DENEME İMTİHANI 1. Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özellikleri arasında yer almaz? A) Fiil çekimleri zengindir. B) Tamlayan sözcük çokluk eki almaz. C) Ekler sözcük sonuna gelir. D) Cinsiyet ayrımı eklerle yapılır. E) Yüklem sonda bulunur. 2. Aşağıdakilerden hangisi Türkçeye en yakın olan dildir? A) Macarca B) Fince C) Yakutça D) Farsça E) Moğolca 3. Aşağıdaki eserlerden hangisinde Uygur alfabesi kullanılmamıştır? A) Kutadgu Bilig B) Sekkaki Divanı C) Nehcü’l-Ferâdis D) Atabetü’l-Hakâyık E) Miracname 4. Aşağıdakilerden hangisinde “bol-, bar-, ıldırım” gibi kelimelerin bulunması söz konusu olamaz? A) Uygur Türkçesi B) Eski Anadolu Türkçesi C) Karahanlı Türkçesi D) Çağatay Türkçesi E) Harezm Türkçesi 5. Aşağıdakilerden hangisi Kıpçak sahasında yazılan eserler arasında yer almaz? A) Mantıku’t-Tayr B) Gülistan Tercümesi C) Baytaratü’l-Vazıh D) Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi-Lügati’t-Türkiyye E) Codex Comanicus 6. Aşağıdakilerden hangisinde nazım birimi diğerlerinden farklıdır? A) Rubai B) Tuyuğ C) Kıt’a D) Murabba E) Koşma 7. Oğuzlar yer bildirmede her zaman –gu ekini kullanmazlar. Bazen –ası –esi şeklini kullanırlar ki bu duruma diğer boylarda tesadüf edilmez. Mesela “gidilecek yer anlamında “bargu yir” demezler “barası yir” derler. Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Divanü Lügati’t-Türk B) Atabetü’l-Hakâyık C) İbni Mühenna Lügati D) Fethi Ali Kaçar Lügati E) Mukaddimetü’l-Edeb 8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha çok mesneviye sahiptir? A) Ali Şir Nevai B) Fuzuli C) Taşlıcalı Yahya D) Lamii Çelebi E) Sabit 9. Aşağıdakilerden hangisi Klâsik Türk edebiyatının kaynakları arasında yer almaz? A) Yunan mitolojisi B) İran mitolojisi C) Tasavvuf D) Batıl inanışlar E) İslam öncesi Türk tarihi 10. Aşağıdakilerden hangisi hamse sahibi şairlerden biridir? A) Necati Bey B) Zati C) Atayi D) Sünbülzade Vehbi E) Yenişehirli Avni Bey 11. Açıldı bâb-ı gülzâr-ı münâcât Ola kim açıla envâr-ı hâcât Bu beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir? A) Feûlün Feûlün Feûlün Feûl B) Mefâîlün Mefâîlün Feûlün C) Feilâtün Feilâtün Feilün D) Fâilâtün Fâilâtün Fâilün E) Mefûlü meâîlün feûlün 12. Anadolu sahasında ilk Türkçe gramer kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bergamalı Kadri B) Âşık Paşa C) İsmail Ankaravi D) Sururi E) Ahmet Cevdet Paşa 13. Disiplinli bir edebiyat öğretmeni derste yabancı kökenli kelime kullanan öğrencileri paylamaktadır. Bir derste üçten fazla yabancı kökenli kelime kullanan öğrenciyi ise dersten atmaktadır. Buna göre bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini kullanırsa dersten atılır? A) Merkez-odun-saman B) Unutkan-ateş-can C) Kılavuz-bayrak-ocak D) Sebep-aman-kan E) Erişken-hamal-sinek 14. Aşağıdakilerden hangisi hal ekleri arasında yer alır? A) İyelik ekleri B) Çokluk eki C) Tamlayan eki D) Kip eki E) Sıra sayı eki (-nci) 15. Aşağıdakilerden hangisi sözlü gelenekte âşıklar tarafından anlatılan bir halk hikâyesinde bulunan bölümlerden biri değildir? A) Fasıl B) Gelişme C) Döşeme D) Duvak kapama E) Asıl hikâye 16. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı şairlerinin aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla söyledikleri şiirlere verilen addır? A) Divani B) Vezn-i âher C) Satranç D) Semai E) Kalender 17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesinde folklor/halk edebiyatı üzerine fikirleri ve çalışmalarıyla bu alanların gelişmesine katkıda bulunmuştur? A) Rıza Tevfik B) Muallim Naci C) R. Mahmut Ekrem D) Naki Tezel E) Orhan Şaik Gökyay 18. Mensubu olduğu topluluk daha çok şiir alanında etkili olmasına rağmen o sadece nesir (bilhassa öykü) yazarak bu sahada kendini ispatlamıştır. Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Yaşar Nabi Nayır C) Orhan Seyfi Orhon D) Kenan Hulusi Koray E) Melih Cevdet Anday 19. Türk kültür ve edebiyatının en önemli eserlerinden olup 2000’de Paris’te adına milletler arası bir toplantı düzenlenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitab-ı Dede Korkut B) Divanü Lügati’t-Türk C) Garip-nâme D) Yunus Emre Divanı E) Kutadgu Bilig 20. Cumhuriyet döneminde aruzla şiirleri yayımlanmaya devam eden şairler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Mehmet Akif Ersoy B) Yahya Kemal Beyatlı C) Tevfik Fikret D) Arif Nihat Asya E) Ahmet Haşim