizili  sözcükteki işleviyle kullanılmıştır?

 

A)      İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

B)      İki cambaz , bir ipte oynamaz.

C)      Kız beşikte, çeyiz sandıkta…

D)      Kimsenin ahı , kimsede kalmaz.

E)      Pilav yiyen, kaşığını yanında taşır.

 

 24)Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok türemiş sözcük vardır?

 

     A)Ne de çok kuş takılmıştı ardımıza. B)Açtım,yorgundum;ama uykum yoktu. C)Ne çok harman gördüm,köpükten beyaz.

    

     D)Bir tekne her zaman düşüncelidir.  E)Bir gece içinde  bilmeden öldüm.

 

 

                     Ben bir erik ağacıyım şimdi

                     Altıncı yılımı kutlayacağım bu yaz

                     Erken çiçek açtım yine

                     İçim dışım bembeyaz”

 

25)Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

       A) Zaman zarfı     B)Sayı sıfatı   C)Ekeylem(Ekfiil)     D)İyelik eki     E)Edat

 

 

 

NOT: Her soru 4 puandır.                                                                                                 16/04/2008

                                                                                                                                         Erol İYİSÖZLÜ

                                                                                                                                        T.D. ve Edb. Öğrt.

 

 

                                                                         BAŞARILAR DİLERİM