Тест саволлари

 1) Қадимги туркий тил даврининг тадрижий келиб чиқишини белгиланг.

а) туркий, форс, араб, ески ўзбек тили

б) араб, туркий, форс, ески ўзбек тили

в) форс, ески ўзбек тили, туркий, араб

г) ески ўзбек тили, араб, форс, туркий 

 2) Энг дастлабки туркий тилда ёзилган бадиий асарни кўрсатинг.

  а) “Ҳибатул- ҳақойиқ”

 б) “Қутадғу билиг”

 в) “Муҳакаматул-луғатайн”

 г) Ўрхун- енасой ёдгорликлари

 

3) Ўзбек хлақ тилининг такомиллашиш даври қайси даврга тўғри келади.

 а) 17 аср охиридан- 19 аср иккинчи ярми 

 б) 18 аср охиридан – 18 аср иккинчи ярми

 в) 14 аср охиридан – 19 аср иккинчи ярми

 г)  14 аср охиридан – 18 аср иккинчи ярми

 4)      Ўзбек тили тарихини даврлаштириш нечанчи йилдан бошланади?

 а) 1930

 б) 1939

  в) 1945

  г) 1940

 

5)      Турк сўзининг этимологияси ва унинг изоҳи билан бо-лиы маълумотлар қайси халқлар ёдномаларида учрайди?

    а) араб, форс, хитой

    б) араб, форс, тожик

    в) форс, туркман, чиғатой

    г) рус, форс, араб

 6)      Навкар  сўзи аслида қайси тилдан кириб келган?

     а) форсча

    б) мўғулча

    в) туркча

    г) ески туркий сўз 

 7)      Ўзбек тилидаги сўзлар қайси тилга ўхшайди?  

     а) туркий тиллар каби, 3 асосли

    б) туркий тил каби, 1 асосли

    в) араб тили каби, 4 асосли

    г) форс тили каби, 2 асосли  

8)  “Қутадғу билиг” асари қайси тиллар негизида ёзилган?

     а) қипчоқ- чигил- уйғур

     б) қарлуқ – уйғур- чигил

     в) қарлуқ – чигил – уйғур

     г) уйғур – чигил- қарлуқ     

 9.Қайси адиб сиёсий лириканинг адабий жанри бўлган қасида жанрида ижод қилган?

 а) Лутфий

б) Саккокий

в) Навоий

г) Муҳаммад Солиҳ

 10.Радлов таснифини кўрсатинг.

      а) Шарқий, ғарбий, Ўрта Осиё, жанубий

      б) Шимолий, ғарбий, Ўрта Осиё, шарқий

      в) Жануби- ғарбий, Ўрта Осиё, шимолий

      г) Жануби- шарқий, Ўрта Осиё, шарқий

 11.Энг қадимги туркий тил нечанчи асргача қўлланган?

 а) 5 асргача

б) 5-10 асрлар

в) 11 асрдан 14 асргача

г) 14 асргача

 12. Адабий тил бу-

        а) Умумхалқ тилининг оғзаки ва ёзма шакли 

      б) Умумхалқ тилининг  оғзаки шакли

       в) Умумхалқ тилининг ёзма шакли

       г) Умумхалқ тилининг умумий шакли 

13. Мухтор вилоятлардаги туркий халқлар қайси қаторда берилган?

       а) тува, ёқут

      б) олтой, хакасия

      в) олтой, ёқут

      г) тува, олтой

 14. Турк-руний ёдгорликларнинг энг йириклари нимага битилган?

     а) қоя тошларга

    б) амалдорларнинг қабр тошларга

     в) сопол буюмларга

     г) қоғозга 

 15.”Хуастуанифт” қандай асар?

 а) Монивийларнинг тавбаномаси

б) Христианлар китоби

в) Хитойликларнинг тарихий асари

е) Монийларнинг суҳбат-диалоги              

 

 С

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 Ж

 

 а

 

 б

 

в

 

 е

 

а

 

б

 

а

 

 б

 

 б

 

 а

 

 а

 

 д

 

 б

 

 б

 

 а

 

 

Ўзбек филологияси факультети 3 курс талабаси Намозова Шоҳиста