ONA TILI 5-SINF

 1. Bugungi kunda yeryuzida qancha til bor?
 2. 2976 ta B. 3000 dan ortiq C. 5000 ta       D. 4000 dan ortiq
 3. Qanday til o'lik til sanaladi?
 4. rivojlanishdan to'xtagan til B. Jamiyatdan uzilgan til
 5. insonlar aloqasiga xizmat qilmaydigan til D. B, C
 • Quyidagi maqolni davom ettiring. Yaxshi so'z -jon ozig'i, yomon so'z - … jon og'rig'i B. jon qozig'i       C. bosh qozig'i      D. dil og'rig'i

4.Topishmoq javobini toping: Og'izdan chiqquncha meniki, og'izdan chiqqani elniki ? A. til     B. so'z      C. ilm     D. kitob

5.O'zbek tiliga davlai tili maqomi qachon berildi?

 1. 1989-yil 21-dekabr B. 1989-yil 21~noyabr C. 1991-yil 21-oklabr  
 2. 1989-yil 21-oktabr
 3. Qaysi qalordagi so'zlar i tovushi orqali yoziladi?
 4. but...n, sov..q B. uyq..., kulg... C. qiz...q, ist...qlol D. uch...n, ist...qlol
 5. Bosh harjlarning qo'llanishida xatogo yo'l qo'yilgan qatorni toping.
 6. O'zbekiston - yer yuziiuag jannati.
 7. Farg'ona vodiysining yaypan, nursuq, qiulash degan qishloqlari bor.
 8. O`zbekiston- bizning jonajon Vatanimizdir.
 9. "Tong yulduzi"ga obuna bo'ling.

8Nuqtalar o'rniga kerakli so'zni qo'ying. ... do'st ayrilmas.

 1. o'lchovli B. sanoqli C. hisobli    D. kerakii
 2. Qaysi qatorda zid ma'noli so'zlar berilgan?
 3. Topgan gu! keltirar, topmagan bir bog' piyoz. B. Baxtiyor oqni qoradan ajratadigan bo'ldi.
 4. Qarilar izzatda, yoshlar xizmatda. D. B, C
 5. Qo'shma so'zlar qanday yoziladi?
 6. qo'shib B. ajratib C. chiziqcha bilan    D. qo'shib yoki ajratib
 7. Qaysi qatordagi qo'shma so'z qo'shib yoziladi?
 8. Boy/chechak B. bir/zumda     C. hech/qachon  D.nim/pushti
 9. Juft so'zlar qanday yoziladi?
 10. qo'shib B. ajratib C. chiziqcha bilan    D. qo'shib yoki ajratib
 11. Sintaksis deb nimaga aytiladi?
 12. so'zlarning bir-biriga bog'lanishiga B. gap va uning turlarini o'rgatadigan bo'limga
 13. A, B D. tilning muayyan qoiclalariga
 14. Tinish belgilarini yozma nutqda to'g'ri qo'llash   yo'l-yo'riqlarini o'rgatuvchi tilshunoslik bo'limiga nima
  deyiladi ?
 15. sintaksis B. punktuatsiya C. fonetika     D. orfografiya
 16. Gaplar oxiriga qanday tinish belgisi qo'yiladi?
 17. nuqta, so'roq, undov B. nuqta, vergul C. nuqta      D. so'roq, undov, vergul

16.So'zlarning bog'lanishi necha xil?

 1. 2 B. 3      C. 4      D. 1

17.Teng bog'lanish shaklidagi so'z qo'shilmasi berilgan qatorni toping. A. ertakni o'qimoq     B. chiroyli qiz      C. onaning duosi     D. qir va adir

18.Gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari to'g'ri berilgan qatorni toping.
A.
darak, so'roq, buyruq, istak     B, darak, so'roq, buyruq-istak

 1. sodda, qo'shma D. his-hayajon, his-hayajonsiz
 2. So'roq gaplar qanday hosil bo'ladi?
 3. so'roq olmoshlari B. so'roq yuklamalari C. so'roq ohangi   
 4. A,B,C

20.Qanday vosita yordamida ifodalangan so'roq gaplar so'roqqa javob bo'luvchi so'zni talab qiladi? A. so'roq yuklamalri       B. so'roq ohangi         C. so'roq olmoshlari      D. A,C

21..   So'roq yuklamalari qanday javob talab qiladi?

 1. to'iiq javobni B. qisqa javobni C. ha yoki yo'q javoblarini        D. AVB
 2. So'roq yuklamalari qanday yozdadi?
 3. qo'shib B. ajratib C. chiziqcha bilan    D. A,C
 4. Qaysi so'roq yuklamalari chiziqcha bilan yozdadi?
 5. -mi, -chi B. -mi, -chi, -a(-ya). C. -chi, -a(-ya).     D. -mi, -a (-ya).

24.Buyruq gap oxirida qanday tinish belgisi qo'yiladi?

25.A. nuqta        B. so'roq    C. undov       D. B,C

26.Qaysi qatorda  istak  gap berilgan?

 1. Mehnatning tagi rohat B. Uyda kim bor?
 2. Chiroyli yoz ' D. Dunyodagi barcha bolalar baxtli bo'lsa.

27.Quyidagi qaysi gaplarning oxirida nuqta qo'yiladi? 1) darak 2) so'roq   3) buyruq    4) istak A. 1,2,3,4       B. 1     C. 1,3,4       D. 1,3

 1. Ezopning qaysi masalida “yangi do`stni topganda eskidan kechmaslik kerak”maqolining ma`nosi o`z aksini topgan?
 2. A) “Bo`ri bilan laylak” B) “Yovvoyi echkilar bilan cho`pon”
 3. C) “Kiyik bilan tokzor” D) “Eshak bilan baqalar”
 4. Buxoriy islom mamlakatlarini kezib jami nechta hadis to`plagan va nechtasini o`z kitobiga kiritgan?
 5. A) 700ming,7572 B) 600ming,7397 C)600ming,7937  D)700ming,7275

30.”Susambil “ ertagida jabrlangan bo`rilar Susambilliklarni qanday ataydi?

 1. A) xo`kiz-Munkar-nakir,kalamushlar-go`rkov,arilar-azroil,xo`roz-so`fi,eshak-eshon
 2. B) ) xo`kiz—azroil,kalamushlar-so`fi,eshak-eshon,arilar-Munkar-Nakir,xo`roz-go`rkov
 3. C) kalamushlar-go`rkov,arilar-Munkar-Nakir,eshak-so`fi,xo`roz-Azroil,xo`kiz-eshon
 4. D) xo`roz-so`fi,kalamushlar-Azroil,eshak-so`fi,xo`roz-Munkar-Nakir